Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Kaikkonen Sirpa
Varapuheenjohtaja
Hellgren Jussi
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Marttila Salme, Talasoja Timo
Osallistujat
Alkkiomäki Mervi, Marttila Salme, Talasoja Timo
Varajäsenet
Aho Marja-Leena, Aho Timo, Erkkilä Marja, Kohtala Paavo, Tarsia Matti
Kokousnumero
1/2023
Kokouspäivä
2.3.2023
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
17:30
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 2.3.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 3.3.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Salme Marttila ja Timo Talasoja. Pöytäkirja tarkastetaan 2.3.2023 ja pidetään nähtävänä 3.3.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 3 Eduskuntavaalien 2023 kuuluttaminen

Vaalilain 67 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Vaalilain 49 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisesti tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Liite 1 kuulutus

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää kuuluttaa eduskuntavaaleista liitteenä olevalla kuulutuksella, jossa on vaalilain edellyttämät asiat. Kuulutus julkaistaan Kihniön kunnan verkkosivuilla www.kihnio.fi > ilmoitukset, kunnanviraston ilmoitustaulullla ja Ylä-Satakunta -lehdessä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 4 Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen

Vaalilain 17 §:ssä säädetään vaalitoimitsijoista. Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustustossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat.

Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoäänestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on nimetty tai määrätty kaksi tai useampia, riittää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa on saapuvilla yksi vaalitoimitsija. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. Vuoden 2023 eduskuntavaalien Kihniön kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Puumilan Taitotalo.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää nimetä vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi seuraavat henkilöt:Johanna Kujansuu, Päivi Shemeikka, Kaija Haapamäki, Anne Virnala, Paula Luomalahti ja Päivi Heinilä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto

§ 5 Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden määrääminen

Vaalilain 17 §:n mukaisesti keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen.

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

  • Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä.

Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja re­kisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan tai vaalitoimitsijaksi.

Aikaisemmin kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi voitiin määrätä vain vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Estettä ei ole nykyisinkään sille, että keskusvaalilautakunta määrää heitä edelleenkin tähän tehtävään.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on määrättävä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat vaalitoimitsijoina äänestäjän luona.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16.00 puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle puh. 03-44 411,os. Kihniöntie 46, 39820 Kihniö. Sähköpostitse osoitteella kihnio@kihnio.fi Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestysilmoituslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta tai kunnan www.sivuilta. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen aikana. Ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle erikseen. Keskusvaalilautakunta lähettää kotiäänestyslomakkeen niille äänioikeutetuille, jotka edellisissä yleisissä vaaleissa ovat äänestäneet kotiäänestyksessä.

Kunnanhallitus on valinnut vaalitoimikuntaan seuraavat jäsenet:

Mikael Koivukoski, Sinikka Taupila ja Ulla Vierre. Puheenjohtajaksi valittiin Mikael Koivukoski ja varapuheenjohtajaksi Sinikka Taupila.

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Mirka Koivukoski 2. Anita Korkiakoski 3. Antti Kivioja


Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta valitsee kotiäänestyksen toimittamista varten seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Mikael Koivukoski, Sinikka Taupila ja Ulla Vierre

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Mirka Koivukoski 2. Anita Korkiakoski 3. Antti Kivioja

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto

§ 6 Ennakkoäänien tarkastuksen ja laskennan järjestäminen

Vaalilain 62 §:n mukaan kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on viipymättä huolehdittava siitä, että oman kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähetekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnalle sen määräämällä tavalla sekä siitä, että muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnille postitse tai muulla luotettavalla tavalla. Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on otettava kuittaus lähetekuorten vastaanottamisesta siltä, jolle kuoret luovutetaan.

Muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret toimitetaan aina postitse pikakirjeinä eteenpäin.

Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestys- ja kirjeäänestyasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on eduskuntavaaleissa 2023 pidettävä siten, että perjantaina 31.3.2023 ennen kello 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä.

Ennakkoäänestyasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat tulee tarkastaa omina kokonaisuuksinaan. Ne toimitetaan seuraavana päivänä Pirkanmaan vaalipiirilautakunnalle ääntenlaskentaa varten.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää ennakkoäänestys- ja kotiäänestysasiakirjojen säilyttämisestä.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että:

1. keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin ja hallinnon sihteerin avaamaan lähetekuoret ja alustavasti tarkastamaan lähetekirjeet mm. niin, että väärälle vaaliviranomaiselle mahdollisesti tulleet asiakirjat ehditään toimittamaan oikeaan osoitteeseen.

2. keskusvaalilautakunnan sihteeri huolehtii siitä, että ennakkoäänestyksessä päivittäin äänestyksen päätyttyä lähetekuoret siirretään kunnanviraston lukittuun lähiarkistoon säilytettäväksi ja edelleen keskusvaalilautakunnalle toimitettavaksi.

3. laitosäänestyksessä vaalitoimikunta ja kotiäänestyksessä vaalitoimitsija tuovat lähetekuoret kunkin äänestyskierroksen päätyttyä keskusvaalilautakunnan sihteerille, joka toimittaa ne säilytykseen lukittuun lähiarkistoon ja edelleen keskusvaalilautakunnalle.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 7 Sähköisen äänioikeustietojärjestelmän käyttäminen

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan keskusvaalilautakunta päättää siitä, missä laajuudessa äänioikeustietojärjestelmää kunnassa käytetään. Käyttääkö vaalilautakunta vaalipäivän äänestyksessä sähköistä äänioikeusrekisteriä paperimuotoisen vaaliluettelon sijasta tai sen rinnalla. Ennakkoäänestyksessä, lukuunottamatta laitos-ja kotiäänestyksiä, on sähköinen äänioikeusrekisteri käytössä.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että eduskuntavaalien 2023 Kihniön äänestysalueen vaalilautakunta käyttää paperimuotoista vaaliluetteloa äänioikeuden käytön merkitsemisessä. Ennakkoäänestyksessä, lukuunottamatta laitos-ja kotiäänestyksiä, on sähköinen äänioikeusrekisteri käytössä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 8 Ilmoitusasiat

Seuraava kokous on 31.3. klo 18.30 Kunnanviraston kokoushuoneessa.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.