Tekninen lautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
Varapuheenjohtaja
Sillanpää Niina
Esittelijä
Ala-Kurki Henna
Pöytäkirjanpitäjä
Ala-Kurki Henna
Tarkastajat
Aho Timo, Sillanpää Niina
Osallistujat
Aho Timo, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Korkiakoski Mika, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Vierre Ulla
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kaikkonen Sirpa, Koivisto Juha, Leinonen-Jokioja Sami, Peltomäki Jarkko, Rahkola Jaana, Soininen Kalle, Toivonen Katri
Muu osallistujat
Koivistoinen Hannu, Ojala Janne, Shemeikka Olivia
Kokousnumero
5/2023
Kokouspäivä
15.6.2023
Kokouksen alkuaika
16:30
Kokouksen päättymisaika
16:50
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 15.6.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kunnan www-sivuilla
Aika 16.6.2023
Allekirjoittajan nimi Henna Ala-Kurki
Allekirjoittajan titteli tekninen johtaja

§ 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

§ 47 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Niina Sillanpää ja Timo Aho. Pöytäkirja tarkastetaan 15.6.2023 ja pidetään nähtävänä 16.6.2023 kunnan tietoverkossa.

§ 48 Rakennuslupahakemus / Varastohalli

Orafab Oy hakee pressuhallin 827 m2 rakennuslupaa kiinteistölle 250-403-8-22. Hakija hakee aloittamislupaa heti.

Kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella. Asemakaavassa kiinteistö on osoitettu TY-merkinnällä eli teollisuusrakennusten korttelialue, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Erityiset vaatimukset koskevat pohjavesialueen huomioimista. Alueella harjoitettava toiminta ei saa vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää. Teollisuuden lastaus –ja purkualueet, ulkovarastointiin tarkoitetut alueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin varatut käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla. Alueelta keräytyväsade-ja hulevesi on johdettava öljynerotuskaivojen kautta viemäriverkostoon tai viemärissä pohjavesialueen ulkopuolelle.

TY-1 kaavamääräyksen mukaan tontin tehokkuusluku on 0,40. Kiinteistön koko on 2800 m2, jolloin rakennusoikeutta tontilla on 1120 m2. Vanhat olemassa olevat rakennukset on purettu pois. Tämän lisäksi tontille saa rakentaa yhden asuinrakennuksen kerrosalaltaan enintään 150 m2.

Kiinteistö tulee muodostaa asemakaavan mukaiseksi tontiksi.

Rakentamisesta on pyydetty pelastusviranomaisen lausunto, jonka määräyksiä ja ehtoja on rakentamisessa noudatettava.

Piha-alueen rakennekerroksista ja sade-ja hulevesien käsittelystä tulee toimittaa erillinen selvitys rakennusvalvontaan.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun rakennusluvan.

Lautakunta myöntää aloittamisluvan heti ennen maankäyttö-ja rakennuslain

mukaisen 14 päivän valitusajan kulumista. Rakennuslupa myönnetään seuraavin

ehdoin;

Lupakohteen tärkeys huomioiden määrätään, että työmaalla on ennen rakennustöiden aloittamista pidettävä ALOITUSKOKOUS. Aloituskokouksen ajankohdasta on sovittava rakennustarkastajan kanssa. Sen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja paikalle kutsutaan vähintään seuraavat: -rakennuttaja (hankkeeseen ryhtyvä) -rakennustarkastaja -vastaava työnjohtaja (oltava hyväksyttynä). Rakennukseen ja/tai tulotieltä näkyvään paikkaan on laitettava talon osoitenumerokilpi. Rakennuslaki edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii rakennustyön riittävästä valvonnasta. Lupa myönnetään ehdolla, että vastaava työnjohtaja ja hankkeeseen ryhtyvä huolehtivat e.m. valvonnasta asianmukaisesti sekä dokumentoivat työn eri vaiheisiin liittyvät tarkastukset, suunnitelmien toteuttamiset hyvän rakennustavan mukaisesti. Rakennus sijaitsee I-luokan pohjavesialueella. Lastaus -ja purkualueet, ulkovarastointiin tarkoitetut alueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin varatut käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla. Alueelta keräytyvä sade-ja hulevesi on johdettava öljynerotuskaivojen kautta viemäriverkostoon tai viemärissä pohjavesialueen ulkopuolelle. Rakennukseen on tilattava erityinen palotarkastus ennen käyttöönottoa. Rakennuttajan on nimettävä rakennushankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori (VNA 205/2009 1.6.2009.)

Asian kokouskäsittely

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun rakennusluvan päätösehdotuksen mukaan täsmentäen, että rakennuspaikan pinta- ja kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriverkostoon. Koska erillistä hulevesiviemäröintiä ei ole, rakennuspaikan kuivana pito tulee tehdä Kihniön kunnan rakennus- ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Orafab Oy

§ 49 Petäjäopiston uima-allasmaksut

Petäjäopisto on toteuttanut liikuntaryhmiä Kihniön Terveys- ja palvelukeskuksen uima-altaalla, viidessä eri ryhmässä / viikko, kevät- ja syyslukukaudella. Hinta on ollut könttäsumma, joka on laskutettu vuosittain. Nyt tulisi määrittää altaan käytölle uusi tuntihinta kohonneiden käyttökustannusten vuoksi. Nyt laskutettu hinta on ollut n. 13,80 €/h.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää nostaa hintaa 15 %, jolloin uudeksi tuntihinnaksi tulee 15,90 €/h.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Petäjä-opisto