Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Kaikkonen Sirpa
Varapuheenjohtaja
Hellgren Jussi
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Alkkiomäki Mervi, Talasoja Timo
Osallistujat
Alkkiomäki Mervi, Marttila Salme, Talasoja Timo
Varajäsenet
Aho Marja-Leena, Aho Timo, Erkkilä Marja, Kohtala Paavo, Tarsia Matti
Kokousnumero
3/2023
Kokouspäivä
7.12.2023
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
17:45
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 7.12.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 8.12.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Salme Marttila ja Timo Talasoja. Pöytäkirja tarkastetaan 7.12. ja pidetään nähtävänä 8.12.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Salme Marttilan tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mervi Alkkiomäki.

§ 14 Keskusvaalilautakunnan sihteerin ja muun henkilökunnan nimeäminen

Vaalilain (714/1998) 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Keskusvaalilautakunta päättää muiden kuin sen kokouksiin vaalilaissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan. Vaalien sujuvan järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista nimittää lain tarkoittamaa muuta henkilöstöä vastaamaan tietoteknisistä asioista sekä toimimaan vaalitietojärjestelmän käytön teknisenä tukena.

Päätösehdotus

Puheenjohtajan ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää, että:

1. keskusvaalilautakunnan sihteerinä presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa 2024 toimii talous- ja hallintojohtaja Kristiina Mäkelä ja hänen varallaan talouspäällikkö Marita Törmä.

2. kuntavaalien tietoteknisistä asioista vastaa IPP Oy.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto

§ 15 Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen

Vaalilain 17 §:ssä säädetään vaalitoimitsijoista. Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustustossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat.

Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoäänestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on nimetty tai määrätty kaksi tai useampia, riittää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa on saapuvilla yksi vaalitoimitsija. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. Vuoden 2024 vaalien Kihniön kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Puumilan Taitotalo.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoina vuoden 2024 vaaleissa toimivat Johanna Kujansuu, Anne Virnala, Kaija Haapamäki, Päivi Shemeikka ja Paula Luomalahti.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto

§ 16 Sähköisen äänioikeusrekisterin, vaalipöytäkirjan ja mobiiliäänioikeuskyselyn käyttäminen

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan keskusvaalilautakunta päättää siitä, käyttääkö vaalilautakunta vaalipäivän äänestyksessä sähköistä äänioikeusrekisteriä paperimuotoisen vaaliluettelon sijasta tai sen rinnalla. Keskusvaalilautakunta päättää myös sähköisen vaalipöytäkirjan ja mobiiliäänioikeuskyselyn käyttämisestä.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että vuoden 2024 vaalien Kihniön äänestysalueen vaalilautakunta käyttää paperimuotoista pöytäkirjaa ja vaaliluetteloa äänioikeuden käytön merkitsemisessä eikä ota käytöön sähköistä mobiiliäänioikeuskyselyä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 17 Presidentinvaalista 2024 kuuluttaminen

Vaalilain 67 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Vaalilain 49 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisesti tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Kihniön kunnanvaltuusto on 23.8.2021 § 44 tehnyt päätöksen kunnan ilmoitusten tiedoksisaattamisesta.

Liite 1 vaalikuulutus

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää kuuluttaa presidentinvaalista liitteenä olevalla kuulutuksella, jossa on vaalilain edellyttämät asiat. Kuulutus julkaistaan Kihniön kunnan verkkosivuilla www.kihnio.fi > ilmoitukset, kunnanviraston ilmoitustaulullla ja Ylä-Satakunta -lehdessä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 18 Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden määrääminen

Vaalilain 17 §:n mukaisesti keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

  • Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä.

Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja re­kisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan tai vaalitoimitsijaksi.

Aikaisemmin kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi voitiin määrätä vain vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Estettä ei ole nykyisinkään sille, että keskusvaalilautakunta määrää heitä edelleenkin tähän tehtävään.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on määrättävä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat vaalitoimitsijoina äänestäjän luona.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16.00 ja mahdollisen toisen kierroksen kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen klo 16 puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle puh. 03-44 411,os. Kihniöntie 46, 39820 Kihniö. Sähköpostitse osoitteella kihnio@kihnio.fi Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestysilmoituslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta tai kunnan www.sivuilta. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen aikana. Ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle erikseen. Keskusvaalilautakunta lähettää kotiäänestyslomakkeen niille äänioikeutetuille, jotka edellisissä yleisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotiäänestyksessä.

Kunnanhallitus on valinnut vaalitoimikuntaan seuraavat jäsenet:

Mikael Koivukoski, Sinikka Taupila ja Ulla Vierre. Puheenjohtajaksi valittiin Mikael Koivukoski ja varapuheenjohtajaksi Sinikka Taupila.

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Mirka Koivukoski 2. Anita Korkiakoski 3. Antti Kivioja

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta valitsee kotiäänestyksen toimittamista varten seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Mikael Koivukoski, Sinikka Taupila ja Ulla Vierre

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Mirka Koivukoski 2. Anita Korkiakoski 3. Antti Kivioja

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto

§ 19 Ennakkoäänien tarkastuksen ja laskennan järjestäminen

Vaalilain 62 §:n mukaan kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on viipymättä huolehdittava siitä, että oman kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähetekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnalle sen määräämällä tavalla sekä siitä, että muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnille postitse tai muulla luotettavalla tavalla. Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on otettava kuittaus lähetekuorten vastaanottamisesta siltä, jolle kuoret luovutetaan.

Muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret toimitetaan aina postitse pikakirjeinä eteenpäin.

Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestys- ja kirjeäänestyasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on presidentinvaalissa pidettävä siten, että perjantaina 26.1.2024 ennen kello 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä. Mahdollisen toisen kierroksen osalta keskusvaalilautakunta kokoontuu tarkastamaan vaaliasiakirjat 9.2.2024.

Ennakkoäänestyasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat tulee tarkastaa omina kokonaisuuksinaan. Ne toimitetaan seuraavana päivänä Pirkanmaan vaalipiirilautakunnalle ääntenlaskentaa varten.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää ennakkoäänestys- ja kotiäänestysasiakirjojen säilyttämisestä.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että:

1. keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin ja hallinnon sihteerin avaamaan lähetekuoret ja alustavasti tarkastamaan lähetekirjeet mm. niin, että väärälle vaaliviranomaiselle mahdollisesti tulleet asiakirjat ehditään toimittamaan oikeaan osoitteeseen.

2. keskusvaalilautakunnan sihteeri huolehtii siitä, että ennakkoäänestyksessä päivittäin äänestyksen päätyttyä lähetekuoret siirretään kunnanviraston lukittuun lähiarkistoon säilytettäväksi ja edelleen keskusvaalilautakunnalle toimitettavaksi.

3. laitosäänestyksessä vaalitoimikunta ja kotiäänestyksessä vaalitoimitsija tuovat lähetekuoret kunkin äänestyskierroksen päätyttyä keskusvaalilautakunnan sihteerille, joka toimittaa ne säilytykseen lukittuun lähiarkistoon ja edelleen keskusvaalilautakunnalle.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 20 Ilmoitusasiat

Presidentinvaalien aikataulu:

3.11.2023 kunnat kuittaavat ennakkoäänestyspaikka- ym. tiedot pohjatietojärjestelmään

24.11.2023 verkkokoulutus kunnan vaaliviranomaisille avautuu katsottavaksi

8.12.2023 äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (minkä kunnan kohdalle kukin on merkitty äänioikeutetuksi)

13.12.2023 äänioikeusrekisterin perustaminen Digi- ja väestötietovirasto

16.1.2024 kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy

9.1.2024 kenraaliharjoitus: ennakkoäänestyksen äänien kirjaaminen (vaalitoimitsijat)

11.1.2024 kenraaliharjoitus: laskenta ja sähköinen vaaliluettelo

17.1.2024 ennakkoäänestys alkaa kotimaassa ja ulkomailla

20.1.2024 ennakkoäänestys päättyy ulkomailla

23.1.2024 ennakkoäänestys päättyy kotimaassa

26.1.2024 keskusvaalilautakunnan kokous (ennakkoäänestysten ja kirjeäänestysten tarkastus)

28.1.2024 klo 9–20 vaalipäivä

30.1.2024 Valtioneuvosto toteaa vaalin tuloksen

Yli puolet äänistä saanut ehdokas on tullut valituksi tai että kukaan ehdokkaista ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä ja tästä

johtuen toimitetaan toinen vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä

30.1.2024 toisen vaalin kotiäänestykseen ilmoittauduttava

31.1.2024 toisen vaalin ennakkoäänestys alkaa kotimaassa ja ulkomailla

3.2.2024 toisen vaalin ennakkoäänestys päättyy ulkomailla

6.2.2024 toisen vaalin ennakkoäänestys päättyy kotimaassa

9.2.2024 keskusvaalilautakunnan kokous (ennakkoäänestysten ja kirjeäänestysten tarkistaminen)

11.2.2024 klo 9-20 vaalipäivä

15.2.2024 Valtioneuvosto toteaa valitun presidentin

Keskusvaalilautakunnan alustava kokousaikataulu:

26.01.2024 klo 16 mennessä ennakkoäänten tarkastus

Mahdollisen toisen vaalin alustava kokousaikataulu:

09.02.2024 klo 16 mennessä ennakkoäänten tarkastus

Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.