Kunnanhallitus 2021-2025

Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu
Varapuheenjohtaja
Silvennoinen Erja
Esittelijä
Liukku Petri
Pöytäkirjanpitäjä
Koivistoinen Hannu, Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Jytilä Kirsi, Niemenmaa Nina, Niemi Marjo, Ojala Janne, Shemeikka Mika, Toivonen Katri
Varajäsenet
Haapamäki Arsi, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Koskinen Jari, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Muu osallistujat
Lankinen Vilja, Markkola Juha-Matti, Perälä Anne, Pusa Leila, Wiinamäki Petteri
Kokousnumero
7/2023
Kokouspäivä
5.6.2023
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
19:32
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 6.6.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 6.6.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Erja Silvennoinen ja Mika Shemeikka. Pöytäkirja tarkastetaan 6.6. ja pidetään nähtävänä 7.6.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 87 Hyvinvointiraportti 2022

Kunnan perustehtävä on kuntalain 1 § mukaan asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 6 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä ja toimenpiteitä väestöryhmittäin, sekä raportoitava kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2022 §39 Laajan hyvinvointikertomuksen vuosilta 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen vuosille 2021-2025. Asiakirja ovat luettavissa verkko-osoitteesta www.kihnio.fi kohdasta Hyvinvointi. Hyvinvointikertomus sisältää myös hyvinvointisuunnitelman, jolla toimenpannaan laajan hyvinvointikertomuksen painopisteitä. Hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon seurantaa voidaan kuvata siltä osin mitä on ehditty aloittamaan vuoden 2023 aikana ja raportti sisältää vuonna 2022 tapahtuneet hyvinvointiin vaikuttavat tapahtumat kunnassa ikäryhmittäin.

Hyvinvointikoordinaattori on koonnut hyvinvointiraportin vuodelta 2022 yhdessä hyvinvointiryhmän kanssa.

Hyvinvoinnin edistämistyötä tehdään kaikilla kunnan palvelualueilla. Hyvinvointiraportissa on esitetty mm. seuraavia johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia.

 • Liikunta-aktiivisuuden lisääminen elintapaohjauksen keinoin
 • Ennaltaehkäisevä päihdetyön rakenteiden vahvistaminen
 • Yhteistyön kehittäminen hyvinvointyössä hyvinvointialueen ja yhdistysten kanssa
 • Kunnan hyvinvointisuunnitelmien laadinnan vuosikellon käyttöönotto

 • Vuoden 2022 hyvinvointiraportissa on esitetty katsaus Kihniöläisten hyvinvoinnin tilaan ja hyvinvointityön seurantaan laajassa hyvinvointikertomuksessa määriteltyjen mittareiden ja hyte-kertoimen indikaattoreiden valossa. Hyte-kertoimen indikaattoreiden mukaan Kihniön hyvinvoinnin edistämistyön prosessit ovat Pirkanmaan tilanteeseen verraten hyvää keskitasoa. Tulosindikaattoreiden mukaan huomiota tulisi kuitenkin kiinnittää nuorten hyvinvointia edistävien elintapojen tukemiseen ja edelleen myös ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä vahvistamiseen.

  Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyvinvoinnin vuosiraportin 2022.

  Liite 1 raportti

  Muut osallistujat
  Lankinen Vilja, Perälä Anne
  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee liitteenä 1 olevan hyvinvointiraportin 2022 tiedoksi.

  Päätös
  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Päätöksen lisätiedot

  Hyvinvointikoordinaattori ja hyvinvointijohtaja esittelivät asiaa kokouksessa.

  Tiedoksi
  Kunnanvaltuusto

  § 88 Vuoden 2022 tilintarkastuskertomus, tilintarkastuspöytäkirja ja arviointikertomus

  Tarkastuslautakunta on 23.5.2023 antanut vuoden 2022 tilinpäätöksestä tilintarkastuspöytäkirjan, arviointikertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

  Tarkastuslautakunta on arvioinut hallintokuntien tavoitteita ja niiden saavuttamista. Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan hallintokuntien toiminta on ollennaisilta osin ollut valtuuston päättämien tavoitteiden mukaista. Arviointikertomuksessa on kuitenkin esitetty hallintokunnille kysymyksiä (kehystetyt kohdat arviointikertomuksessa), joihin lautakuntien tulee antaa vastaus siten, että ne ovat kunnanhallituksen käsiteltävissä syyskuun alkupuolen kokouksessa 11.9.2023. Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5 § mukaisen lausunnon 15.9.2023 mennessä.

  Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä 12.6.2023 kokouksessa.

  Oheisena tilintarkastuskertomus, arviointikertomus sekä tilintarkastajan raportti (liite 2 ).
  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen, tilintarkastuspöytäkirjan ja arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi ja pyytää lautakuntia vastaamaan kunnanhallitukselle niille asettetuihin kysymyksiin ja huomioihin arviointikertomuksessa 5.9.2023 mennessä.

  Päätös
  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi
  Hallintokunnat

  § 89 Pellonvuokrasopimuksen uusiminen

  XX:lle on ollut vuokrattuna kunnan omistaman Mikkolanniemen tilanRN:o 8:239 pellonviljelyskäyttöön, yht. noin 3,3 ha ja vuokra on ollut 358,91 euroa vuodessa. Vuokrasopimus on ollut viimeksi voimassa 1.2.2018 – 31.1.2023.

  Mikäli kunta tarvitsee vuokrattua maa-aluetta käytettäväksi on sillä oikeus irtisanoa vuokrasopimus alkavan satokauden osalta viimeistään tammikuun loppuun mennessä.

  Vuokraan tehdään indeksikorotus, jolloin vuosivuokra on 409,39 euroa.

  Liite 3 vuokrasopimus

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus päättää vuokrata em. peltoalueen edelleen XX:lle 1.2.2023 alkaen 31.1.2028 saakka 409,39 euron vuosivuokralla. Vuokrasopimukseen merkitään lisäksi seuraavat ehdot:

  -Pellon pitää olla viljelyskäytössä, ei kesannolla

  -Vuokranantajalla on oikeus kesken vuokrakauden ottaa alue tai sen osa rakennuskaavassa merkittyyn käyttötarkoitukseen. Tällaisesta vuokrakauden keskeytyksestä ei vuokraajalle suoriteta korvausta. Myöskään rakennustoimenpiteiden sadolle mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja ei korvata.

  .

  Päätös
  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi
  Vuokralainen, taloustoimisto

  § 90 Kunnanhallituksen kokousajat 2. vuosipuoliskolla 2023

  Kunnan hallintosäännön mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus päättää pitää kokouksensa pääsääntöisesti terveyskeskuksen kokoushuoneessa tai Puumilassa ja vuoden toiselle vuosipuoliskolle vahvistetaan seuraavat ajat:

  21.8.2023

  11.9.2023

  2.10.2023

  23.10.2023

  13.11.2023

  4.12.2023

  Lisäksi on huomioitava, että 2023 on vuosi, jolloin tuulivoimaosayleiskaavat etenevät ja vaativat todennäköisesti edellä mainitusta poikkeavia kokouspäivämääriä.

  Talousarvio kunnanvaltuusto keskiviikkona 13.12.2023

  Päätös
  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

  § 91 Kiinteistönluovutusilmoitukset

  Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

  Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

  Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

  Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

  Kiinteistönluovutusilmoituksia:

  4 kiinteistönluovutusilmoitusta

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

  Päätös
  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

  § 92 Kunnanjohtajan informaatioasiat

  Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Lisäksi merkitään tiedoksi talouden toteuma 1.1.-30.4.2023.

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asiat tiedokseen.

  Päätös
  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

  § 93 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

  Viranhaltijapäätökset:

  Kunnanjohtaja §

  Talous- ja hallintojohtaja § 23

  Talouspäällikkö § -

  Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

  Sivistyslautakunta 15.5.2023

  27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  § 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

  § 29 Luokanopettajan valinta

  § 30 Erityisluokanopettajan valinta

  § 31 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2023-2024

  § 32 Liittyminen Hanselin kilpailutukseen Puhtaanapidon tarvikkeista 2024-2026

  § 33 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.03.2023

  § 34 Viranhaltijapäätökset

  § 35 Ilmoitus- ja muut asiat

  § 36 Erityisluokanopettajan viran täyttäminen määräaikaisena 01.08.2023 - 31.07.2024

  § 37 Liittyminen Hanselin kilpailutukseen Elintarvikkeista ja non-food-tuotteista

  Tarkastuslautakunta 23.5.2023

  Päätösehdotus

  Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

  Päätös
  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

  § 94 Lähetekeskustelu kunnanjohtajan vuotuista kehityskeskustelua varten sekä kunnanhallituksen itsearviointi

  Kunnanhallitus käy lähetekeskustelun kunnanjohtajan vuotuista kehityskeskustelua sekä kunnanhallituksen työn itsearviointia varten.

  Päätösehdotus

  Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotus:

  Kunnanhallitus käy keskustelun asiasta.

  Esteellisyys
  Liukku Petri Hallintolaki 28.1 § 1
  Päätös
  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Päätöksen lisätiedot

  Kunnanjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja poistuivat kokouksesta tämän asian kohdalla. Pöytäkirjanpitäjänä toimii puheenjohtaja kahden viimeisen asian ajan.

  § 95 Kunnanjohtajan osuus paikallinen järjestelyerä on 0,7 % Kihniön kunnassa käytettyjen työehtosopimusten palkkasummista sekä kehittämisohjelman paikallinen järjestelyerä suuruudeltaan 1,20 %.

  Paikallisen järjestelyerän suuruus lasketaan mahdollisimman tavanomaiselta kuukaudelta. Kihniössä tämä on laskettu maaliskuun 2023 palkkasummista. Järjestelyerä perustuu kahteen eri allekirjoituspöytäkirjan mukaiseen kohtaan. A-kohta paikallisen järjestelyerän suuruus alun perin (0,4 %) ja B-kohta lisäys paikalliseen järjestelyerään (0,3 %, verrokkialojen vaikutus). Nämä on eroteltava laskelmissa, koska jos jaosta ei päästä yksimielisyyteen, 0,40 % suuruisen erän jakamisesta päättää työnantaja ja 0,30 % suuruisesta erästä puolet jaetaan paikallisena yleiskorotuksena (0,15%) ja toisesta puolesta (0,15%) päättää työnantaja.

  Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat henkilöstön saatavuuden turvaaminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta ja tuottavuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esihenkilöasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden.

  Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti liitteiden palkkasummat huomioiden eri palkkahinnoitteluliitteiden välillä. Palkkahinnoittelun ulkopuoliset ( ml. kunnanjohtaja) muodostavat tässä tarkastelussa oman ryhmänsä.

  Paikallista järjestelyerää käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja / tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

  Yhteistyösuojelutoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 31.5.2023 ja hyväksyi jakoesityksen yksimielisesti muiden paitsi kunnanjohtajan osalta, mikä on hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen toimivallassa

  Päätösehdotus

  Kunnanhallituksen puheenjohtaja:

  Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan laskennallisen osuuden tehtäväkohtaiseen peruspalkkaan 0,7 % ja 1,20 % 1.6.2023 alkaen jaettavista järjestelyeristä, jotka ovat 0,7 %:in osalta 43,00 € ja 1,2%:in osalta 69,00 euroa.

  Esteellisyys
  Liukku Petri Hallintolaki 28.1 § 1
  Päätös
  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi
  Liukku Petri, palkkatoimisto