Tekninen lautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Sillanpää Niina
Esittelijä
Ala-Kurki Henna
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Aho Timo, Jokioja Tiina
Osallistujat
Aho Timo, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Korkiakoski Mika, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Vierre Ulla
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kaikkonen Sirpa, Koivisto Juha, Leinonen-Jokioja Sami, Peltomäki Jarkko, Rahkola Jaana, Soininen Kalle, Toivonen Katri
Muu osallistujat
Koivistoinen Hannu, Ojala Janne, Shemeikka Olivia
Kokousnumero
1/2023
Kokouspäivä
18.1.2023
Kokouksen alkuaika
16:30
Kokouksen päättymisaika
18:20
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 18.1.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 19.1.2023 alkaen
Allekirjoittajan nimi Henna Ala-Kurki
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Niina Sillanpää ja Timo Aho. Pöytäkirja tarkastetaan 18.1.2023 ja pidetään nähtävänä 19.1.2023 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Aho ja Tiina Jokioja.

§ 3 Lylyharju tuulivoimapuiston osayleiskaava / luonnos

Ilmatar Lylyharju Oy on tehnyt aloitteen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta Lylyharjun alueelle Kihniön kunnan luoteisrajalle. Kihniön kunta on hyväksynyt kaavoitusaloitteen hankkeen osalta kunnanhallituksessa 15.2.2021 (§29).

Lylyharjun tuulivoimapuistohanke sijoittuu Kihniön, Parkanon ja Kurikan alueille. Koko hankealueelle suunnitellaan enintään 14 tuulivoimalan rakentamista. Osayleiskaavalla tutkitaan YVA-menettelyssä tarkasteltua maksiratkaisua, joka on Kihniön kunnan kaava-alueella seitsemän voimalaa. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 290 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 megawattia (MW).

Lylyharjun tuulivoimahankkeen yhteydessä on laadittu ympäristövaikutusten arviointi (YVA). YVA-menettelyssä on arvioitu kolmen kunnan (Kihniö, Kurikka, Parkano) alueelle ulottuvan hankkeen todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Lylyharjun hankealue jakautuu kolmeen itsenäiseen kaava-alueeseen, jotka sijoittuvat Kihniön, Kurikan ja Parkanon alueille. Jokainen kunta vastaa oman kuntansa alueelle laadittavasta tuulivoimaosayleiskaavasta. Kaavaratkaisu perustuu YVA-menettelyn tuloksiin ja tuulivoimaosayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa käytetty pitkälti YVA-menettelyn tuloksia.

Osayleiskaava on tullut vireille 7.6.2021. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty 28.4.2021. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä Kihniössä 9.6. – 12.7.2021. OASin nähtävilläoloaikana on pidetty kaikkien kuntien yhteinen OAS- ja YVA-ohjelmavaiheen yleisötilaisuus 22.6.2021.

Tuulivoimaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena maankäyttö- ja rakennuslain 77a §:n mukaisesti.

Kaavaratkaisu

Kaavaluonnos on ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellun vaihtoehdon VE1 mukainen. Kaavaluonnoksessa Kihniön kaava-alueelle on osoitettu seitsemän tuulivoimalan rakennuspaikkaa. Kunkin voimalan kokonaiskorkeus on enintään 290 metriä maanpinnasta. Kaavaratkaisussa alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille osoitetuille alueille (tv-1). Voimaloiden sijoittumista tv-1 alueella määrittelee ohjeellinen ympyrämerkintä, jonka sisälle

tuulivoimalan tulee sijoittua. Voimaloiden tarkka sijainti määritellään rakennusluvan yhteydessä. Maa- ja metsätalousalueella sallitaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. Kaavassa on osoitettu voimaloiden vaatimat tielinjaukset, jotka ovat osittain olemassa olevia ja osittain uusia. Uudet tielinjat on osoitettu katkoviivalla. Tuulivoima-alueen sisäistä sähkönsiirtoa palveleva maakaapelin sijainti on osoitettu ohjeellisena huoltoteiden varteen. Kaava-alueen pinta-ala on 1280 ha. Kaavassa on osoitettu yksi maa-ainesten ottoalue (EO). Arvokkaat luontokohteet on osoitettu luo-merkinnällä. Kaava-alueen länsilaidassa kulkeva rautatie on osoitettu kaavassa. Yksityinen vuonna 2022 perustettu luonnonsuojelualue on osoitettu kaavassa merkinnällä SL.

Lähin taajama-asutus voimaloista on Kihniön kirkonkylässä noin 10 kilometrin etäisyydellä kaakossa. Kaava-alueen lähellä sijaitsee kaksi kylää, kaakossa Naarminkylä noin 6 km etäisyydellä ja luoteessa Koskue noin 9 km etäisyydellä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden alueet sijoittuvat etäälle sekä nykyisestä että kaavoitetusta asutuksesta. Lähimmät asuinrakennukset sijoittuvat noin 1,5–2,0 kilometrin etäisyydelle voimaloista kaava-alueen itäpuolelle Ratinkylässä. Lähimmät lomarakennukset sijoittuvat noin 1,5–2,5 kilometrin etäisyydelle lähimmistä voimaloista Iso Madesjärven rannalla.

Kaavaratkaisun vaikutukset

Koko hankkeen vaikutuksia on arvioitu kattavasti YVA-selostuksessa. Ympäristövaikutusten arviointi perustuu monitavoitearviointiin, eli vaikutusten suuruusluokan, vaikutuskohteiden luonteen/herkkyyden ja näistä seuraavan vaikutusten merkittävyyden järjestelmälliseen tarkasteluun. Vaikutusten arvioinnin tuloksia on tarkennettu kuntakohtaisesti kaavaselostuksessa.

Maankäyttö kaava-alueella on pääasiassa metsätaloutta. Kaava-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei kohdistu sellaisia yhdyskuntarakenteen tai maankäytön kehittämistarpeita, jotka eivät olisi sovitettavissa yhteen tuulivoimarakentamisen kanssa. Kaavaluonnoksessa neljä voimalaa sijoittuu maakuntakaavan mukaiselle tv-alueelle ja kolme alueen ulkopuolelle. Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Kaavan toteutumisen myötä metsätalouden harjoittaminen voi jatkua valtaosalla aluetta.

Kaava-alueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai rakennetun kulttuuriympäristön alueita. Maisemavaikutusten merkittävyys arvioidaan vaihtelevasti vähäisiksi, kohtalaiseksi tai jopa paikoin merkittäväksi riippuen sijainnista ja etäisyydestä voimaloihin. Myös katsojan kokemus vaikuttaa merkittävyyteen.

Maisemavaikutusten arvioimiseksi on laadittu näkemäalueanalyysi ja havainnekuvia.

Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen tuulivoimalat voivat vaikuttaa erityisesti melun, välkkeen ja maiseman muutoksen vuoksi. Lylyharjun tuulivoimahankkeen meluvaikutukset pysyvät laissa ja määräyksissä säädettyjen ohjearvojen alapuolella suhteessa rakennettuihin asuin- ja lomarakennuksiin sekä kaavoitettuihin rakentamattomiin asuin- ja lomarakennuspaikkoihin. Välkkeen osalta sekä rakennetut että rakentamattomat kaavoitetut rakennuspaikat jäävät välkevaikutusalueen ulkopuolelle. Liikenteen osalta merkittävimpiä vaikutuksia aiheutuu tuulivoimaloiden rakentamisen aikana erityisesti alueelle saapuvista erikoiskuljetuksista. Kokonaisuutena Lylyharjun vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen on arvioitu kohtalaiseksi.

Luonnon osalta vaikutukset kohdistuvat pääasiassa karuihin ja alueellisesti sekä valtakunnallisesti hyvin yleisiin metsäluontotyyppeihin. Hankealueen suoluontokohteille aiheutuvat vaikutukset jäävät vähäisiksi, koska kohteille ei kohdistu rakentamista eikä niiden vesitaloutta muuteta. Hankealueelle sijoittuvista ojittamattomista avosuokohteista linnustollisesti arvokkaita ovat Lylyneva ja Iso Ristineva. Talousmetsien uhanalaisille lintulajeille hankkeen vaikutukset jäävät vähäisiksi ja ovat merkityksettömiä suhteessa alueella harjoitettavaan metsätalouteen. Alueella on myös kanalintujen soidinpaikkoja, joihin voi kohdistua häiriövaikutuksia erityisesti rakentamisaikana. Alueella esiintyvän erityisesti suojetavaan petolintulajiin törmäysvaikutukset voivat ilman lievennystoi-menpiteitä olla suuria. Huomionarvoisille suolintulajeille Pirkanmaan alueella vaikutukset arvioidaan kohtalaisiksi. Tuulivoimarakentamisen vaikutukset alueen muuhun eläimistöön jäävät merkittävyydeltään vähäisiksi.

Hankealueelle ei sijoitu Natura-alueita tai suojeluohjelmien alueita. Lähin Natura-alue, Päretkivenneva-Teerineva-Pohjoisneva (FI0317001) sijaitsee noin 1,8 kilometriä hankealueen itäpuolella. Natura-alueiden suojeluperusteina oleviin luontotyyppeihin tai lajeihin ei kohdistu vaikutuksia.

Alueen maisema ja äänimaisema muuttuvat voimaloiden läheisyydessä, jolloin sillä on vaikutusta virkistyskäyttökokemukseen. Riistalle merkittävimmät vaikutukset painottuvat rakentamisen aikaiseen häiriöön ja alueella mahdollisesti lisääntyvän liikenteen häiriövaikutukseen. Alueen metsästettävyyteen hanke ei vaikuta merkittävästi ja vaikutukset metsästyksen järjestelyihin ja virkistyskäyttöön arvioidaan lieviksi.

Tuulivoimahankkeen toteuttamisella on myönteisiä vaikutuksia ilmastoon, sillä hanke toteutuessaan mahdollistaa vähäpäästöisemmän sähköntuotannon.

Maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavaluonnos asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa jättämällä kirjallinen mielipide. Luonnosvaiheen nähtävilläolo pyritään ajoittamaan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen nähtävilläolon kanssa samaan aikaan. Myös muiden Lylyharjun tuulivoimapuiston hankekuntien kanssa pyritään luonnosvaiheen aikataulussa samanaikaisuuteen.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Lylyharjun tuulivoimaosayleiskaavan kaavaluonnoksen ja päättää esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja että kunnanhallitus pyytää tarpeelliset viranomaislausunnot. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon ajankohta päätetään myöhemmin.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 4 Teknisen lautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2023

Kihniön kunnan hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään vähintään 4 päivää ennen kokousta, toimitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Edellä mainitusta neljän päivän ajasta voidaan poiketa asian kiireellisyyden niin vaatiessa toimielimen enemmistön suostumuksella (hallintosääntö 130 §).

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Päätösehdotus

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa ja pääsääntöinen kokouspäivä on keskiviikko. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanviraston kokoushuone. Kokoukset alkavat kello 16.30.

Kokouskutsuna toimitetaan esityslista, joka lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää myös sähköpostilla.

Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua myös koolle puhelimitse tai sähköpostilla.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 5 Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pito

Kihniön kunnan hallintosäännön (150 §) mukaan: ”Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan allekirjoituksilla myöhemmin. Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot”.

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle: ”Toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä”.

Päätösehdotus

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat tarkastaa kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään esityslistaan merkittyyn nähtävilläolopäivään mennessä.

Kokouspöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävillä kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 6 Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2023

Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävien hoitamista varten.

Asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan käyttösuunnitelmassaan edelleen vastuuyksiköille ja kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella.

Liite nro 1: Meno- ja tulolajitarkkuudella tehty ehdotus talousarvion käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2023.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2023. Käyttösuunnitelmaan voidaan talousarviovuoden kuluessa tehdä tarpeellisia muutoksia.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 7 Talouden toteuma 1.1. - 30.11.2022

Teknisen lautakunnan menojen toteumaprosentti on 96,6 ja tulojen toteuma 101,6. Toimintakate 86,0%.

Oheismateriaalina toteumavertailu.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1. - 30.11.2022.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 8 Vastine Kihniön Riistanhoitoyhdistyksen valitukseen ympäristölupapäätöksen johdosta

Kihniön tekninen lautakunta hylkäsi Kihniön Riistanhoitoyhdistyksen kivää-riradan ympäristölupahakemuksen 28.9.2022 §:ssä 82. Perusteluin oli maaperän ja pohjaveden pilaantumisvaara ja siitä aiheutuva vedenhankin-nan vaarantuminen vedenottokäytössä olevalla pohjavesialueella. Lisäksi kielteistä päätöstä perusteltiin viihtyisyyden alentamiselle lähiasutukselle.

Kihniön Riistanhoitoyhdistys on hakenut päätökseen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Riistanhoitoyhdistys pyytää hallinto-oikeutta palautta-maan asian uudelleen Kihniön teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Valitus on kokonaisuudessaan oheisaineistona.

Asian palauttamista uuteen käsittelyyn perustellaan sillä, että ampumara-dalle esitetyt haitta-aineiden hallinnan toimenpiteet ovat parhaan käyttökel-poisen tekniikan mukaisia ja ne estävät sade- ja sulamisvesien pääsyn luotien iskemäalueelle. Esitetyt toimenpiteet ja niiden vaikutus pohjavesi-riskien hallintaan on päätöksessä sivuutettu.

Hakemuksessa on esitetty parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisten riskinhallintatoimenpiteiden lisäksi pohjavesiputkien asentamista tarkkailu-pisteeksi ampumaradan ja vedenottamon välille. Lyijyn kulkeutuminen maaperässä on tyypillisesti hyvin hidasta. Toimintaa voidaan jatkaa siten, että se ei vaaranna pohjaveden laatua.

Lisäksi valituksessa ilmoitetaan, että maakuntakaavassa on huomioitu vain pieni osa olemassa olevista ampumaradoista, eikä siihen kuulumista voi käyttää ratojen olemassaolon edellytyksenä.

Numeroimaton oheisaineisto:

Kihniön Riistanhoitoyhdistyksen valitus

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Oheisaineistona RHY:n valitus.

Päätösehdotus

Kihniön tekninen lautakunta päättää vastineenaan Kihniön Riistanhoitoyhdistyksen valitukseen ilmoittaa, että valitus hylättäisiin. Perusteluina lautakunta toistaa päätöksen perusteluissa olevat seikat ja ilmoittaa lisäksi seuraavaa:

Se, että rata on toiminut haetulla paikalla vuosikymmenet ilman lupaa, ei tarkoita, että lupa tulisi myöntää kyseiselle paikalle. Rata toimii vuokramaalla ja halutessaan yhdistyksellä on mahdollisuus hakea toiminnalle lupaa vähemmän riskialttiilta alueelta ympäristönsuojelulain 11 §:n mukai-sesti (sijoituspaikan valinta). Kun radan rakenteet ovat olemattomia, ei radan perustaminen muualle ole kustannuksiltaankaan kohtuuton. Hakemuksessa esitetty paikka on vedenoton kannalta huonoin mahdollinen, kun huomioidaan ampumaradasta aiheutuvien riskien ohella alueen liikenne pysäköintineen.

Viereiseltä vedenottamolta toimitetaan vesi noin 500 henkilön tarpeisiin. Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on mm., että toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa luonnonvarojen käytölle. Pohjavesiasiantuntijan Pirkanmaan ELY-keskuksen ja lautakunnan käsityksen mukaan ampumaradan toiminta voi aiheuttaa ympäristönsuojelulain 17 §:n vastaista pohjaveden vaarantumista ja pilaantumista eikä toiminnalle ole siten luvan myöntämisen edellytyksiä. Lautakunta painottaa vastineessaan, että pelkän pilaantumisen vaaran aiheuttaminen pohjavedelle on peruste luvan epäämiselle. Myös maakuntakaavassa alue on osoitettu tärkeäksi vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi.

Riskejä pohjaveden pilaantumiselle ja pilaantumisen vaaraa ei voida kokonaan sulkea pois vanhan radan osalta hakijan esittämillä rakenteilla, jotka estävät jatkossa veden pääsyn taustavalliin ja metallien liukenemisen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Vaasan hallinto-oikeus, Kihniön Rhy

§ 9 Asuntolainoitettujen ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien tarkistus

Tekninen lautakunta tarkastelee vuosittain asuntolainoitettujen ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrankorotustarpeita. Tekninen lautakunta on aiemmin (28.9.2010 §57) tehnyt päätöksen vuosittaisista korotuksista , jotka on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuosittainen vähimmäiskorotus on ollut 2 %.

Vuokrankorotus vuonna 2023 on 1 % kauko- ja öljylämmitteisissä asunnoissa 1.5.2023 alkaen. Korotus ei koske sähkölämmitteisiä asuntoja.

Asunnoissa, joissa ei ole omaa vesimittaria, nostetaan veden käyttömaksua siten, että se on 1.5.2023 alkaen 20 € / hlö.


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää korottaa asuntolainoitettujen ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokria ja vesimaksuja 1.5.2023 alkaen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 10 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

Tekninen johtaja esittelee ajankohtaisia asioita.
- hallinnolliset asiat ja perehtyminen
- kiireelliset kehittämisasiat
- investointien tilanne
- vastaanottohalli

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 11 Muut asiat

  • Tutkimus-, liikkumis-, metsästys- ja maastoliikennelupa metsähallituksen hallinnassa olevilla alueilla
  • Kihniön-Parkanon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma
  • Pyhäniemen kärjen puut
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.