Kunnanhallitus 2021-2025

Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu
Varapuheenjohtaja
Silvennoinen Erja
Esittelijä
Liukku Petri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Niemenmaa Nina, Niemi Marjo
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Jytilä Kirsi, Niemenmaa Nina, Niemi Marjo, Ojala Janne, Shemeikka Mika, Toivonen Katri
Varajäsenet
Haapamäki Arsi, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Koskinen Jari, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Muu osallistujat
Markkola Juha-Matti, Pusa Leila, Wiinamäki Petteri
Kokousnumero
9/2023
Kokouspäivä
3.7.2023
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:35
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 3.7.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 4.7.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Nina Niemenmaa ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 3.7. ja pidetään nähtävänä 4.7. kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 102 Hallinto-oikeuden ratkaisu; kunnallisasiaa koskeva hallintoriita

Hallinto-oikeuden ratkaisu Kihniö – Parkano sote- riita-asiassa

Hämeenlinnan Hallinto-oikeus on antanut 22.6.2023 seuraavanlaisen tuomion;

Hallinto-oikeus hylkää hakemuksen sekä siinä esitetyt asiakirjojen esittämistä, suullista käsittelyä ja oikeudenkäyntikuluja koskevat vaatimukset.

Kihniön kunta velvoitetaan suorittamaan Parkanon kaupungille sosiaali ja terveyspalveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevan yhteistoimintasopimuksenmukaisista maksueristä kuittaamansa 344 587,73 euroa kuuden prosentin vuotuisine viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa koskeva vaatimus hylätään enemmälti. Lisäksi Kihniön kunta velvoitetaan suorittamaan Parkanon kaupungille korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 25 000 euroa.

Ratkaisun perusteet

Kihniön kunta on hakemuksessaan vaatinut hinnanalennuksia palvelukauppaan sovellettavien, kauppalain hinnanalennussäännöksiä vastaavien yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden nojalla. Kihniön kunta on perustellut kyseisten periaatteiden soveltumista sillä, että Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin välisissä sopimuksissa olisi kysymys palvelujen kaupasta.

Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin välillä sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen muodostamisesta tehdyssä sopimuksessa on sovittu sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien hoitamisesta yhteistoiminnassa siten, että tehtävien hoitamisesta vastaa Parkanon kaupungin organisaatioon kuuluva kuntien yhteinen toimielin. Sopimuksessa on kuntalain 52 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti sovittu Kihniön kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtymisestä Parkanon kaupungille. Järjestämisvastuun siirtymisestä huolimatta Kihniön kunnan on kuntalain 8 §:n 3 momentin mukaan tullut vastata kyseisten tehtäviensä rahoituksesta. Edellä mainitussa sopimuksessa ja sitä tarkentavassa palvelusopimuksessa tarkoitetuissa hinnoissa on kysymys tuon velvoitteen täyttämiseksi suoritettavista maksuosuuksista, joiden perusteista on kuntalain 52 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti sovittu kyseisissä sopimuksissa. Tämä maksuosuuksien oikeudellinen peruste on perusteltua ottaa huomioon niitä koskevia sopimusmääräyksiä tulkittaessa.

Edellä tarkoitetut sopimukset eivät edellä esitetyn perusteella koske palvelujen kauppaa vaan kuntien julkisoikeudellista yhteistoimintaa. Kihniön kunta ei ole kyseisillä sopimuksilla ostanut palveluita Parkanon kaupungilta, eikä sen tekemissä maksusuorituksissa ole ollut kysymys ostettujen palvelujen hinnan maksamisesta vaan osallistumisesta kuntien yhdessä hoitamien tehtävien kustannuksiin. Kauppalain hinnanalennussäännöksiä vastaavien periaatteiden soveltaminen näitä sopimuksia koskeviin erimielisyyksiin ei siten voi perustua hakemuksessa esitetyllä tavalla siihen, että sopimukset koskevat palvelujen kauppaa. Vaatimukset eivät perustu myöskään kuntien yhteistoimintaa koskeviin säännöksiin. Kuntalaissa ei ole säädetty yhteistoimintaan osallisen kunnan oikeudesta vaatia sopimusrikkomuksen johdosta alennusta yhteistoimintasopimuksessa sovittuun kustannusten jakautumiseen perustuvista maksuista.

Kysymyksessä oleviin sopimuksiin ei ole otettu määräyksiä oikeudesta saada alennusta sopimukseen perustuvista maksuista sopimusrikkomuksen vuoksi.

Kihniön kunnan viittaamassa palvelusopimuksen kohdassa 5.6 on sovittu siitä, että Kihniön kunnan vuosihintaa voidaan tarkistaa kunnan taloudellisen toimintakyvyn turvaamiseksi, jos palveluja karsitaan Kihniön kunnan aloitteesta kustannussäästöjen aikaan saamiseksi. Kyseisen sopimuskohdan määräykset eivät siten koske käsillä olevaa tilannetta.

Vaikka yhteistoimintasopimuksissa katsottaisiin sovitun palveluiden järjestämisestä Kihniössä siten kuin hakemuksessa on esitetty, se ei vielä osoita, että sopijapuolten tarkoituksena olisi myös ollut hyvittää sopimusrikkomukset Kihniön kunnalta laskutettavia maksuja alentamalla. Yhteistoimintaan osallistuvalla kunnalla on käytettävissään muitakin keinoja sopimuksen noudattamisen valvomiseksi. Yhteistoimintaan osallisen kunnan on mahdollista vaikuttaa yhteistoiminta-alueen päätöksentekoon yhteiseen toimielimeen valitsemiensa jäsenten kautta, ja sillä on kuntalain 137 §:n 2 momentin mukaan oikeus hakea muutosta yhteisen toimielimen päätöksiin.

Lisäksi on huomattava, että yhteistoiminnassa hoidettujen tehtävien kustannukset eivät jakautuisi kuntien kesken palvelusopimuksessa sovitun mukaisesti, jos Kihniön kunnalle annettaisiin sen vaatimat hinnanalennukset.

Kihniön kunta ei ole väittänytkään, että siltä laskutetut määrät olisivat ylittäneet palvelusopimuksessa määritellyn vuosihinnan tai Parkanon kaupungille Kihniön kunnan tehtävien hoitamisesta laskutuskausilla aiheutuneiden kustannusten määrän. Vaadittua yhteistoimintasopimuksiin perustuvien maksujen alentamista ei näistä syistä voida pitää yhteistoimintasopimusten eikä tällaisiin hallintosopimuksiin sovellettavien säännösten ja oikeusperiaatteiden mukaisina.

Kihniön kunnan esittämät hinnanalennusvaatimukset ovat edellä esitetyistä syistä lakiin ja hakemuksessa vedottuihin sopimuksiin perustumattomia. Hakemus on tämän vuoksi hylättävä.

Kun vaadituille hinnanalennuksille ei ole perustetta, Kihniön kunta ei ole voinut niiden kuittaamiseksi pidättäytyä maksuistaan Parkanon kaupungille.

Kihniön kunta on tämän vuoksi velvoitettava suorittamaan erääntyneistä maksueristä kuittaamansa määrä Parkanon kaupungille. Parkanon kaupunki on vaatinut seitsemän prosentin vuotuisen viivästyskoron maksamista saatavalleen. Korkolakia ei sen 1 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan sovelleta julkisoikeudellisesta perusteesta johtuvaan velkasuhteeseen, eikä kysymyksessä olevalle saatavalle maksettavasta viivästyskorosta ole säädetty muuallakaan laissa tai sovittu edellä mainituissa yhteistyösopimuksissa.

Tämän vuoksi noudatettavaksi tulee edelleen se korkolakia edeltäneen kauppakaaren 9 luvun 8 §:ään perustunut, aikoinaan velaksiantoon ja oikeuskäytännössä myös julkisoikeudellisiin saataviin sovellettu periaate, jonka mukaan korkoa oli maksettava velalle kuusi prosenttia vuodessa erääntymispäivästä lukien.

Liitteenä 1 hallinto-oikeuden päätös


Päätösehdotus

Kihniön kunta päättää hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana Mika Shemeikka esitti, että hallinto-oikeuden päätökseen ei haeta valituslupaa. Leila Törmä kannatti Shemeikan esitystä. Suoritettiin äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestyksen. Esittelijän ehdotus JAA, Shemeikan ehdotus EI. JAA ääniä annettiin 5 (Ala-Katara, Niemenmaa, Niemi, Ojala, Koivistoinen) EI 3 ääntä (Shemeikka, Jytilä, Törmä). Äänestyksen tuloksen perusteella esittelijän ehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi.

§ 103 Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan väliset sote-kustannukset

Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan väliset sote-kustannukset

Kaupunginhallitus 12.12.2022 § 12

Parkanon kaupunki tuottaa Kihniön sote-palvelut vuonna 2015 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa on sovittu palveluiden hinta, hinnan tarkistukset sekä periaatteet mahdollisista poikkeamista. Lisäksi sopimuksessa on sovittu, että mikäli sopimuskauden aikana tulee lainsäädännöllisiä, viranomaismääräyksistä johtuvia tai muita sopijapuolista riippumattomia lisävastuita ja/tai kuluja jotka lisäävät palvelutuottajan tai järjestäjä kustannuksia, otetaan lisäkustannukset täysimääräisesti huomioon sopimuksen mukaisten palveluiden hinnoittelussa.

Sopimuksen liitteenä olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti kukin yt-alueen kunta osallistuu yhteisten vastuiden kantamiseen väestömäärän suhteessa, sekä mahdollisesta omasta toiminnastaan johtuvan riskin kattamiseen aiheuttamisperiaatteella. Edelleen vastuunjakotaulukossa todetaan, että mikäli viranomaismääräysten suhteen on poikkeamia, aihettajakunta vastaa niistä vastuukunnalle.

Lisäksi sopimuksessa sovitaan, että jos palveluissa johtuvista muutoksista palvelutuottajan kustannukset ylittävät 3%, neuvotellaan ja sovitaan sellaisesta ratkaisusta, ettei riski jää yksin palveluntuottajalle.

Kihniön kunnan sotepalvelut ovat ylittyneet vuosina 2020 ja 2021 yhteensä 998 151 euroa, josta Parkanon kaupungin oman toiminnan osuus on 923 153 euroa. Merkittävimpänä syynä kustannusten ylitykseen ovat kasvaneet lastensuojelun kustannukset, jotka voidaan yksilöidä tarkasti.

Lisäksi palvelutuottaja on 31.10.2022 lähettänyt 197 104 euron lisälaskun Parkanon kaupugille koskien Kihniön lastensuojelun palveluita vuosilta 2020 ja 2021.

Kuluvan vuoden 2022 aikana tulleet muutokset lainsäädäntöön lastensuojelun henkilöstömitoituksesta ovat myös aiheuttaneet lisäkustannuksia, jotka ovat jääneet avoimeksi Kihniön kanssa.

Asiasta on informoitu Kihniön viranhaltijoita ja esitetty kuntien keskinäistä neuvottelua.

Valmistelija vs. hallinto- ja talousjohtaja Jenni Alppi p. 044-7865501

Esittelijä Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus 1. merkitsee tiedoksi Kihniön kunnalta sopimuksen perusteella laskutettavat sote-kustannukset vuosilta 2020-2021 2. esittää Kihniön kunnalle neuvotteluja 3. päättää, että Kihniön kuntaa laskutetaan vuoden 2022 kustannustietojen valmistuttua

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 185

179/03.02.01.03/2022

Kaupunginhallitus on 12.12.2022 § 12 päättänyt käydä neuvotteluja Kihniön kunnan kanssa sote-kustannusriidan ratkaisemiseksi. Kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat neuvottelivat helmikuussa, minkä jälkeen järjestettiin luottamushenkilöjohdon ja johtavien viranhaltijoiden yhteinen neuvottelu. Tämän neuvottelun perusteella todettiin, että viranhaltijat käyvät neuvottelussa ilmenneitä asioita läpi ja Kihniölle tuotetaan tarpeellisia selvityksiä kustannuksista ja niiden perusteista.

Käydyn prosessin perusteella ja huomioiden Kihniön kunnalle syksystä 2022 toimitetun materiaali määrä ja laatu ei ole löydettävissä riittävää yhteistä näkemystä ja tahtotilaa kompromissin löytämiseksi. Prosessissa on tarpeen siirtyä kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti seuraavaan vaiheeseen eli laskuttaa Kihniön kuntaa ja tarvittaessa periä saatavaa oikeusteitse.

Liitteenä laskutuksen perusteeksi valmisteltu selvitys Kihniölle.

Valmistelija: hallinto- ja talousjohtaja Aleksi Saukkoriipi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että Kihniön kuntaa laskutetaan sote-yhteistoiminta- ja palvelusopimuksen mukaisista ylityksistä vuosilta 2020–2022 liitteenä olevan selvityksen mukaisesti.

Käsittely

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------------------------

Kihniön kunnanhallitus 3.7.2023

Kihniön kunta kiistää laskun oikeudellisuuden ja pitää sitä sopimuksen vastaisena ja siten perusteettomana. Kihniön Palvelusopimuksen kohdan 5.7 mukaan ylityksistä on neuvoteltava Kihniön kunnanhallituksen kanssa ja näin ei ole menetelty, vaan on tuottamuksellisesti annettu kustannusten karata hintaraamista. Lisäksi Parkano ei ole osoittanut riittävää selvitystä sosiaali- ja terveystoimen yhteistuotoista, mikä on nettolaskutuksen osaperuste sopimuksessa. Edelleen Kihniön kunta kiistää laskun menoselvitykset, näistä ei ole päästy yhteisymmärrykseen neuvotteluissa kuntien kesken.

Vuosien 2020 ja 2021 laskutusta Kihniön kunta pitää loppuunkäsiteltyinä. Laskua ei ole esitetty ajallaan eikä tilinpäätöksiin ole kirjattu tästä johtuvaa kuluerää kummassakaan kunnassa.

Liite 2 Parkanon selvitys

Päätösehdotus

Edellä mainituin perusteluin kunnanhallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään reklamaation Parkanon kaupungin lähettämään laskuun.

Kihniön kunta esittää Parkanon kaupungille, että keskeneräiseksi jääneitä neuvotteluita jatketaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Parkanon kaupunki

§ 104 Talouden toteuma 1.1.- 31.5.2023

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.5.2023

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.