Sivistyslautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Nevanperä Mikko
Esittelijä
Lankinen Vilja
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Kaikkonen Sirpa, Kohtala Paavo
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Koivukoski Mikael, Koskinen Jari, Malin Marketta, Oksanen Silja, Toroskainen Maarit
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kohtala Paavo, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Soininen Kalle, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Koivisto Neea, Koivistoinen Hannu, Shemeikka Mika
Kokousnumero
2/2023
Kokouspäivä
22.3.2023
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
19:15
Kokouspaikka
Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 22.3.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 23.03.2023 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Sirpa Kaikkonen ja Paavo Kohtala. Pöytäkirja tarkastetaan 22.03.2023 ja pidetään nähtävänä 23.03.2023 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Kaikkonen ja Paavo Kohtala.

§ 19 Nuorisovaltuuston jäsenen oikeus osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin

Kuntalain (210/2015) § 26:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8§:ssä.

Kunnanhallitus asetti Kihniön uuden nuorisovaltuuston kokouksessaan 23.01.2023 ja nimesi siihen tälle toimikaudelle seitsemän jäsentä.

Nuorisovaltuusto on järjestäytymiskokouksessaan 21.02.2023 valinnut keskuudestaan nuorisovaltuuston edustajaksi sivistyslautakuntaan Neea Koiviston sekä varaedustajiksi Miska Kokon, Vili Virtasen, Siiri Rinneheimon ja Minka Yli-Kärkelän.

Kihniön kunnan hallintosäännön 135 §:n mukaan lautakunta päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että nuorisovaltuuston jäsen Neea Koivisto tai nuorisovaltuuston valitsema varaedustaja voi osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Salaisten asioiden käsittelyyn osallistumisoikeutta ei ole.

Esteellisyys
Neea Koivisto
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 20 Sivistyslautakunnan toimintakertomus 2022

Lautakunnan on laadittava toiminnastaan kertomus kultakin kalenterivuodelta. Liitteenä nro 1 on sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022.

Esityslistan liitteet:

Sivistyslautakunnan toimintakertomus 2022, liite 1

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2022.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 21 Sivistystoimen täytettävät virat ja tehtävät

Kihniön yhtenäiskoulun yläkoulun oppilasmäärä vaikuttaa myös opetusjärjestelyihin. Luokanopettajat hoitavat kuluvana lukuvuotena monen yläkoulun aineen aineenopetuksen (mm. musiikki, käsityö (tekstiili), historia ja yhteiskuntaoppi, kotitalous)

Viime vuonna eläköityneen luokanopettajan virkaa ei saatu täytetyksi vakinaisesti. Paikka laitetaan uudelleen auki. Kunnan lasten määrän vähetessä viimeistään kolmen vuoden kuluttua osasta alakoulun luokista tulee yhdysluokkia. Opettajien eläköitymiskartoituksen perusteella on perusteltua laittaa tämä luokanopettajan virka kuitenkin vielä auki toistaiseksi (vakinaisesti).

Tuntiopettajia tarvitaan seuraaviin aineisiin maantieto, biologia, terveystieto, liikunta, kuvataide, musiikki, kotitalous sekä käsityö (tekninen) , lisäksi esikouluun tarvitaan opettaja.

Englannin kielen lehtori opettaa tulevana lukuvuonna myös ruotsin ja saksan kieltä. Resurssiopettajaa ei palkata.

Vakinaisia koulunkäynnin ohjaajia on yhtenäiskoulussa kymmenen. Määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia on kolme. Tarvittava määrä koulunkäynnin ohjaajia palkataan ajalle 07.08.2023 - 01.06.2024.

Varhaiskasvatuksesta eläköityy yksi lähihoitaja. Talousarviotekstien mukaisesti laitetaan avoimeksi varhaiskasvatuksen opettajan toimi, jotta varhaiskasvatuslain määräämä henkilöstömitoitus täyttyisi vuonna 2030. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrää arvioidaan syksyllä lasten määrän mukaan.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön valinnasta.

Päätösehdotus

1. Sivistyslautakunta päättää, että seuraavat tehtävät ja toimet täytetään toistaiseksi

- luokanopettaja, 1.8.2023 alkaen.

- erityisluokanopettaja, 1.8.2023 alkaen.

- varhaiskasvatuksen opettaja, 1.8.2023 alkaen

2. Sivistyslautakunta päättää, että seuraavat tehtävät ja toimet täytetään määräaikaisesti lukuvuodeksi 2023 - 2024 eli 01.08.2023 - 31.07.2024 tai tarpeen mukaan.

- esiluokanopettaja

- luokanopettaja

Lisäksi haetaan tuntiopettajia seuraaville oppiaineille: käsityö, musiikki, biologia, maantieto, terveystieto, kuvataide, kotitalous, liikunta

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 22 Laaja-alaisen erityisopettajan valinta

Kihniön sivistystoimen laaja-alaisen erityisopettajan virka on ollut täytettynä määräaikaisesti lukuvuoden 2021-2022 ja osa-aikaisesti, määräaikaisesti lukuvuoden 2022-2023. Virka on ollut auki auki 01.08.2022 alkaen toistaiseksi niin, että viimeisin viimeinen hakupäivä oli 13.03.2022. Virka oli auki kunnan nettisivuilla, Ylä-Satakunta-lehdessä ja TE-palvelujen sivuilla. Virkaa haki kaksi pätevää hakijaa. Hyvinvointijohtaja haastatteli hakijat.

Vakinaiseen virkaan valittavan henkilön tulee olla viran täyttöhetkellä muodollisesti pätevä. Hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne arkistoidaan sivistystoimistoon.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön valinnasta.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää valita laaja-alaiseksi erityisopettajaksi Anne Kannonlahden.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 23 Liikunta- ja nuorisotoimen avustusten jako 2023

Liikunta- ja nuorisotoimen talousarviossa on varattu vuodelle 2023 avustuksiin yhteensä 20.000 euroa, josta nuorisotoimen avustusta 11.500 euroa ja liikuntatoimen avustusta 8.500 euroa. Kunnanhallituksen 06.03.2023 päätöksen mukaisesti jaetaan nuorisotoimen osuudesta 4H-yhdistykselle palkkausavustuksena 6.500 euroa.

Avustuksia on haettu seuraavasti:

Nuorisotoimi

Kihniön 4H-yhdistys ry

- palkkausavustus 8.500 euroa

- stipendiavustus 200 euroa

- kohdeavustus 1.500 euroa

Kihniön Saalem-yhdistys ry

- yleisavustus 2.000 euroa

Kihniön Vapaaseurakunta

- yleisavustus 3.000 euroa

Kihniön kunnan VPK ry

-yleisavustus 1.000 euroa

Nerkoon metsästäjät ry

-yleisavustus 700 euroa

Keisarieventit ry

-kohdeavustus 300 e

Liikuntatoimi

Kihniön Urheilijat

- yleisavustus 6.500 euroa

- kohdeavustus 5.000 euroa

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys

- yleisavustus 700 euroa

- kohdeavustus 700 euroa

Keisarieventit ry

- yleisavustus 1.500 euroa

- kohdeavustus 500 euroa

Saalem-yhdistytys ry:n avustushakemuksesta on 500 euroa siirretty liikuntatoimen puolelle.

Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt anomukset. Avustusten jaossa on käytetty sivistyslautakunnan (08.12.1999, 26 §) hyväksymiä liikunta- ja nuoriso-toimen avustusten jakoperusteita.

Päätösehdotus

1. päättää myöntää nuorisotoimen avustuksia seuraavasti:

Palkkausavustus:

- 4H-yhdistys 6.500 euroa (kunnanhallituksen 06.03.2023 päätös)

Yleis- ja kohdeavustukset:

- Kihniön Saalem -yhdistys ry 1.000 euroa

- Kihniön Vapaaseurakunta 2.200 euroa

- Kihniön kunnan VPK ry 800 euroa

- Nerkoon metsästäjät ry 500 euroa

- Keisarieventit ry 300 euroa (kohdeavustus)

- Kihniön 4H-yhdistys 200 euroa (stipendiavustus)

Avustusmääräraha jaetaan kaikki.

2. Sivistyslautakunta päättää myöntää liikuntatoimen yleis- ja kohdeavustuksia seuraavasti:

Kihniön Urheilijat

- yleisavustus 3.500 euroa

- kohdeavustus 2.000 euroa (matkakulu)

- kohdeavustus 500 euroa (koulutus)

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys

- yleisavustus 500 euroa

- kohdeavustus 500 euroa

Kihniön Saalem-yhdistys ry

- kohdeavustus 500 euroa

Keisarieventit ry

- yleisavustus 500 e

- kohdeavustus 500 e

Avustusmääräraha jaetaan kaikki.

Esteellisyys
Nuorisotoimen osuudessa esteellisiä olivat Jari Koskinen, Silja Oksanen, Hannu Koivistoinen, Mika Shemeikka ja Matti Sillanpää. Liikuntatoimen osuudessa olivat esteellisiä Mikko Nevanperä, Jari Koskinen ja Matti Sillanpää
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 24 Kulttuuritoimen avustusten jako vuonna 2023

Kulttuuritoimen avustusmääräraha on 3.400 euroa vuodelle 2023. Avustuksia on haettu seuraavasti.

Kulttuuritoimi

Kihniö-seura ry

- kohdeavustus 300 euroa

Parkano – Kihniön taideyhdistys Umbra Ry

- yleisavustus 500 euroa

Kihniön nuorisoseura ry

- yleisavustus 2.500 euroa

- kohdeavustus 2.500 euroa

Kihniön martat ry

- yleisavustus 500 euroa

- kohdeavustus 1.000 euroa


Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää myöntää kulttuuritoimen avustuksia seuraavasti:

Kihniö-seura

- yleisavustus 300 euroa

Parkanon Kihniön taideyhdistys Umbra Ry

- yleisavustus 500 euroa

Kihniön martat ry

- yleisavustus 500 euroa

- kohdeavustus 700 euroa

Kihniön nuorisoseura ry

- kohdeavustus 500 euroa

Avustusmäärärahaa jää jakamatta 900 euroa.

Esteellisyys
Jari Koskinen, Matti Sillanpää
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 25 Viranhaltijapäätökset

  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 26.01.2023 – 12.03.2023
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 26.01.2023 - 12.03.2023
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 26 Ilmoitus- ja muut asiat

  • Aluehallintovirasto LSSAVI/21548/2022, Valtionavustuspäätös, Liikunta osaksi hyvinvointia 2023, 12.500 e, 50 %
  • Aluehallintovirasto LSSAVI/22404/2022, Valtionavustuspäätös, Etsivä nuorisotyö 2023-2024, 18.000 e, 50 %
  • Vt. sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpää lopetti sivistystoimenjohtajana 12.03.2023
  • Hyvinvointijohtaja Vilja Lankinen aloitti hyvinvointijohtajana 13.03.2023
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.