Kunnanhallitus 2021-2025

Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu
Varapuheenjohtaja
Silvennoinen Erja
Esittelijä
Liukku Petri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Ojala Janne, Shemeikka Mika
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Jytilä Kirsi, Niemenmaa Nina, Niemi Marjo, Ojala Janne, Shemeikka Mika, Toivonen Katri
Varajäsenet
Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Koskinen Jari, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Muu osallistujat
Kujansuu Johanna, Markkola Juha-Matti, Pusa Leila, Sillanpää Matti, Wiinamäki Petteri
Kokousnumero
13/2022
Kokouspäivä
3.10.2022
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
20:10
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 3.10.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 4.11.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Asian kokouskäsittely

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

Matti Sillanpää etänä teams asian § 170 osalta

Katri Toivonen etänä teams

§ 169 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Janne Ojala ja Mika Shemeikka. Pöytäkirja tarkastetaan 3.10. ja pidetään nähtävänä 4.10.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 170 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.6.2022 mukaan

Esityslistan liitteenä on yleishallinnon, sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan osalta laaditut talousarvion toteutumisen osavuosikatsaukset 30.6.2022 tilanteen mukaan sekä perusturvalautakunnan Kihniön palvelutuotannon toteutumisen seuranta. Konsernivalvonnan osalta esitetään kuntakonsernin yhtiöiden toimintaraportit.

Osastopäälliköt esittelevät oman toimialueensa raportit

Liite 1 osavuosikatsaukset

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsaukset tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne myös valtuustolle tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Osastopäälliköt esittelivät osavuosikatsaukset. Johanna Kujansuu poistui klo 18.20 Matti Sillanpää poistui klo 18.40.

Tiedoksi
Kunnanvaltuusto

§ 171 Talousarvion 2023 laadintaohjeet

Kuntalain 110§ (10.4.2015/410) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi).

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kuntien tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan taloussuunnitelmassa tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna jaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnantavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto-tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Liite 2 Talousarvion laadintaohje

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2023 laadintaohjeen liitteen mukaisesti.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Hallintokunnat

§ 172 Eronpyyntö luottamustoimista

Roosa Markkola pyytää eroa luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin (KuntaL 70 §) Markkola on toiminut sivistyslautakunnan varajäsenenä ja valtuuston varajäsenenä.

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Liite 3 eronpyyntö

Päätösehdotus

Kunnahallitus esittää valtuustolle, että:

 • Roosa Markkolalle myönnetään ero luottamustoimista
 • Markkolan tilalle sivistyslautakuntaan valitaan varajäsen ja
 • valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Suomen Keskustan varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esteellisyys
Markkola, Juha-Matti (hallintolaki 28.1 §:n 1)
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Juha-Matti Markkola poistui kokouksesta esteellisenä eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa.

§ 173 Jäsenten nimeäminen lapsi- ja perheasiainneuvostoon toimikaudeksi 2021-2025

Lapsi- ja perheasianneuvosto on Kihniön kunnassa toimiva vapaaehtoinen kunnanhallituksen nimeämä toimielin, joka seuraa lasten ja perheiden hyvinvointia, tekee aloitteita ja raportoi kunnanhallitukselle. Neuvosto koostuu kunnanhallituksen nimeämistä jäsenistä 1/lautakunta ja 1 yhteinen varajäsen sekä rehtori tai koulukuraattori, päiväkodinjohtaja, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja, vapaa-ajanohjaaja, kirjastotoimenjohtaja, MLL yhdistys edustaja, 4H-yhdistys sekä edustajat seurakunnista.

Tekninen lautakunta on nimennyt Taija Annalan edustajakseen. Sivistyslautakunta esittää Mikko Nevanperää ja kirjaston edustajaksi Paula Latvajärveä.

Esityksiä lapsi- ja perheasianneuvoston jäseniksi on pyydetty 4H –yhdistykseltä, seurakunnista ja Parkanon kaupungilta (sosiaalitoimi)

MLL Kihniön yhdistys on lopettanut toimintansa. Terveydenhoitaja ja kouluterveydenhoitaja yhdistetään, koska sama henkilö hoitaa tehtäviä siihen esitetään Kirsi Jytilää, sosiaalitoimi on nimennyt edustajakseen Anna Aittoniemen.

Saadut muut ehdotukset:

4 H-yhdistys Johanna Poikelispää

Ev.lut seurakunta Taina Kajuutti

Helluntaiseurakunta Mikael Koivukoski

Vapaaseurakunta Harri KankarePäätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää Lapsi- ja perheasiainneuvoston jäseniksi toimikaudelle 2021-2025 seuraavien esitysten mukaisesti

 • Kihniön ev.lut seurakunta Taina Kajuuttii
 • Kihniön Helluntaiseurakunta Mikael Koivukoski
 • Kihniön Vapaaseurakunta Harri Kankare
 • Kihniön 4-H-yhdistys ry Johanna Poikelispää
 • tekninen lautakunta Taija Annala
 • sivistyslautakunta Mikko Nevanperä
 • YHTEINEN VARAJÄSEN (_Marjo Niemi_)
 • peruskoulun rehtori tai koulukuraattori (Katri Toivonen)
 • päiväkodinjohtaja Annika Aittoniemi
 • sosiaalityöntekijä/perhetyöntekijä Anna Aittoniemi
 • kouluterveydenhoitaja Kirsi Jytilä
 • vapaa-ajanohjaaja Arttu Latvajärvi
 • kirjastotoimenjohtaja Paula Latvajärvi
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus päättää lisäksi, että koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii hyvinvointikoordinaattori.

Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto

§ 174 Hyvinvointialueelle siirtyvien kiinteistöjen vuokrien valmistelu

Valtioneuvoston 7.4.2022 antamalla asetuksella (VM/2022/57) säädetään kuntien omistamien ja hyvinvointialueen käyttöön tulevien rakennusten vuokrahintojen määritys. Sosiaali- ja terveyshuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 22§:ssä säädetään kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevien tilojen vuokraamisesta hyvinvointialueen käyttöön 3+1 vuoden siirtymäajaksi 1.1.2023 alkaen. Siirtymäkauden ajan kunnan ja hyvinvointialueen välinen vuokra määräytyy annetun vuokra-asetuksen mukaisesti. Siirtymäkauden aikana hyvinvointialueet tulevat tarkastelemaan oman palveluverkkonsa ja päättämään tuottamiensa palveluiden toimipisteet.

Vuokra-asetus ohjeistaa kunnalta siirtyvien tilojen/rakennusten vuokran määritystä. Määriteltävä vuokra on kokonaisvuokra, joka koostuu pääoma- ja ylläpitovuokrasta (vuokraan ei asetuksen mukaan voi sisältyä maavuokraosuutta). Näin saatu vuokra tarkistetaan vuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Muutos lasketaan vuokran tarkistamista edeltävän vuoden lokakuun ja sitä edeltävän vuoden lokakuun pistelukujen mukaan.

Asetuksen 6§:n mukaan on mahdollista ottaa käyttöön vuokra kunnan sisäisen vuokrajärjestelmän mukaan, mikäli sisäiset vuokrat on kunnassa käyttöönotettu toimivaltaisen toimielimen päätöksellä viimeistään vuoden 2022 alusta ja järjestelmää käytetään yhtenäisillä periaatteilla kunnan toiminnassa. Käytännössä sisäisen vuokran käyttöön ottaminen hyvinvointialueella tarkoittaisi sitä, että järjestelmä olisi hyväksyttävä molempien osapuolten näkökulmasta, ottaen huomioon sisäisen vuokran järjestelmän sisältämät palvelut, kustannukset ja vuokrataso.

Vuokra-asetus sisältää kolme tapaa vuokrahinnan määrittelyyn sisäisen vuokrajärjestelmän lisäksi. Kunnan kannalta jatkossa hyvinvointialueen kokonaisvuokrien tulee kattaa kaikki tilasta omistajalle aiheutuvat ylläpito- ja pääomakustannukset.

Pääomavuokra
Pääomavuokran pohjana oleva tekninen arvo voidaan tuottaa kolmella tavalla: A) Kunnan kirjanpidon mukaisiin tietoihin perustuen, B) käyttäen alalla yleisesti hyväksytyin laskentamenetelmin muodostettua teknistä arvoa tai C) muodostaa laskennallinen tekninen arvo. Kihniön kunnan alustavissa vuokralaskelmissa pääomavuokran muodostamiseen on käytetty vaihtoehtoa A. Laskennassa on käytetty asetuksen mukaista 6%:n tuottovaatimusta.

Ylläpitovuokra
Ylläpitovuokraan voi asetuksen mukaan sisältyä seuraavat ylläpitokustannukset; hallinto-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden hoito-, lämmitys-, sähkö-, vesi- ja jätevesikustannukset. Erityis- ja vaaralliset jätteet jäävät asetuksen mukaan vuokralaisen vastuulle.
Hyvinvointialueen kanssa voidaan sopia myös muidenkin kustannusten ottamisesta mukaan ylläpitovuokraan. Lähinnä kyseeseen tulee tällöin siivous- ja turvallisuuspalvelut.

Ylläpitovuokra määritellään laskemalla ylläpitokustannukset rakennustyyppikohtaisesti. Tämän lisäksi ylläpitovuokraan lisätään pinta-alasidonnainen hallinnon osuus sekä kohteen jälleenhankinta-arvoon sidottu kunnossapito-osuus.

Mikäli ylläpitovuokralaskelma johtaa tosiasiallisia kustannuksia olennaisesti poikkeavaan ylläpitovuokraan, voidaan perustellusta syystä sopia ylläpitovuokra tästä poiketen.

Vuokrien määrityksiä on valmisteltu vuokra-asetuksen mukaisesti. Vuokrien laskentapohjana on käytetty Pirkanmaan hyvinvointialueen laskentamallia.

Kihniön kunnan nk. ulkoiset vuokrasopimukset siirtyvät hyvinvointialueelle sellaisenaan, kuten aluepelastuslaitoksen paloaseman vuokrasopimus. Terveyskeskuksen kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin ja sosiaalitoimen tiloista tehdään omat vuokrasopimukset. Terveys- ja palvelukeskuksessa sijaitsevan kuntoutusaltaan tilanne tarkentuu syksyn mittaan samoin Suutarin pihlajan yksikön.

Hyvinvointialue on lähettänyt vuokraehdotuksen, joka on mahdollista hyväksyä sellaisenaan tai kunta voi lähettää omat laskelmansa. Vuokrasopimukset tulee hyväksyä vuoden loppuun mennessä. Uudet vuokrasopimukset astuvat 1.1.2023 voimaan.

Oheisena alustavat laskelmat vuokrista

Valmistelija
Kujansuu Johanna
Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan omistamien ja hyvinvointialueen käyttöön tulevien rakennusten vuokrahintojen valmistelutilanteen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 175 Hallinto-oikeuden selityspyyntö

Hämeenlinnan hallinto-oikeus varaa Kihniön kunnalle tilaisuuden esittää lausunnon Kihniön Kansakoulu ry:n tekemästä valituksesta ja Pirkanamaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnosta koskien Kirkonkylän koulu rakennussuojeluasiaa.

Muutoksenhaunalainen päätös

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus 01.06.2022PIRELY/127/2019

Vastaus on annettava viimeistään 24.10.2022

Liitteenä 4 Elyn päätös ja valitus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee Hämeenlinnan hallinto-oikeuden selityspyynnön tiedoksi ja esittää, että tekninen lautakunta antaa vastauksen asiassa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Tekninen lautakunta

§ 176 Talouden toteuma 1.1.-31.8.2022

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.8.2022

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 177 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 178 Toimeksianto tekniselle lautakunnalle Teollisuustien katkaiseminen aloittamiseksi

Kunnanhallitus pyytää teknistä lautakuntaa aloittamaan valmistelut teollisuustien katkaisemiseksi kiinteistöjen 250-403-8-265 ja 250-403-8-232 rajalta.

Kihniön kunta on lähivuosina kehittänyt teollisuusalueen toimivuutta uudella kaavalla, uudella tiesuunnitelmalla ja ostamalla lisää teollisuusmaata yrittäjien käyttöön. Nykyinen tielinjaus ei ole enää mahdollinen alueen muuttuneiden omistussuhteiden ja turvallisen liikkumisen vuoksi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle lautakunnalle toimeksiannon Teollisuustien katkaisemiseksi 1.5.2023 mennessä karttaliitteen 5 mukaisesti.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Tekninen lautakunta

§ 179 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

7 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 180 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 28.9.2022

§ 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 80 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 81 Kaavateiden ja kunnan kiinteistöjen piha-alueiden koneellinen talvikunnossapito/urakoitsijan valinta

§ 82 Kihniön Riistanhoitoyhdistys / ympäristölupahakemus kivääriampumaradalle

§ 83 Lottalan kiinteistön liittäminen kaukolämpöverkkoon

§ 84 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2022

§ 85 Talouden toteuma 1.1. - 31.7.2022

§ 86 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 87 Muut asiat

Vanhus- ja vammaisneuvosto 21.9.2022

Tarkastuslautakunta 20.9.2022

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 181 Saapuneet kuntalaisaloitteet

Kuntalaisaloitepalvelussa on jätetty seuraavat kuntalaisaloitteet

 • Kihniön on luovuttava KSS:n osakkeiden myyntihankkeesta
 • Latauspiste ja kylmäasema grillinmäen levähdyspaikalle Kihniöön

Aloitteet on luettavissa kokonaisuudessaan Kuntalaisaloitepalvelussa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee aloitteet saapuneeksi ja lähettää ne valmisteluun. Ensimmäiseen vastaa kunnanhalitus ja toiseen tekninen lautakunta.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 182 Ilmoitusasiat

Saapuneet:

1. Pirkanmaan ELY: Työllisyyskatsaus elokuu, työttömyys 7,4 % Kihniö

2.Oikeusministeriö: Vuoden 2023 Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen ym.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 183 Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttäminen

Yhtenäiskoulun rehtorin virka on ollut avoimena. Määräaikaan 3.10.2022 klo 12 mennessä saapui kolme hakemusta. Hakemuksen jättivät: Satu Alahallila KM , Rami Kuusela KM ja Lari Sivula KM ja KTK

Aiemmalta hakukierrokselta mukana on Tapio Mäkelä, joka on haastateltu jo aiemmin.

Hakemusasiakirjat nähtävänä kokouksessa.

Oheisena yhteenveto hakijoista

Esittelijä
Liukku Petri
Edeltävä kohta
§ 148 Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttäminen, jatkettu hakuaika
Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää kutsua haastatteluun Satu Alahallilan, Rami Kuuselan ja Lari Sivulan.

Haastattelu pidetään 11.10.2022 klo 13 alkaen Kihniön kunnanviraston kokoushuoneessa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.