Tekninen lautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
Varapuheenjohtaja
Sillanpää Niina
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Jokioja Tiina, Sillanpää Niina
Osallistujat
Aho Timo, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Vierre Ulla
Varajäsenet
Korkiakoski Mika
Muu osallistujat
Ojala Janne
Kokousnumero
5/2022
Kokouspäivä
18.5.2022
Kokouksen alkuaika
16:30
Kokouksen päättymisaika
17:55
Kokouspaikka
Puumila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 18.5.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 19.5.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja

§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Niina Sillanpää ja Tiina Jokioja. Pöytäkirja tarkastetaan 18.5.2022 ja pidetään nähtävänä 19.5.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niina Sillanpää ja Tiina Jokioja.

§ 47 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-401-3-36

Lakeuden Etappi Oy:ltä saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-401-3-36 on liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Edeltävä kohta
§ 28 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-401-3-36
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää keskeyttää määräysasian käsittelyn kiinteistön RN:o 250-401-3-36 liittämiseksi kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen, koska kiinteistö on saadun tiedon mukaan liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 48 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-403-22-40

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen vakinaisen ja vapaa-ajan asuinkiinteistön on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen kanssa yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Vapaa-ajanasunnoilla on mahdollisuus viedä jätteet myös aluekeräyspisteeseen tai jäteasemalle. Kaikissa vaihtoehdoissa liittymisestä sovitaan Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.

Poikkeamista liittymisestä voi hakea, mikäli asuinrakennus on perustelluista syistä täysin käyttämätön tai tyhjillään. Poikkeamisen liittymisestä käsittelee jätehuoltoviranomainen, jona toimii Lakeuden jätelautakunta. Mahdollisista pakkotoimista liittymisen osalta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristötarkastaja on kehottanut 2.9.2020 kiinteistön RN:o 250-403-22-40 omistajaa liittymään jätteenkuljetukseen 17.12.2021 mennessä. Tämän jälkeen kiinteistölle on lähetetty 19.1.2022 kuulemiskirje, jossa on varattu kiinteistön omistajalle mahdollisuus vastineen antamiseen 11.2.2022 mennessä uhalla, että tämän jälkeen kiinteistö voidaan määrätä liittymään jätteenkuljetukseen uhkasakkomenettelyllä.

Lakeuden Etappi Oy:ltä 6.4.2022 saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-403-22-40 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistön omistaja ei ole toimittanut myöskään vastinetta kuulemiskirjeen johdosta tai ollut muutoinkaan yhteydessä asian osalta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää todeta, että kiinteistö RN:o 250-403-22-40 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen viranhaltijan kehotuksesta huolimatta eikä ole jättänyt asiassa vastinetta.

Lautakunta ilmoittaa todetun laiminlyönnin johdosta, että se tulee määräämään kiinteistön omistajan liittymään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Mikäli kiinteistö ei liity jätteenkuljetukseen, voi lautakunta käyttää asiassa uhkasakkolain mukaisia pakkotoimia.

Ennen määräyksen antamista lautakunta varaa kiinteistön omistajalle mahdollisuuden vastineen antamiseen. Vastine tulee toimittaa kahden viikon sisällä kirjeen vastaanottamisesta uhalla, että asia voidaan tämän jälkeen käsitellä ilman vastinetta.

Sovelletut oikeusohjeet Jätelaki 35, 36, 41, 126, 129 §

Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 4, 8 §

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 49 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2022

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 1.2.2017 (8 §) päättänyt yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot ja kunnossapitoluokat on päivitetty vuonna 2018.

Uuden yksityistielain (84 §) mukaan kunta voi avustaa vain sellaisia yksityisteitä, joiden hoitoa varten on perustettu tiehoitokunta ja joiden tiedot on ilmoitettu Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja tien käytön rajoitukset on ilmoitettu kansalliseen tie- ja katuverkon järjestelmään (digiroad).

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset olivat haettavissa ajalla 23.2. - 31.3.2022. Avustushaun alkamisesta ilmoitettiin Ylä-Satakunta-lehdessä ja kunnan kotisivulla. Määräaikaan mennessä saatiin 44 avustushakemusta. Määräajan jälkeen saapui neljä hakemusta.

Kuorekoskentien vaikutuspiirissä on yksi vakituisesti asuttu talous ja vähimmäispituus (300m) viimeiseen asuttuun talouteen asti ei täyty. Tie on läpikulkutie Parkanon puolelle.

Avustusta anoneet yksityistiet ja avustusmäärät on esitetty liitteessä nro 1.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityistieavustukset avustusta hakeneiden ja ehdot täyttävien yksityisteiden osalta oheisen taulukon mukaisesti niin, että avustusten kokonaismäärä on 36 903,66 euroa.

Esteellisyys
Timo Aho esitti esteellisyytensä ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 50 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunto

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 4220 m2:n suuruinen rakennuspaikka, jonka kiinteistötunnus on 250-407-14-47. Rakennuspaikka rajoittuu Nerkoonjärveen noin 45 metrin matkalla.

Oheismateriaalina asemapiirros.

Esitetty toimenpide:

Poikkeamista haetaan uuden vapaa-ajanrakennuksen 74 m2 rakentamiselle vanhan puretun vapaa-ajanrakennuksen paikalle.

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla on tällä hetkellä nukkuma-aitta 24 m2, sauna 29 m2 ja puucee-varasto 9 m2+ vanha puuvarasto noin 10 m2. Yhteensä rakennettua kerrosalaa on 72 m2, josta lämmintä tilaa 29 m2. Uuden vapaa-ajanrakennuksen jälkeen yhteenlaskettua kerrosalaa olisi yhteensä 146 m2.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

Kiinteistö sijaitsee kaavoittamattomalla ranta-alueella. Alle 5000 m2 tontilla rakennusoikeus on 125 m2 (vapaa-ajanrakennus, sauna ja aitta) + 30 m2 kylmää varastotilaa+ 30 m2 katosta + 16 m2 savusauna (mikäli palomääräysten mukaiset etäisyydet täyttyvät).

Naapureiden kuuleminen:

Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta. Rajanaapureina on kuultu kiinteistö 250-407-14-8, 250-407-14-42 ja 250-407-14-69.

Naapureilla ei ole huomautettavaa asiasta. ( MRL 133§)

Poikkeamisen edellytyksen perustelut:

MRL 171§ mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla.

Rakennuspaikalta on purettu vanha vapaa-ajanrakennus pois ja uusi vapaa-ajanrakennus sijoittuisi vanhan paikalle samoille perustuksille. Tässä yhteydessä vanhan mökin terassin osuus muutetaan lämpimäksi tilaksi ja rakennetaan erillinen tekninen tila, jolloin vapaa-ajanrakennuksen pinta-ala kasvaa 17 m2. Uuden vapaa-ajanrakennuksen kerrosala olisi 74 m2.

Rakennusjärjestyksen mukaisesti kaavoittamattomalla alueella sijaitsevan alle 5000 m2 tontin rakennusoikeus on 125 m2, joka sisältää vapaa-ajanrakennuksen, saunan ja aitan. Lisäksi saa rakentaa kylmää varastotilaa 30 m2 sekä 30 m2 katosta. Yhteensä rakennettua kerrosalaa sallitaan kyseisen kokoiselle rakennuspaikalle 150 m2. Katosta ei lasketa kerrosalaan. Uuden vapaa-ajanrakennuksen + olemassa olevien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on yhteensä 146 m2. Vapaa-ajanrakennuksen etäisyys rannasta olisi noin 50 m.

Poikkeamisella ei ylitetä rakennusjärjestyksen mukaista kokonaisrakennusoikeutta tontilla. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai muuten aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö –tai muita vaikutuksia.

Rakentaminen tulee sopeuttaa rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo- Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin ja lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 51 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunnon muutos vakituiseksi asunnoksi ja rakennusjärjestyksen mukaisen sallitun rakennusoikeuden ylittäminen

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 4290 m2:n suuruinen vapaa-ajankiinteistö , jonka kiinteistötunnus on 250-407-3-103. Kiinteistö rajoittuu Nerkoonjärveen noin 46 metrin matkalta.

Oheismateriaalina asemapiirros.

Esitetty toimenpide:

Poikkeamista haetaan olemassa olevan vapaa-ajanrakennuksen laajentamiselle sekä käyttötarkoituksen muuttamiselle vakituiseksi asuinpaikaksi. Rakennusta on tarkoitus laajentaa 70 m2 > 106m2 rantaviivasta taaksepäin, jolloin näkymä rannan puolelle ei oleellisesti muutu. Rakennuksen tekniset vaatimukset päivitetään asuinrakennuksen vaatimuksia vastaaviksi. Kiinteistöllä on käytössä vesiosuuskunnan käyttövesiliittymä. Rakennuksen jätevedet tullaan käsittelemään ajantasaisen jätevesiasetuksen mukaisesti, tarkempi suunnitelma esitetään rakennuslupavaiheessa.

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla sijaitsee vapaa-ajanrakennus 70m2.

Lisäksi rakennuspaikalla on saunarakennus noin 25 m2, talousrakennus 48 m2 ja puuvaja 8 m2.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

MRL 72 §:n mukaisesti ranta-alueita koskee erityinen suunnittelutarve rakentamisen ja muun käytön osalta. MRL 171 § mukaisen poikkeamisluvan käyttötarkoituksen muuttamiselle myöntää kunta.

Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa, jolloin alueen rakentamisessa noudatetaan Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä ja ohjeita.

Naapureiden kuuleminen:

Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta 9.4.2022 . Rajanaapureina on kuultu kiinteistöjä 250-407-3-148 ja 250-407-3-49.

Naapurilla ei ole huomautettavaa asiasta. ( MRL 133§)

Poikkeamisen edellytyksen perustelut:

MRL 171§ mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla.

Rakentamisen määrä määräytyy Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen mukaan. Alle 5000 m2 tontilla rakennusoikeus on 125 m2 ns. lämmintä tilaa. Lisäksi saa rakentaa 30 m3 kylmää varastotilaa ja 30 m2 katosta + 16 m2 savusauna, yhteensä rakennettua kerrosalaa sallitaan 171 m2, katosta ei lasketa kerrosalaan. Muun kuin saunarakennuksen tulee sijaita vähintään 20 metrin päässä keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta. Saunarakennus tulee olla vähintään 15 metrin päässä rannasta.

Kiinteistöllä on tällä hetkellä olemassa oleva vapaa-ajanrakennus 70 m2, saunarakennus 25 m2, talousrakennus 48 m2 sekä puuvarasto 8 m2. Vapaa-ajanrakennusta laajennettaisiin 20 m2, johon sijoitetaan wc/suihkutila + kodinhoitotilat. Lisäksi lisälämmöneristys tehdään rakennuksen ulkopuolelle, joka kasvattaa kerrosalaa siten, että kerrosala kasvaa 70 m2 >106 m2. Yhteensä 187 m2.

Rakentaminen ylittää rakennusjärjestyksen rakennuspaikalle sallitun kokonaiskerrosalan 16 m2:llä.

Muutosten ja lisäeristämisen jälkeen rakennuksen tekniset ominaisuudet täyttävät vakituisen asumisen vaatimukset. Lisäksi rakennukseen tulee koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä, joka varustetaan LTO:lla. Talousvesi tulee vesiosuuskunnan käyttöliittymästä. Jätevesijärjestelmä päivitetään ajantasaisen

jätevesiasetuksen mukaiseksi, joko kaksoisviemäröinnillä, jolloin harmaat jätevedet johdetaan harmaavesisuodattimen kautta imeytys/suodatus-kenttään ja wc-vedet umpisäiliöön tai sitten pelkästään umpisäiliö. Tarkempi suunnitelma esitetään rakennuslupavaiheessa.

Lähialueilla noin 0,5 km etäisyydellä sijaitsee olemassa olevia vakituisia asuinrakennuksia. Matkaa Kihniöön keskustaan on noin 13 kilometriä.

Poikkeaminen ei johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai muuten aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö – tai muita vaikutuksia. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa alueen maisema-arvoille eikä luonnon –ja vesiensuojelulle. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo- Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin ja lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 52 Talousarvion toteumaraportti 01.01. - 31.03.2022

Teknisen lautakunnan menojen toteutumaprosentti on 29,3 ja tulojen toteutumaprosentti on 26,9.

Oheismateriaalina toteumaraportti.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee toteumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 53 Sähköisen asiointipalvelun hankinta - Lupapiste

Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi: Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai hänen valtuuttamansa henkilö voi hakea rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyölupia sekä jättää ilmoitusasian käsiteltäväksi sähköisen asiointipalvelun kautta. Palvelu kattaa koko rakennusaikaisen toiminnan.

Emme osallistuisi kuntien yhteiseen hankkeeseen vaan tekisimme oman sopimuksen Cloudpermitin kanssa, jolloin saamme 12 kk maksutonta Lupapiste aikaa. Tätä ei projektin kautta todennäköisesti saisi. Silti saisimme projektin kautta CGI:n kuntarekisterin ja Lupapiste integraation käyttöönottokustannukset.

Liitteessä 2. Cloudpermit on luetellut Lupapisteen mahdollistamat lupatyypit kunnan eri toimialojen käyttöön. Tässä vaiheessa meitä koskevat Rakennusvalvonnan luvat ja ne löytyvät kohdista 1/10 (”Rakennusvalvonta”)” ja 2/10 (”Maankäyttö”). Näitä on paljon ja kaikki lasketaan tässä tapauksessa asiointipalvelun kautta käsiteltäviksi ja mahdollisesti arkistoitaviksi asioiksi.

Rakennuspalvelun hinnastossa meitä koskee käytännössä kaksi alinta hintaryhmää, jos oletetaan, että pysytään alle 100 luvan vuosivauhdissa:

- A-ryhmä 0-50 lupaa vuodessa, 468 €/kk

- B-ryhmä 51-100 lupaa vuodessa, 832 €/kk

Sitten kun nyt tarjottu maksuton kausi (1.9.2022-31.8.2023) on ohi olisi seuraava tarkasteluajankohta 1.9.2023. Aluksi käytössä on hintaryhmä A, jolloin laskutus käynnistyy 468 €/kk hinnalla. Seuraavan kokonaisen vuosipuoliskon jälkeen tarkistetaan yhdessä lupamäärä ja jos näyttää siltä, että lupia tulee vuodessa enemmän kuin 50, niin hinta nousee seuraaville 6 kk:lle B-ryhmän mukaiseksi. (Cloudpermitin mukaan yhdestä luvasta sitä ei nosteta.) Ja vastaavasti jos lupamäärä taas pienenee, niin sitten siirrytään takaisin tälle alimmalle 0-50 luvan portaalle seuraavalla ajanjaksolla.

Liitteessä 3. CGI:n Kuntarekisterin Rakennusvalvonnan Lupapisteintegraation tarjous.

Lisenssi- ja ylläpitomaksuihin saimme 10% lisäalennuksen ja ne ovat yhteensä 1.080 €/vuosi. Lupapisteintegraatio vaatii edustapalvelimen ja sen vuosikustannus on 600 €/vuosi.

Käyttöönottotyöt ovat alustavasti 4.155 €, johon olisi saatavissa projektin kautta tukea.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hankkia rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun Cloudpermit Oy:ltä saadun tarjouksen mukaisesti sekä Kuntarekisterin rakennusvalvonnan lupapisteintegraation CGI:n tarjouksen mukaisesti.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Cloudpermit Oy, CGI

§ 54 Muut asiat

  • Rakennustarkastajan päätökset 11.3. - 11.5.2022 (liite 4)
  • Puumilan kylmätilat; tekninen toimi hoitaa asiaa
  • Seuraavat kokoukset 25.5.2022 ja 15.6.2022
  • Tekninen johtaja irtisanoutunut 27.6.2022 alkaen
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 55 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunto

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka sijaitsee Pääjärven rannalla kaavoittamattomalla ranta-alueella. Kiinteistönumero on 250-403-10-54.

Esitetty toimenpide ja perustelut:

Hakija haluaa purkaa kiinteistöllä olevat vanhat rakennukset pois ja rakentaa niiden tilalle uuden vapaa-ajan rakennuksen 50 m2.

Kiellot, rajoituksen ja kaavallinen tilanne:

MRL 72 § mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös ranta-aluetta, jolle rakentamisen tai muun käytön suunnitteleminen pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi.

Kaavoittamattoman ranta-alueen rakentamisen määrä ja sijainti määräytyy Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Alle 5000 m2 kokoisen rakennuspaikan rakennusoikeus on rakennusjärjestyksen mukaan 125 m2 lämmintä kerrosalaan laskettavaa tilaa, 30 m2 kylmää varastotilaa sekä 30 m2 katosta sekä 16 m2 savusauna.

Rakentamistilanne:

Kiinteistöllä on ennestään vapaa-ajan rakennus n. 20 m2 m2 ja talousrakennus n. 10 m2 ja sauna n. 10 m2. Vanhat rakennukset puretaan pois.

Naapurin kuuleminen:

Naapureilla ei ole huomautettavaa rakentamiseen.

Poikkeamisen edellytykset:

Kysymyksessä on olemassa oleva rakennuspaikka. MRL 171§; kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamisesta tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se;

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Aiottu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaan rakentaminen on alueen luonteeseen soveltuvaa. Rakentamisen määrä ja suunniteltu sijainti on rakennusjärjestyksen määräysten mukainen. Rakentaminen tulee sovittaa maisemaan ja ympäristöön. Rakentaminen ei vaikuta haitallisesti alueen maisema-arvoihin eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen.

Oheisaineistona:

Asemapiirustus

Sijaintikartta

Valmistelija: Raisa Karinsalo-Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että edellä esitetyin perusteluin poikkeamiseen suostuttaisiin. Poikkeuslupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen poikkeamislupa on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kunnanhallituksen poikkeamispäätös.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus