Tekninen lautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
Varapuheenjohtaja
Sillanpää Niina
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Aho Timo, Kivioja Antti
Osallistujat
Aho Timo, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Vierre Ulla
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kaikkonen Sirpa, Koivisto Juha, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Peltomäki Jarkko, Rahkola Jaana, Soininen Kalle
Muu osallistujat
Koivistoinen Hannu, Ojala Janne, Shemeikka Olivia
Kokousnumero
10/2022
Kokouspäivä
19.10.2022
Kokouksen alkuaika
16:30
Kokouksen päättymisaika
17:50
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 19.10.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 20.10.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Johanna Kujansuu
Allekirjoittajan titteli vt.Tekninen johtaja

§ 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Aho Timo ja Kivioja Antti. Pöytäkirja tarkastetaan 19.10.2022 ja pidetään nähtävänä 20.10.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 90 Lausuntopyyntö; Hämeenlinnan hallinto-oikeus / Kihniön kansakoulu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Kihniön kunnan lausuntoa koskien Kihniön Kansakoulu ry:n tekemää valitusta Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnosta.
Valituksen alainen päätös koskee Kihniön kunnan keskustassa sijaitsevaa kansakoulurakennusta ja sen suojelua.

Kihniön kunnan tekninen lautakunta on antanut asiasta jo useamman lausunnon, jotka kaikki ovat hallinto-oikeuden asiakirjojen liitteenä.
Aikaisempaan lisäten toteamme, että Kihniön kirkonkylän asemakaava on lainvoimainen ja ajantasainen. Tarvittavia pieniä muutoksia on tehty. Viime vuosien aikana Kihniön kirkonkylän asemakaava-alueella rakentaminen ei ole ollut merkittävää.

Oheismateriaalina Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto rakennussuojeluasiassa ja Kihniön Kansakoulu ry:n valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle edellä mainitun lausunnon.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Hämeenlinnan hallinto-oikeus

§ 91 Kuntalaisaloite / Myyränkankaan osayleiskaavoituksessa varauduttava myös pumppuvoimalaitokseen

Kihniön kuntaan on saapunut seuraavanlainen kuntalaisaloite;

"Myyränkankaan tuulivoimahanke edellyttää uuden osayleiskaavan laatimista Kihniössä. Tuo kaavoitusprosessi on juuri alkanut.

Tuulivoima vaatii tuekseen säätöenergiaa tyynen varalle: vesivoimaa, akkuja tai fossiilisia käyttäviä voimaloita. Myyränkankaalle kaavaillaan 29 kappaletta tuulimyllyjä, joiden teho on 5-10 megawattia kunkin. Huipputehoja ei tietenkään aina saavuteta, mutta puolitehoillakin Myyränkangas tuottaisi 29 x 5 MW, siis noin 145 MW:n tehon.

Myyränkangas on valittu tuulivoimapuiston sijoituspaikaksi suotuisten tuuliolosuhteiden, soveltuvan maaperän, Finngridin siirtoverkon läheisyyden sekä maanrakennukseen liittyvän logistiikan vuoksi. Kihniö sijaitsee vedenjakajaylängöllä, siksi täällä tuulee. Mutta geografiasta seuraa muutakin: Täällä on suuret korkeuserot.

Kihniön Mäkikylässä on laajoja alueita 170 metrin korkeudella merenpinnasta, korkeimmillaan 186 metriä. Kirjasnevan eteläpuolisen Kirjaslammen vedenpinta on 175 metrin korkeudella, Parkanon vedenpuhdistamon kohdalla vedenpinta on 90 metriä. Luonnollinen korkeusero on siis peräti 85 metriä. Etäisyys näiden välillä on ratalinjaa hyödyntäen 22 km, pumppuvoimalan vaatima putki olisi siis sen mittainen, Kairokosken voimalaitokselle vähän lyhyempi.

Pumppuvoimalaitokset voivat tuottaa sähköä tyypillisesti 200–350 megawatin teholla ja suurimpien pumppuvoimaloiden energiavarastot ovat nykyään 1600–2800 MWh. 145 megawatin pumppuvoimala siis voisi tuottaa sähköä 1450 megawattitunnin varastosta tuolla teholla 10 tuntia yhtä mittaa.

Pumppuvoimalan hyötysuhde on 75 % luokkaa, 25 % tehosta kuluu pumppauksen ja putkiston tehohäviöihin. 145 megawatin pumppuvoiman saamiseksi tarvitaan 190 megawatin sähköteho. Pumppuvoimalan teho myydään kuitenkin sähköverkkoon kulutushuippujen aikana, jolloin hinta on korkea. Periaate on siis ”osta halvalla 190 MW, myy kalliilla 145 MW, tulee rosentti voittoa”."

Kihniön kunnan on mielestäni syytä osayleiskaavoituksen yhteydessä varautua myös kuvaamaani pumppuvoimalaitokseen. Pumppuvoimalaitos voi olla tuulivoimayhtiön omistuksessa, mutta mikään ei estä paikallisia sähköyhtiöitä investoimasta siihen.

Myyränkankaan tuulivoimapuiston hankkeesta vastaava on Abo Wind Oy ja kaavakonsulttina toimii Ramboll Oy.


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää hankevastaavalle, että pumppuvoimalaitoksen mahdollisuus kaavoituksen yhteydessä selvitettäisiin. Tekninen lautakunta katsoo näin asian osaltaan käsitellyksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, Abo Wind Oy

§ 92 Kuntalaisaloite / Latauspiste ja kylmäasema grillinmäen levähdyspaikalle Kihniöön

Kuntalaisaloitepalvelun kautta Kihniön kunnalle on tullut seuraavanlainen kuntalaisaloite;

Kihniön palvelut autoilijoille ovat yhden TB:n kylmäaseman varassa. Venäjän hyökkäyssotaa kihniöläinen joutuu puolipakosta tukemaan, lähimmät muut huoltoasemat ovat Parkanossa ja Virroilla. Teholatauspiste on ollut jo jonkin aikaa Virroilla Kitusen Kievarin pysäköintialueella, Parkanoon sellainen on tulossa.

Kantatie 23:lla on erinomainen levähdyspaikka molemmin puolin tietä Laakakalliontien risteyksen kohdalla, molemmista suunnista mäen päällä, lähtö alamäkeen: Houkuttelee pysähtymään. Nyt pysähdyspaikka palvelee lähinnä grilliä, hyvä niinkin. Mutta paikka suorastaan kerjää sähköautojen teholatauspistettä ja kylmäasemaa.

Alueella ei ole voimassa asemakaavaa, kirkonkylän kaava-alue ulottuu hautausmaan tasalle. Tiealueen ulkopuoliset maat ovat yksityisessä omistuksessa. Erityisesti tiealueen eteläpuolella olisi hyvää tilaa laajennukselle.

Kihniön kunnan pitää valmisteilla olevassa yleiskaavassa kaavoittaa levähdyspaikan yhteyteen sähköautojen latauspiste, kylmäasema sekä muita autoilijoiden palveluita nykyisen grillin lisäksi.

Jo ennen kaavoitusprosessia Kihniön kunnan on välittömästi aloitettava neuvottelut maanomistajien ja mahdollisten toimijoiden kanssa, joista olemassa olevan jakeluverkoston näkökulmasta potentiaalisimpia ovat ST1 ja SEO, mahdollisesti myös Neste.

Kyseinen alue sijaitsee Kihniön keskustaajaman ulkopuolella ja ainoa toimija alueella on grilli, joka on kesäaikaan auki joka päivä, talviaikaan vain viikonloppuisin.


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja tekee päätöksen sen pohjalta.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta esittää, että Kehitysparkki tutkii mahdollisia toimijoita kyseiseen hankkeeseen.

Tekninen lautakunta katsoo näin asian osaltaan käsitellyksi.

Tiedoksi
Kunnanhallitus, Kehitysparkki

§ 93 Teknisen lautakunnan lausunto valmisteilla olevaan kuntastrategiaan

Tekninen lautakunta käy läpi kuntastrategiaprosessia ja käy keskustelun kunnan menestystekijöistä.

Oheisena luonnos strategiaksi

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta antaa lausunnon strategian keskeisistä asioista.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta toteaa, että toimenpiteet tulee vastuuttaa selkeästi.Strategian toteutumista tulee tarkastella osavuosittain. Toivotaan englanninkielisten sanamuotojen poistamista.

Tiedoksi
Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

§ 94 Talousarvion toteumaraportti 01.01. - 31.08.2022

Teknisen lautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 71,8 ja menojen toteutumaprosentti on

71,7. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 68,1.

Oheisena toteumaraportti.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1. - 31.8.2022

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 95 Muut asiat

  • Autojen lämmityspaikkamaksut
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta päättää korottaa auton lämmityspaikkamaksuksi 80 €/kausi (sis. alv 24%). Sähköautopaikan hinta selvitetään seuraavaan kokoukseen.

Selvitetään liikuntareitin valaistuksen paloaika ja myös muiden kunnan valaistusten paloaika.