Sivistyslautakunta

Puheenjohtaja
Jokioja Tiina
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Haapamäki Arsi, Kortesluoma Sirpa
Osallistujat
Annala Hanna, Haapamäki Arsi, Jokioja Tiina, Kortesluoma Sirpa, Kuusisto Kosti, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Rahkola Jaana
Muu osallistujat
Koivistoinen Hannu
Kokousnumero
1/2019
Kokouspäivä
30.1.2019
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
18:08
Kokouspaikka
Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 30.1.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 31.01.2019 alkaen
Allekirjoittajan nimi Terttu Räsänen
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan 30.01.2019 ja pidetään nähtävänä 31.01.2019 alkaen kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sirpa Kortesluoma ja Arsi Haapamäki

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 3 Sivistyslautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2019

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunnan vuoden 2019 kokoukset pidetään tarvittaessa ja kokouspäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Kokouspaikka on yleensä kunnanviraston kokoushuone ja kokoukset alkavat kello 17.30.

Kokouskutsuna toimitetaan esityslista, joka pyritään postittamaan viimeistään neljä päivää ennen kokouspäivää. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää myös sähköpostilla. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle myös puhelimen välityksellä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 4 Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön mukaan kokouksesta kirjoittaa pöytäkirjan puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että lautakunnan vuoden 2019 pöytäkirjat tarkastaa kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään pöytäkirjan nähtäville laittamispäivään mennessä.

Sivistyslautakunta päättää, että vuonna 2019 sivistyslautakunnan kokouksesta laadittu pöytäkirja julkaistaan soveltuvin osin kunnan nettisivuilla viimeistään seitsemäntenä päivänä kokouksesta. Esityslistat julkaistaan soveltuvin osin kunnan nettisivulla.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 5 Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019

Kihniön kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävien hoitamista varten. Asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan käyttösuunnitelmassaan edelleen vastuuyksiköille ja kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella.

Esityslistan liitteet

Meno- ja tulolajitarkkuudella tehty ehdotus talousarvion käyttösuunnitelmaksi sivistyslautakunnan osalta vuodelle 2019 (liite 1)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2019. Käyttösuunnitelmaan voidaan talousarviovuoden aikana tehdä tarpeellisia muutoksia.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 6 Lukuvuoden 2019 – 2020 työ- ja lomapäivät

Perusopetuslain mukaan kunta päättää koulujen työ- ja loma-ajoista. Laki määrää ainoastaan, että koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (PA 7 §). Lukuvuodessa on 190 työpäivää, mutta muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi osuvat itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä vähentävät kukin osaltaan lukuvuoden pituutta yhdellä päivällä (PL 23 §).

Lukuvuonna 2019 – 2020 on 187 työpäivää ja liitteessä nro 2 on ehdotus työpäivistä ja loma-ajoista. Ehdotuksen mukaan lukuvuosi 2019 – 2020 alkaa torstaina 08.08.2019, syysloma on viikolla 42 ja syyslukukausi päättyy perjantaina 20.12.2019. Kevätlukukausi alkaa tiistaina 07.01.2020, talviloma on viikolla 9 ja lukuvuosi päättyy lauantaina 30.05.2020.


Esityslistan liitteet

Työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2019-2020 ( liite 2)


Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen ehdotuksen lukuvuoden 2019 – 2020 työ- ja lomapäiviksi. Kihniön kunnan peruskoulussa lukuvuosi alkaa torstaina 08.08.2019 ja syyslukukausi päättyy perjantaina 20.12.2019. Kevätlukukausi alkaa tiistaina 07.01.2020 ja päättyy lauantaina 30.05.2020.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 7 Kihniön kunnankirjaston maksut

Piki-kirjaston ohjausryhmä on 24.10.2018 päättänyt pienistä maksuihin kohdistuvista muutoksista, jotka tulevat voimaan 1.1.2019:

 • Lainauskieltoon johtava maksujen yläraja laskettiin 20 €:sta 15 €:oon.
 • Asiakkaan nidekohtainen maksukertymän yläraja nostettiin 5 €:sta 9 €:oon.


Esityslistan liitteet

Kirjaston kaikki voimassaolevat maksut (liite 3)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa kirjaston maksut.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 8 Talousarvion toteumaraportti 01.01. - 30.11.2018

Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 83,2 ja tulojen toteutumaprosentti on 144,5.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 30.11.2018 tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 9 Eron myöntäminen Merja Haapaniemelle

Lehtori Merja Haapaniemi on 07.01.2019 lähettämässään kirjeessä irtisanoutunut englannin ja toisen kotimaisen kielen lehtorin virasta 01.08.2019 lukien.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta myöntää eron Merja Haapaniemelle englannin ja toisen kotimaisen kielen lehtorin virasta 1.8.2019 lukien siten, että viimeinen työssäolopäivä on 31.07.2019.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 10 Ilmoitus- ja muut asiat

 • Opetushallitus, päätös 366/2172/2018, Valtion erityisavustus koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen sekä siihen liittyviin kokeiluihin , myönnettävä määrä 17.000 euroa ( valtionavustus 95%)
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/54/221/2018, 28.12.2018, Opetustoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaiset esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2019
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/53/221/2018, 29.11.2018, Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2019
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/62/221/2018, 31.12.2018, Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2019
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/41/221/2017, 05.12.2018. Päätös perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2018 ohjaustuntien laskennallista määrää koskevasta oikaisusta.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OK/45/221/2017, 31.12.2018. Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2018.
 • Kihniön kuntaa ei hyväksytty Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen-ohjelmaan. Hakijoita kaikkiaan 45, joista valittiin 18.
 • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 07.11.2018 - 23.01.2019
 • Rehtorin viranhaltijapäätökset 07.11.2018 - 23.01.2019Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.