Tekninen lautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
Varapuheenjohtaja
Sillanpää Niina
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Silvennoinen Erja, Vierre Ulla
Osallistujat
Aho Timo, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Vierre Ulla
Varajäsenet
Annala Taija, Jytilä Kirsi, Kaikkonen Sirpa, Koivisto Juha, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Peltomäki Jarkko, Rahkola Jaana, Soininen Kalle
Muu osallistujat
Koivistoinen Hannu, Ojala Janne, Shemeikka Olivia
Kokousnumero
8/2022
Kokouspäivä
24.8.2022
Kokouksen alkuaika
16:30
Kokouksen päättymisaika
17:55
Kokouspaikka
Aitonevan turvemuseo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 25.8.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 26.08.2022
Allekirjoittajan nimi Johanna Kujansuu
Allekirjoittajan titteli vt.Tekninen johtaja

§ 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 67 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Erja Silvennoinen ja Ulla Vierre. Pöytäkirja tarkastetaan 25.8.2022 ja pidetään nähtävänä 26.8.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 68 Lausuntopyyntö, Virtain kaupunki; Myyränkankaan tuulivoimapuiston kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Virtain kaupunki pyytää lausuntoa Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 §) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL 9 §). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritetty maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ssä mm. seuraavasti: ” Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.” Tarkoituksena on kertoa, miksi kaavaa laaditaan, miten asia etenee ja missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa.

Abo Wind Oy suunnittelee Myyränkankaan tuulivoima-alueelle 29 voimalan aluetta, joista 8 kappaletta sijoittuu Virtain alueelle ja 21 kpl Kihniön kunnan alueelle. Alueet ovat kuitenkin vierekkäin, joten ne muodostavat yhtenäisen alueen. Voimalat ovat yksikköteholtaan 7-10 MW ja korkeudeltaan noin 300 metriä. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on enimmillään 56-80 MW, joka käsittää Virtain puolella olevat voimalat. Tavoitteena on laatia MRL 77 a § mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Myyränkankaan tuulivoima-alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan alueen läheisyydessä on jonkin verran vakituista ja loma-asutusta.. Virtain alueen yhdistyessä Kihniön puolelle suunniteltaviin voimaloihin, alue on voimaloiden lukumäärältään suuri. Alueen sijainti hyvin lähellä valtatie 23, joten voimaloiden näkymä tienkäyttäjille on merkittävä. Voimaloiden vaikutuksia arvioidaan alueelle laadittavassa YVA-selvityksessä tarkemmin. Huomiota tulisi kiinnittää siihen, että hankkeeseen osalliset saavat hankkeesta ja sen edistymisestä riittävästi tietoa, jotta vaikutusmahdollisuudet ovat todellisia. Lausunnon antamisaika osallistumis-ja arviontisuunnitelmasta osuu kesälomien ajalle. Lausuntojen antamisaika ja kuulutukset olisi hyvä ajoittaa siten, että turvataan niiden viranomaisten ja osallisten tiedonsaanti, joiden toimialaan tai olosuhteisiin alue tulee vaikuttamaan.

Oheisaineistona:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lausuntopyyntö


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman esitetyssä muodossa, mutta pyytää hankeeseen ryhtyvää huomioimaan esitetyt havainnot, jotta osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaavan laadintaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Virtain kaupunki

§ 69 Kaavateiden ja kiinteistöjen piha-alueiden koneellinen talvihoito

Kihniön kunnan ja Koneurakointi Nevanperän välinen sopimus kaavateiden ja pihojen talvikunnossapidosta on päättynyt 30.4.2021. Tämän jälkeen on käytetty sopimuskauteen sisältynyt optiovuosi.

Kunnan tulee kilpailuttaa uusi palveluntarjoaja talvikausille 2022 - 2024. Sopimuskauteen sisältyy optiovuosi 2025.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja päättää käynnistää kilpailutuksen. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä ja tarjouksen valintaperusteena on vertailuhinnaltaan halvin tarjous.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 70 Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseen Kihniönkylässä

Kiinteistön RN:o 250-403-7-154 omistaja hakee poikkeamista Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n kohdasta, mikä edellyttää käytöstä poistetun öljysäiliön poistamista maasta.

Hakemuksen mukaan kiinteistöllä luovutaan öljylämmityksestä. Lasikuituinen öljysäiliö sijaitsee vain 1,7 metrin etäisyydellä asuinrakennuksen sei-nästä ja sen kaivaminen pois aiheuttaisi riskin maan sortumiselle ja perustusten vahingoittumiselle. Säiliö on otettu käyttöön v. 1975 ja se on tarkastettu viimeksi v. 2018.

Tarkastelu

Ympäristönsuojelumääräysten mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa maanalainen säiliö, mikäli säiliön poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle RN:o 250-403-7-154 luvan jättää käytöstä poistettu öljysäiliö maahan. Edellytyksenä säiliön maaperään jättämiselle on, että säiliö on ehjä eikä maaperän pilaantumista ole päässyt tapahtumaan. Lisäksi säiliön täyttö- ja ilmaputket tulee poistaa käytöstä. Säiliön tarkastuksesta ja täytöstä tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle ja ympäristöntarkastajalle. Lisäksi käytöstä poistettu öljysäiliö tulee esittää asemapiirustuksessa mahdollisten tulevien rakennuslupahakemusten yhteydessä.

Lautakunta perustelee päätöstä sillä, että säiliön poistaminen rakennuksen välittömästä läheisyydestä on teknisesti hyvin vaikeaa ja voi aiheuttaa kohtuutonta vahinkoa omaisuudelle.

Sovelletut oikeusohjeet:

Ympäristönsuojelulaki 202 §

Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräykset 12 §

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Hakija

§ 71 Paavontien rakennussuunnitelma

Teollisuusalueen kaavoituksen yhteydessä on tullut esille Teollisuustien linjauksen muuttaminen. Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus on hyväksytty Kihniön kunnanvaltuuston kokouksessa 13.12.2021 §63 (osa-alue 1) ja §64 (osa-alue 2).

Tie on linjattu asuinalueen ja teollisuusalueen välistä. Katualuueen pohjoispuolelle on osoitettu suojaviheralue, johan on mahdollista rakentaa melu- ja pölysuojausta.
Tie lähtee nykyisen Paavontien risteyksestä ja jatkuu Paavontienä Teollisuustielle.
Ramboll Oy on tehnyt tien rakennussuunnitelman ja tyyppipoikkileikkauksen nähtäville asettamista varten.
Kustannusarvio, sisältäen rakennusosat ja työmaatehtävät, yhteensä 525 000,00 (alv 0%).

Liite 1, kadunrakennussuunnitelma ja tyyppipoikkileikkaus

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen tiesuunnitelman ja asettaa sen nähtäville.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 72 Kuntalaisaloite / Öljystä luopuminen

Kihniön kunnalle on tullut kuntalaisaloitepalvelun kautta Jaakko Rytilän aloite "Kihniön kunnan on viivytyksettä siirryttävä maalämmön käyttöön."

Kuntalain 23 §: ssä säädetään kunnallisen aloiteoikeuden käytöstä. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Hallintolain 16 §:n mukaisesti aloitteesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä lähettäjän nimi ja yhteystiedot.

Aloite kuuluu:

"Kihniön kunnan on mahdollisimman nopeasti siirryttävä maalämmön käyttöön kaikissa omistamissaan kiinteistöissä. Nämä investoinnit ovat kiinteistön omistajan vastuulla ja ne tulee sisällyttää vuoden 2023 talousarvioon. Valmistelu on aloitettava heti.

Perustelut:

Nykyinen kunnan tytäryhtiön Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n omistama lämpölaitos käyttää polttoaineena pääasiassa haketta, huippukuormituksen aikana lisäksi kevyttä polttoöljyä. Lämpölaitoksessa on kolme kattilaa, joista kaksi on teknisen käyttöikänsä päässä. Öljyn käytöstä lämmityksessä on luovuttava joka tapauksessa vuoteen 2024 mennessä osana vihreää siirtymää.

Kevyen polttoöljyn hinta on viimeaikoina noussut olennaisesti. Hakkeen hintaan on jo nyt kohdistunut hintapaineita. Venäjän hyökättyä Ukrainaan on varmaa, että hakkeen tuonti Venäjältä vähenee tai loppuu kokonaan. Tämä johtaa kotimaisen hakkeen hinnan olennaiseen, pysyvään nousuun. Öljyn hinta pysyy korkealla.

Maalämpö on edullinen, kestävä ja hiilineutraali lämmitysmuoto, joka on saatavissa käyttöön nopeasti. Maalämpöinvestointeihin on saatavissa energia-avustuksia.

Päätökset investoinneista on tehtävä välittömästi. Ilman investointeja kunnan omistamien kiinteistöjen lämmityskustannukset nousevat kestämättömiksi.

Kihniön kunta vastaa seuraavaa:

Kihniön kunta on jo huomioinut asian budjetissaan kuluvalle vuodelle 2022 ja edelleen tulevalle vuodelle 2023.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn selvityksen perusteella tekninen lautakunta toteaa, ettei aloite aiheuta enempää toimenpiteitä. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

§ 73 Kuntalaisaloite / STOP-merkki Kettukalliontien ja Kihniöntien liittymään

Kihniön kunnalle ontullut kuntalaisaloitepalvelun kautta Sirpa Kaikkosen aloite "STOP-merkki Kettukalliontien ja Kihniöntien liittymään".

Kuntalain 23 §: ssä säädetään kunnallisen aloiteoikeuden käytöstä. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Hallintolain 16 §:n mukaisesti aloitteesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä lähettäjän nimi ja yhteystiedot.

Aloite kuuluu:

"Kyseessä koulun ala- ja yläaste. STOP-merkki pitäisi saada, koska risteykseen tullessa pitäisi katsoa oikealle ja vasemmalle. Talvella on lisäksi lumipenkat esteenä, ei huomaa tuleeko jalankulkijoita tai pieniä pyöräilijöitä. Siihen on saatava muutos eli STOP-merkki, että on pakko pysähtyä katsomaan tuleeko ketään. Nyt siinä vain hiljennetään ja ajetaan. Lapsissa on tulevaisuus. Toivon, että otatte tämän vakavasti. Lisäksi siinä ei myöskään valaistus toimi."

Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kihniön kunta vastaa seuraavaa:

Kihniöntien hoito ja kunnossapito kuuluu tielaitokselle ja sen varrelle asennettavat liikennemerkit myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. Kihniön kunta ilmoittaa liikennemerkin tarpeellisuudesta Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta keskustelun ja esittää edelleen kunnahallitukselle asian käsiteltäväksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 74 Investoinnit vuodelle 2023

Tekninen lautakunta keskustelee vuoden 2023 sekä vuosien 2024-2025 investointitarpeista ja tekee esityksen kohteista.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun.

Päätöksen lisätiedot

Asiasta käytiin tarvittava keskustelu.

Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 75 Talousarvion toteumaraportti 01.01. - 30.06.2022

Teknisen lautakunnan menojen toteumaprosentti on 58,9 ja tulojen toteumaprosentti on 64,0.

Oheismateriaalina toteumaraportti.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee toteumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 76 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2021 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Teknisen lautakunnan osalta tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota kunnan omistamien kiinteistöjen huomattavaan korjausvelkaan. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että korjausvelan pienentämistä tehdään suunnitelmallisesti ja kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti. Tarkastuslautakunta korostaa myös kiinteistöstrategian toteutumiseen ja korjausvelan pienentämiseen liittyvän tarkoituksenmukaisen raportoinnin merkitystä.

Vuonna 2021 on ollut meneillään Koivikon rivitalon B peruskorjaus, jota on tehty pääosin omana työnä, täten henkilöstöresurssit on kohdistettu tähän. Sen seurauksena muiden kiinteistöjen korjaus on jäänyt vähemmälle huomiolle. Kiireelliset korjaukset on tehty.

Tarkastuslautakunta toteaa, että teknisessä toimessa on tehty johtamisen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä ja pitää tärkeänä, että kehittämistoimenpiteiden tekemistä jatketaan suunnitelmallisesti.

Teknisen toimen hallinnossa on tehtävänjakoa tarkasteltu laajemmin ja tehty sen perusteella uutta jakoa teknisen johtajan ja toimistoinsinöörin tehtäviin. Myös muun teknisen toimen henkilöstön osaamista on kartoitettu ja koulutuksiin osallistuttu.

Oheismateriaalina tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon kunnanhallitukselle.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 77 Muut asiat

  • Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla; Reijo Penttilä (liite 2)
  • Latukoneen korjaus
  • Pyhäniemen latuvalot
  • Liikuntapuiston loppukatselmus; rakennusjaosto
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättä ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 78 Lapsi- ja perheasianneuvoston jäsenvalinta

Lapsi- ja perheasianneuvosto on Kihniön kunnassa toimiva vapaaehtoinen kunnanhallituksen nimeämä toimielin, joka seuraa lasten ja perheiden hyvinvointia, tekee aloitteita ja raportoi kunnanhallitukselle. Neuvosto koostuu kunnanhallituksen nimeämistä jäsenistä 1/lautakunta ja 1 yhteinen varajäsen sekä rehtori tai koulukuraattori, päiväkodinjohtaja, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja, vapaa-ajanohjaaja, kirjastotoimenjohtaja, 4H-yhdistys sekä edustajat seurakunnista.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valitsee keskuudestaan jäsenen lapsi- ja perheasianneuvostoon toimikaudelle 2021-2025.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta valitsee lapsi- ja perheasianneuvoston jäseneksi Taija Annalan.