Tekninen lautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
Varapuheenjohtaja
Sillanpää Niina
Esittelijä
Ala-Kurki Henna
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Kivioja Antti, Sillanpää Niina
Osallistujat
Aho Timo, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Korkiakoski Mika, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Vierre Ulla
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kaikkonen Sirpa, Koivisto Juha, Leinonen-Jokioja Sami, Peltomäki Jarkko, Rahkola Jaana, Soininen Kalle, Toivonen Katri
Muu osallistujat
Koivistoinen Hannu, Ojala Janne, Shemeikka Olivia
Kokousnumero
2/2023
Kokouspäivä
15.3.2023
Kokouksen alkuaika
16:30
Kokouksen päättymisaika
19:00
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 15.3.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 16.3.2023
Allekirjoittajan nimi Henna Ala-Kurki
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Niina Sillanpää ja Antti Kivioja. Pöytäkirja tarkastetaan 15.3.2023 ja pidetään nähtävänä 16.3.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 14 Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2022

Lautakunnan on laadittava toiminnastaan kertomus kultakin kalenterivuodelta. Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022 liitteenä.

Liite 1 Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2022

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2022.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 15 Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Kihniön kunnan voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.10.2018. Määräyksiä on tarpeen päivittää mm. selkeyttämällä jätevesimääräyksiä ja tarkentamalla kemikaali- ja melumääräyksiä. Päivityksessä on huomioitu Kuntaliiton vuonna 2019 julkaisema opas Ympäristönsuojelumääräysten laatiminen.

Nykyisiä ympäristönsuojelumääräyksiä on tarkoitus selkeyttää ja tehdä helpommin luettaviksi mm. poistamalla niistä lakitekstiä, jota on eniten jätevesiosiossa. Lakiteksti on tarpeetonta toistoa ja lain muuttuminen edellyttäisi aina myös määräysten muuttamista. Jätevesimääräysten osalta on myös ristiriitaisuutta pohjavesialueiden määräysten osalta.

Erityisesti kemikaalit ja jätteet -osiossa on lisämääräyksiä ja tarkennuksia mm. työmaaolosuhteisiin, jolloin vaatimukset eivät ole yhtä tiukat kuin pysyvien laitosten kemikaalien varastoinnin osalta. Tarkennuksia esitetään myös pohjavesialueiden kemikaalien varastointiin sekä rakennus- ja purkutöiden määräysten osalta. Määräyksistä on poistettu kohtia, jotka koskevat jätteitä ja joista on määräyksiä jätehuoltomääräyksissä. Niitä ovat esim. jätteen polttamiseen liittyvät määräykset. Nykyisissä määräyksissä on myös määräyksiä, jotka rajoittavat liikaa jätteiden käsittelyä (esim. vaarallisten jätteiden vienti).

Melun osalta määräykset muuttuvat eniten. Nykyiset määräykset sallivat suhteellisen vapaasti erityisen häiritsevää melua aiheuttavat toiminnot ilman meluilmoitusta. Muutosesityksessä edellytetään meluilmoitusta lyhyellekin louhinnalle ja murskaukselle. Meluilmoitus edellytettäisiin myös pitkäkestoiselle, erityisen häiritsevää melua aiheuttavalle rakennustyölle samoin kuin iltaisin ja yöaikaan tapahtuvalle, häiritsevää melua aiheuttavalle rakennustyölle.

Uusina osioina määräyksiin esitetään määräyksiä eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa sekä rakennusten polttamiseen liittyviä määräyksiä. Pääosin betoni- ja tiilijätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa edellyttää ns. MARA-ilmoitusta ELY-keskukseen, mikä koskee ammattimaista ja laitosmaista hyödyntämistä. Tätä vähäisempi, ns. pienimuotoinen hyödyntäminen voidaan tehdä ilman MARA-ilmoitusta ja siitä on hyvä määrätä paikallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä, jolloin jätteiden hyödyntämiseen voidaan puuttua valvonnan kautta.

Rakennusten polttamisesta voi antaa määräyksiä, koska kokonaiset rakennukset eivät ole jätettä, eikä niistä ole määräyksiä jätehuoltomääräyksissä. Esitetty määräys mahdollistaa rakennusten polttamisen pelastusviranomaisten harjoitustarkoituksessa.

Esityslistan oheisaineistona on nykyiset ympäristönsuojelumääräykset ja liitteenä (2) luonnos uusiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi. Luonnoksessa on punaisella kohdat, jotka muuttuvat sisällöltään tai tulevat uusina asioina. Lisäksi liitteenä (3) on luonnos ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo, p. 044 7865 650

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. käydä keskustelua luonnoksesta uusiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi

2. asettaa luonnoksen ympäristönsuojelumääräyksiksi nähtäville 20.3.-25.4.2023 väliseksi ajaksi ja

3. pyytää luonnoksesta Pirkanmaan ELY-keskuksen ja terveydensuojeluviranomaisen lausunnot.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 16 Kaavoitusaloite tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimiseksi Kihniön kunnan Närhinnevan alueelle

Hakija

Närhinnevan tuulipuisto Oy on Närhinnevan tuulivoimahanketta varten perustettu yhtiö. Yhtiö on osa Salpatuuli osuuskunnan toimintaa. Salpatuuli osuuskunta on vuonna 2012 tuulivoimaloiden rakennuttamiseen ja suunnitteluun sekä sähköntuotantoon perustettu yhtiö. Salpatuulella on käynnissä useita suunnitteluvaiheessa olevia tuulipuistojen kehittämishankkeita eri puolilla Suomea.

Aloite

Närhinnevan tuulipuisto Oy:n tarkoituksena on toteuttaa Kihniön kunnan Närhinnevan alueella enintään viiden tuulivoimalaitoksen tuulivoima-alue, jonka kokonaisteho olisi enintään 50 MW. Kolme tuulivoimaloista sijoittuu Pirkanmaan maakuntakaavan tuulivoima-alueelle ja kaksi sen ulkopuolelle.

Tuulivoimalaitoksen yksikköteho olisi korkeintaan 10 MW. Tuulivoimalaitosten kokonaiskorkeus olisi enintään 300 metriä. Hankealue ja voimaloiden alustavat sijaintipaikat on esitetty karttaliitteessä.

Tuulivoimaloiden sähkönsiirto selvitetään hankkeen kaavoituksen yhteydessä huomioon ottaen mm. Myyränkankaan tuulivoimahankkeen sähkönsiirto ja Fingrid Oyj:n suunnitelmat alueella. Hakija on yhteydessä Pirkanmaan Ely -keskukseen hankkeen YVA -prosessin yhdistämisestä kaavoitusprosessiin.

Hankealue on metsätalouskäytössä. Närhinnevan tuulipuisto Oy:llä on vuokrasopimukset hankealueella ja naapurikuntien rajoilla yhteensä 6 maanomistajan ja 7 kiinteistön kanssa. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat noin 1,2 – 1,3 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Alueella on tehty luontoselvityksiä vuoden 2022 aikana.

Hanketoimija on tehnyt vuokrasopimuksen yksityisten maanomistajien kanssa voimaloiden sijaintipaikkojen kiinteistöstä. Maanvuokraamisessa on käytössä malli, jossa voimalan sijaintikiinteistön lisäksi korvaukseen ovat oikeutettuja naapurikiinteistöjen alueet noin 500 metrin säteellä voimaloista.

Tavoitteena on, että kaavan laatiminen voidaan aloittaa talven 2023 aikana ja kaava olisi valmis kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2023 tai 2024 aikana.

Närhinnevan tuulipuisto oy ehdottaa, että Kihniön kunta aloittaa oikeusvaikutteisen yleiskaavan laatimisen maankäyttö -ja rakennuslain 44 § ja 77 § mukaan niin, että rakennusluvat voidaan myöntää osayleiskaavan perusteella. Närhinnevan tuulipuisto oy vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan laadinnan ja selvitysten kustannuksista sekä kuulutuksesta aiheutuvista ja muista vastaavista kuluista. Kunnan omien hallinnollisten kustannusten osalta esitetään, että kunta vastaa omista yleiskaavan käsittelyyn liittyvien lakisääteisten tehtävien kustannuksista.

Kaavakonsultti

Kaavakonsultiksi ehdotetaan arkkitehti Esa Säkkistä, jolla on aiempaa kokemusta tuulivoima- ja muiden energiahankkeiden yleiskaavoituksesta.

Lisätietoja asiassa antaa toistaiseksi Närhinevan Tuulipuisto Oy:n hallituksen jäsen Matias Partanen, kunnes hankkeeseen on nimitetty projektipäällikkö, jonka yhteystiedot ilmoitetaan kunnalle heti nimityksen jälkeen.

Liite 4

Alueen sijainti ja suunnittelualue-ehdotus


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Närhinevan tuulipuisto Oy:n esityksen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan aloittamisesta Kihniön kunnan alueelle Virtain ja Ylöjärven kaupunkien rajojen läheisyyteen. Tuulivoimaloita on tarkoitus rakentaa alueelle enintään viisi kappaletta.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 17 Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta, voimaloiden kokonaiskorkeuden muuttaminen

Kihniön kunta on päättänyt käynnistää Myyränkankaan alueelle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen tuulivoimaa varten kunnanhallituksen kokouksessa 14.2.2022 § 27. Päätöksen mukaan osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

Hankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 15.6.2022 § 61 ja kunnanhallituksessa 20.6.2022 § 116. Myyränkankaan tuulipuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on käynyt ilmi, että tarkoituksena on suunnitella 21 tuulimyllyn tuulipuisto, jossa myllykohtainen yksikköteho on 7-10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään noin 300 metriä.

Hankkeesta vastaava Abo Wind Oy on kaavakonsultti Ramboll Finland Oy:n kautta tiedustellut mahdollisuudesta kasvattaa tuulivoimaloiden kokonaiskorkeutta 300 metristä 320 metriin. Perusteluna kokonaiskorkeuden kasvattamiselle on alan alati kehittyvä tekniikka, joka mahdollistaa korkeammat ja tehokkaammat voimalat. Kokonaiskorkeuden lisäämisellä osaltaan varmistetaan, ettei osayleiskaava mahdollisen lainvoimaisuuden saavutettuaan olisi jo tältä osin vanhentunut, vaan mahdollistaisi parhaimman ja tehokkaimman tekniikan käyttämisen hankkeen lupa-, rakennus- ja käyttövaiheessa.

Myyränkankaan osayleiskaavaprosessin rinnalla toteutetaan samanaikaisesti erillisenä prosessina Myyränkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). YVA-menettelyn yhteydessä tutkitaan hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Laadittujen selvitysten ja arvioinnin tuloksia hyödynnetään osayleiskaavoituksessa, joissa ratkaistaan hankkeen toteuttaminen. Osayleiskaavassa määritellään mm. voimaloille sallittavat sijoituspaikat, enimmäismäärät ja - korkeudet.

Voimalan kokonaiskorkeuden nostaminen 300 metristä 320 metriin lisää voimalan kokonaiskorkeutta n. 7 % ja mahdollistaa kehittyneempien tekniikoiden käytön rakennus- ja käyttövaiheessa. Koska osayleiskaavaprosessi on edennyt vasta luonnoksen valisteluvaiheeseen, kokonaiskorkeuden kasvattamisen ympäristövaikutukset on mahdollista tutkia YVA-menettelyssä. Lisäksi osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoitusprosessissa on mahdollista yleisötilaisuuksissa, mielipiteen toimittamisella kaavaluonnoksesta, muistutuksen jättämisellä kaavaehdotuksesta tai olemalla suoraan yhteydessä kunnan tai konsultin edustajaan.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinnan luonnosvaiheen aikana ilmenneen täsmennystarpeen nostaa tuulivoimalan kokonaiskorkeutta 300 metristä 320 metriin.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että voimalan kokonaiskorkeudessa huomioidaan, mitä ilmailulaissa (864/2014) määritellyistä lentoesteistä säädetään.

Lisäksi tekninen lautakunta edellyttää, että YVA-menettelyssä ympäristövaikutukset arvioidaan voimalan 320 m enimmäiskorkeuden mukaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 18 Leppäsentien ranta-asemakaava / osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos

Rakennusvalvonnan lausunto Leppäsentien ranta-asemakaavasta

Tekninen lautakunta pyytää lausuntoa Leppäsentien ranta-asemakaavasta, mikä koskee 23.2.2023 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa. Kaava-alue rajoittuu Nerkoonjärveen. Ranta-asemakaava muodostuu yhdestä osasta. Kaavoitushankeen kohteena olevan alueen pinta-ala on noin 1,7970 hehtaari. Ranta-asemakaava koskee kiinteistöjä: Tuulenpesä 250-407-8-149, Kivipohja 250-407-8-74, Saunakallio 250-407-8-56, Pikkuvalkama 250-407-8-57 ja Pikkuvalkama II 250-407-8-73.

Maakuntakaava

Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.3.2022. Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty maaseutualueeksi ja alueelle ei ole maakuntakaavassa esitetty muita erityisiä merkintöjä. Pääosin alue on tarkoitettu maa-ja metsätalouden ja niitä tukevien elinkeinojen käyttöön, mutta yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää käyttöä.

Yleiskaava

Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa.

Rakennusjärjestys

Kihniön kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.6.2014. Rantarakentamisesta määrätään rakennusjärjestyksen kohdassa 7.

Rakennuskielto

Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. Kaavoittamattomalle ranta-alueelle rakentamista kuitenkin rajoittaa MRL:n 72 §:n määräys;

meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös ranta-aluetta, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske:

1) maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista;

2) maanpuolustuksen tai rajavalvonnan tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista;

3) merenkulun tarpeisiin tapahtuvaa rakentamista;

4) olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentamista; eikä

5) olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista.

Selvitykset

Luontoselvitys

Luontoselvitys ei ole tarpeen. Alueella/alueen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai muita erityisiä luontokohteita.

Argeologinen inventointi

Alueella ei ole tiedossa olevia muinaismuistokohteita/suojelukohteita.

Vaikutukset kaava-alueeseen

Kaavoituksen kohteena olevalla alueella sijaitsee kolme vapaa-ajanrakennuspaikkaa, joissa jokaisessa sijaitsee vapaa-ajanrakennus. Ranta-asemakaavalla alueelle syntyy 3 uutta rakennuspaikkaa. Kaksi vapaa-ajanrakennuspaikkaa RA ja yksi vakituisen asumisen rakennuspaikka AO, mikä aiheuttaa alueelle erityisiä vaatimuksia.

Kaava-alue sijaitsee noin 15 kilometrin päässä Kihniön keskustasta ja 26 kilometrin päässä Parkanon keskustasta. Kaava-alueen puhdasvesihuolto hoidetaan Nerkoon vesiosuuskunnan vesijohdon avulla. Jätevesien käsittely on tarkoitus järjestää kiinteistökohtaisesti. Kaavoituksessa on annettu määräyksiä vesihuollon ja jätevesien käsittelemisestä. Tarkemmat määräykset näistä annetaan rakennuslupavaiheessa. Rakennuspaikoille johtaa ympäri vuoden kulkukelpoinen tie. Rakennuspaikkojen vähimmäiskoko tulisi pyrkiä suunnittelemaan vähintään noin 3000 m2 suuruiseksi, kun rakennuspaikkoja ei liitetä kunnalliseen jätevesiverkostoon. Vakituisen asuinpaikan suhteen vaatimukset ovat tiukemmat kuin lomarakennuspaikkojen osalta, mutta kaavaselosteen perusteella alueelle on mahdollista järjestää tarvittavat järjestelmät, joita vakituinen asuminen vaatii.

AO-tontille on kaavamääräyksissä sallittu myös erillisen saunarakennuksen lisäksi savusaunarakennus ( kerrosala enintään 15 m2). Vapaa-ajanrakennuspaikoille ei savusaunan rakentamista ole kaavamääräyksissä sallittu. Savusauna on palovaarallinen rakennus, jonka sijoittamisessa on noudatettava suurempia palomääräysten mukaisia etäisyyksiä kuin muiden tonteille sijoitettavien rakennusten sijoittelussa. Rakennuspaikalle sijoitettavan savusaunan on sijaittava vähintään 15 metrin päässä rakennuspaikalla olevista muista rakennuksista ja 20 metrin päässä naapurikiinteistön rakennuksista.Rakennuspaikan käyttötarkoituksen mukaisesti lomarakennuspaikoille olisi myös tarkoituksenmukaisempaa sijoittaa savusauna kuin vakituisen asuinrakennuksen rakennuspaikalle. Kaavan valmistelussa on hyvä tarkastaa, että palomääräysten mukaiset etäisyydet on mahdollista toteuttaa.

Kaavamääräyksissä lomarakennuspaikalle rakennettavan loma-asunnon koko saa olla enintään 130 m2, mutta AO-tontin asuinrakennuksen koolle ei ole määritelty mitään enimmäiskokoa eli asuinrakennus voisi olla enintään 250 m2 kokoinen. Lisäksi kaavamääräyksissä ei oteta kantaa rakennusten kerrosten määrään. Rakennusten suurin sallittu kerroslukumäärä ja suurin sallittu kerrosala / asuinrakennus tulee määritellä kaavamääräyksissä tarkemmin.

Valmistelijana rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen.

Liite 5 Leppäsentien ranta-asemakaavan OAS ja luonnos

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Leppäsentien osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ranta-asemakaavaluonnoksen edellä mainitut asiat huomioiden kaavan laadinnassa ja esittää edelleen sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja että kunnanhallitus asettaa sen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 19 Poikkeamishakemus / käyttötarkoituksen muutos

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 4173 m2 suuruinen Kiviluoto-niminen tila. Kiinteistötunnus on 250-407-2-46.
Rakennuspaikka rajoittuu Nerkoo-järveen noin 146 metrin matkalla. Esitetty toimenpide ja hakemuksen perustelut:

Poikkeamista haetaan 75 m2:n m2 vapaa-ajanrakennuksen laajentamiselle 36 m2 sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiselle asuinrakennukseksi. Hakijan on aikomus käyttää rakennusta vakituisena asuntona.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

Alue sijaitsee kaavoittamattomalla ranta-alueella. MRL 72 §; Meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös ranta-aluetta, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi.

MRL 171 §; Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rakennusjärjestyksessä alle 5000 m2 tontille saa rakentaa 125 m2 ns. lämmintä tilaa (vapaa-ajanrakennus, sauna ja talousrakennus) + 30 m2 kylmää varastotilaa +30 m2 katosta. Lisäksi voi rakentaa 16 m2 savusaunarakennuksen, mikäli etäisyys vaatimukset täyttyvät.

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla on 75 m2 suuruinen lomarakennus sekä 18 k- m2 talousrakennus. Asuinrakennus on peruskorjattu vuonna 2019 sekä rakennettu ajantasaisen jätevesiasetuksen mukainen jätevesijärjestelmä.

Kiinteistön käytetty rakennusoikeus on tällä hetkellä 93 k-m2, jolloin rakennusjärjestyksen mukaista rakennusoikeutta on jäljellä 50 m2 lämmintä tilaa ja 12 m2 kylmää varastotilaa.

Naapurien kuuleminen:

Naapurien kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta. Naapureina on kuultu kiinteistöjä 581- 407-2-22, 250-407-2-62 ja 250-407-2-165.. Naapurilla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

Rakentamisrajoitus josta poikkeusta haetaan:

Kaavoittamattomalle ranta-alueelle rakennettaessa vaaditaan ennen rakennusluvan käsittelyä poikkeamislupa (MRL 72§). Kaavoittamattomalla ranta-alueella vapaa-ajanrakennuksen laajentaminen yli 60 m2 suuruiseksi vaatii poikkeamisluvan.

Hakijalla on myös tarkoitus muuttaa rakennuksen käyttötarkoitus myöhemmin asuinrakennukseksi. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii rakennusluvan.

Poikkeamisen edellytykset ja päätösehdotuksen perustelut:
Vapaa-ajanrakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen asuinrakennukseksi vaatii muutettavalta rakennukselta sen teknisten ominaisuuksien soveltumisen vakituiseen asumiseen (mm. energiatehokkuus, ilmanvaihto, käyttöturvallisuus), kohteeseen on oltava riittävän hyvät kulkuyhteydet pelastushenkilöstöä varten, rakennuksen jätevesiviemäröinti on lainmukaisesti järjestetty ja täyttää ajantasaisen asetuksen vaatimukset. Poikkeamisluvan vaatii myös vapaa-ajanrakennuksen laajennus 36 m2, joka on tarkoitus tehdä rakennuksen takaosaan poispäin rannasta. Laajennuksen jälkeen rakennuksen kokonaiskerrosala on 111 m2. Vapaa-ajanrakennuksen etureuna on noin 14 metrin päässä rantaviivasta, mutta suunniteltu laajennus sijoittuisi rakennuksen takapuolelle, jolloin laajennuksen etäisyys rantaviivaan on noin 21 metriä.

Kyseisen vapaa-ajanrakennus on alun perin rakennettu vuonna 1963 ja peruskorjattu/laajennettu 2019. Rakennukseen on tehty energiaselvitys, josta voidaan todeta, että YMa 4/13 §7 mukainen vaatimus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus-ja muutostöissä toteutuu. Rakennukseen on peruskorjauksen yhteydessä rakennettu ajantasaisen jätevesiasetuksen mukainen jätevesijärjestelmä, jossa wc-vedet ohjataan umpisäiliöön ja harmaat vedet kaksiosaisen suodatuskentän kautta imeytykseen. Rakennus on liitetty vesijohtoverkostoon. Käyttötarkoituksen muutokseen liittyvät muut vaatimukset, kuten rakennuksen käyttöturvallisuus, esteettömyys, riittävän ilmanvaihdon toteutuminen ym. asiat tulee esittää rakennuslupavaiheessa.

Rakennuksen etäisyys Kihniön keskustasta on noin 7,7 km. Rakennukselle johtaa kulkukelpoinen tie.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö –ja rakennuslaki 116 §, 117 § ja 171 §.

Liitteenä (6) otteet rantaosayleiskaavasta, kaavamääräyksistä ja asemapiirroksesta.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että edellä esitetyin perusteluin poikkeamiseen suostuttaisiin. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tule hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kunnanhallituksen poikkeamispäätös.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 20 Palvelusopimus Kihniön kunnan viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta sekä muista erikseen sovittavista töistä

Kihniön kunta on vuosittain tehnyt sopimuksen Kihniön 4H-yhdistys ry:n kanssa kunnan viheralueiden hoidosta. Sopimuksella on saatu viheralueet kunnossapidettyä työllistäen samalla paikallisia nuoria. Sopimus tehdään yhdeksi kaudeksi ja sitä päivitetään tarvittaessa. Sopimuksen mukaisesti sopimuskaudella 1.5.2023 – 31.10.2023 tehtävien vihertöiden arvioitu kokonaishinta on 30 000,00 euroa (alv 0 %).

Oheismateriaalina sopimusluonnos.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy oheisena olevan Kihniön 4H-yhdistys ry:n kanssa tehtävän sopimuksen viheralueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Esteellisyys
Jaana Rahkola
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Jaana Rahkola esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi
Kihniön 4H-yhdistys

§ 21 Sähkö ja salkunhoito vuosille 2024 - 2028

Kihniön kunta/tekninen toimi on liittynyt Hanselin Sähkö ja salkunhoito vuosille 2020 - 2024 puitejärjestelyyn ja sopimus on voimassa 31.3.2025 saakka.

Hansel on aloittanut Sähkö ja salkunhoito 2024 - 2028 puitejärjestely yhteishankinnan valmistelun ja hankintaan tulee ilmoittautua 31.3.2023 mennessä. Sähkön toimitukset voi aloittaa, kun edellinen sopimuskausi päättyy.

Yhteishankinnan edut

 • Turvaa hankintojen lainmukaisuuden
 • Vähentää omasta kilpailutuksesta aiheutuvia kustannuksia
 • Kilpailutettu sähkön toimituksen marginaali
 • Salkunhoidossa mukana oleville asiakkaille ennustettava hintataso
 • Hanselin asiantuntijoiden tuki sopimuskauden aikana (esim. asiakkaan etujen valvonta ja toimittajahallinta)
 • Vastuullisuus huomioitu, sähkön voi ostaa uusiutuvista energialähteistä

Hankinnassa on kaksi erillistä kokonaisuutta, jotka on tarkoitus toteuttaa yhden toimittajan kautta:

Sähkön toimitus (sähköenergia)

 • Sähköenergian fyysinen toimitus ja tasevastaavan palvelut
 • Sähkön kulutusseuranta ja raportointi
 • Laskutus
 • Asiakaspalvelu
 • Mahdollisuus omaan paikalliseen pientuotantoon (esim. aurinkopaneeleilla)
 • Uusiutuva sähkön hankinta

Sähkösalkun hallinta ja hintasuojaus (salkunhoito)

 • Sähkön hinnan suojaus ennen sähkön toimitusta
 • Mahdollistaa paremman sähkönhankintakulujen ennustamisen

Sähkösalkun hallinta ja hintasuojaus mahdollistavat sähkön hinnan kiinnittämisen ennen sähkön toimitusta, jolloin ei olla tunneittain vaihtelevan spot-hinnan varassa. Salkunhoidolla pyritään luomaan ennustettavuutta sähkön tulevaan hankintahintaan ja sitä kautta sähkön tuleviin hankintakuluihin. Sähkön hintasuojausten aloitus vaatii sähkönmyyntisopimuksen allekirjoittamisen heti yhteishankinnan sopimuskauden alkaessa. Hintasuojatusta sähkönhankinnasta ei ole mahdollisuutta poistua ennen sopimuskauden päättymistä.

Sähkösalkun suojausstrategia muodostetaan yhdessä asiakkaiden ja Hanselin kanssa. Jos asiakkaiden toiveet suojausstrategioista poikkeavat, voidaan muodostaa useampia salkkuja omilla suojausstrategioilla.

Sähkön markkinahintaennuste tuleville vuosille on lokakuussa 2022 seuraava:

 • Vuosi 2024: 10 snt/kWh
 • Vuosi 2025: 8 snt/kWh
 • Vuosi 2026: 7,5 snt/kWh
 • Vuosi 2027: 7 snt/kWh
 • Vuosi 2028: 6,5 snt/kWh

Sopimukseen tulee liittyä viimeistään 31.3.2023 ja sopimusta voivat hyödyntää vain ennen hankintailmoituksen julkaisua liittyneet asiakkaat.

Lisätietoja:

https://www.hansel.fi/yhteishankinnat/sahko-ja-sal...

Suojauksen ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa sähkön hinnan ennustamisen, mutta se ei takaa, että hintasuojauksella saa aina kustannussäästöä sähkön spot-hintaan verraten. Niissä tilanteissa, kun sähkön spot-hinta nousee korkeaksi, kuten vuonna 2022, niin yleensä kustannussäästöä syntyy. Tilanteissa, joissa sähkön spot-hinta laskee matalaksi, niin suojaukset on todennäköisesti toteutettu spot-hintaa kalliimmalla.

Ajanjaksona 4/2022 - 1/2023 hintasuojauksella saavutettu säästö energiamaksuissa on ollut 92 789,63 €.

Päätösehdotus

Kihniön kunta / tekninen lautakunta päättää liittyä Hanselin Sähkö ja salkunhoito 2025-2028 - puitejärjestelyyn sekä sähkön toimituksessa että hintasuojauksessa ja valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan liittymislomakkeen.

Asian kokouskäsittely

Kokouksessa oli esillä myös toinen vaihtoehto salkunhoitajaksi; Veni Energia Oy

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan tekemään päätöksen salkunhoitajan valinnasta.

§ 22 Teollisuustien katkaisu

Kunnanhallitus on on antanut tekniselle lautakunnalle toimeksiannon Teollisuustien katkaisemiseksi kiinteistöjen 250-403-8-265 ja 250-403-8-232 rajalta.

Kihniön kunta on lähivuosina kehittänyt teollisuusalueen toimivuutta uudella kaavalla, uudella tiesuunnitelmalla ja ostamalla lisää teollisuusmaata yrittäjien käyttöön. Nykyinen tielinjaus ei ole enää mahdollinen alueen muuttuneiden omistussuhteiden ja turvallisen liikkumisen vuoksi.

Koivikon alueen asemakaavan muutoksessa on esitetty uusi tielinjaus ja vanhan muutos. Kaavamuutos on hyväksytty Kihniön kunnanvaltuuston kokouksessa 13.12.2021. Asemakaava on lainvoimainen.


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää katkaista Teollisuustien kiinteistöjen 250-403-8-265, 250-403-8-232 ja 250-403-8-209 rajalta ja asettaa tarvittavat tieopasteet ja kyltit.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 23 Ojaniemen liikuntapuiston ulkokuntosalivälineiden hankinta

Ojaniemen alueelle on rakennettu liikauntapuistoa, jonne on jo sijoitettu wavepark, pienpeliareena sekä hiekkatekonurmet. Aluesuunnitelman mukaan liikuntapaikkaan sijoitetaan vielä säädettävät voimaharjoitteluvälineet ns. ulkokuntosaliin.

Sivistystoimen vapaa-aikaohjaaja on määritellyt hankittavien laitteiden tyypit ja ominaisuudet. Hankinnassa noudatetaan Kihniön kunnan hankintaohjetta. Hankinnassa ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista, koska hankinnan arvo jää alle kansallisen kynnysarvon.

Tarjouspyynnöt on lähetetty 6.3.2023 sähköpostitse kuudelle eri toimittajalle: Lappset, Omnigym, Gymproduction, Liikuntamestari, Omasali ja Kompan. Tarjoukset on pyydetty 14.3.2023 klo 10 mennessä.

Hankintayksikkö valitsee tarjottavista laitteista määrärahaan sopivan kokoonpanon. Tarjousten vertailuun vaikuttavat hinta, laatu, materiaalit, turvallisuus, perustamisen/asennuksen/kokoamisen/kunnossapidon helppous, laitetakuu, huoltovarmuus, visuaalinen ilme sekä soveltuvuus tilaajan tarpeeseen.

Tarjoukset on käsitelty sivistystoimen vapaa-aikaohjaajan kanssa, joka on arvioinut tarjottujen vaihtoehtojen soveltuvuutta käyttäjän tarpeisiin.

Vertailutaulukko käsitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita ulkokuntosalin voimaharjoitteluvälineiden toimittajaksi Omnigym Oy:n, tarjoushinta 28 730,00 euroa. Tarjous oli käyttäjän tarpeisiin soveltuvin.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Tarjoajat

§ 24 Nuorisovaltuuston jäsenen oikeus osallistua teknisen lautakunnan kokouksiin

Kuntalain (210/2015) § 26:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8§:ssä.

Kunnanhallitus asetti Kihniön uuden nuorisovaltuuston kokouksessaan 23.01.2022 ja nimesi siihen tälle toimikaudelle seitsemän jäsentä.

Nuorisovaltuusto on järjestäytymiskokouksessaan 01.02.2023 valinnut keskuudestaan nuorisovaltuuston edustajaksi tekniseen lautakuntaan Olivia Shemeikan sekä varaedustajiksi Miska Kokon, Vili Virtasen, Siiri Rinneheimon ja Minka Yli-Kärkelän.

Kihniön kunnan hallintosäännön 135 §:n mukaan lautakunta päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että nuorisovaltuuston jäsen Olivia Shemeikka tai nuorisovaltuuston valitsema varaedustaja voi osallistua teknisen lautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Salaisten asioiden käsittelyyn osallistumisoikeutta ei ole.

Esteellisyys
Olivia Shemeikka, Mika Shemeikka
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Mika Shemeikka ja Olivia Shemeikka poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 25 Teknisen johtajan ajankohtaiset asiat

 • Investointien tilanne; Ojaniemen alueen ulkoliikuntavälineet, öljylämmöstä luopuminen
 • Kiinteistöstrategian laadinta, lähtötietojen kartoitus
 • Kunnan kemikaalirekisterin päivitys
 • Kihniö Geopark Aitoneva-Käskyvuori-pyöräilyreitti; pitkospuut, opasteet
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 26 Muut asiat

 • Matonpesupaikka
 • Kirkonkylän koulun tilanne
 • Terveyskeskuksen kiinteistökehityksen tarveselvityksen laadinta
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.