Sivistyslautakunta 2021- 2025

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Nevanperä Mikko
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Nevanperä Mikko
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Koivukoski Mikael, Koskinen Jari, Malin Marketta, Oksanen Silja
Varajäsenet
Annala Taija, Kohtala Paavo, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Soininen Kalle, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Leino Lotta, Shemeikka Mika
Kokousnumero
2/2022
Kokouspäivä
2.3.2022
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
18:45
Kokouspaikka
Kunnanhallituksen kokoushuone. Kokous alkaa klo 17.30 tutustumisella Kihniön kunnan uuteen kuntosaliin, Kihniöntie 51
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 2.3.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 03.03.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mikko Nevanperä ja Amalia Yli-Kärkelä. Pöytäkirja tarkastetaan 02.03.2022 ja pidetään nähtävänä 03.03.2022 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Nevanperä ja Amalia Yli-Kärkelä.

§ 15 Nuorisovaltuuston jäsenen oikeus osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin

Kuntalain (210/2015) § 26:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8§:ssä.

Kunnanhallitus asetti Kihniön uuden nuorisovaltuuston kokouksessaan 24.01.2022 ja nimesi siihen tälle toimikaudelle seitsemän jäsentä.

Nuorisovaltuusto on järjestäytymiskokouksessaan 10.02.2022 valinnut keskuudestaan nuorisovaltuuston edustajaksi sivistyslautakuntaan Lotta Leinon sekä varaedustajiksi Olivia Shemeikan, Vili Virtasen ja Siiri Rinneheimon.

Kihniön kunnan hallintosäännön 135 §:n mukaan lautakunta päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että nuorisovaltuuston jäsen Lotta Leino tai nuorisovaltuuston valitsema varaedustaja voi osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Salaisten asioiden käsittelyyn osallistumisoikeutta ei ole.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 16 Sivistystoimen täytettävät virat ja tehtävät

Kihniön yhtenäiskoulun yläkoulun oppilasmäärä vaikuttaa myös opetusjärjestelyihin. Luokanopettajat hoitavat kuluvana lukuvuotena monen yläkoulun aineen aineenopetuksen (mm. musiikki, käsityö (tekstiili), historia ja yhteiskuntaoppi, kotitalous)

Yksi luokanopettajista eläköityy kuluvan lukuvuoden jälkeen. Kunnan lasten määrän vähetessä viimeistään kolmen vuoden kuluttua osasta alakoulun luokista tulee yhdysluokkia. Opettajien eläköitymiskartoituksen perusteella on perusteltua laittaa tämä luokanopettajan virka kuitenkin vielä auki toistaiseksi (vakinaisesti).

Laaja-alaisen erityisopettajan virka on ollut täytettynä määräaikaisesti lukuvuodeksi 2021-2022. Virka tulee laittaa auki toistaiseksi (vakinaisesti).

Tuntiopettajia tarvitaan seuraaviin aineisiin maantieto, biologia, terveystieto, liikunta, kuvataide, musiikki, kotitalous sekä käsityö (tekninen) , lisäksi esikouluun tarvitaan opettaja.

Englannin kielen lehtori opettaa tulevana lukuvuonna myös ruotsin ja saksan kieltä. Resurssiopettajaa ei palkata.

Vakinaisia koulunkäynnin ohjaajia on yhtenäiskoulussa kymmenen. Määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia on kolme. Tarvittava määrä koulunkäynnin ohjaajia palkataan ajalle 09.08.2022 - 03.06.2023.

Varhaiskasvatukseen ei palkata kolmatta varhaiskasvatuksen opettajaa. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrää arvioidaan syksyllä lasten määrän mukaan. Tavoitteena on, että seuraavana eläköityvän varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tilalle palkataan varhaiskasvatuksen opettaja, jotta varhaiskasvatuslain määräämä henkilöstömitoitus täyttyisi vuonna 2030.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmä perustetaan maaliskuusta 2022 lähtien ja siihen palkataan kevääksi määräaikaisesti opettaja. Syksyn tilannetta perusopetukseen valmistavan opetuksen osalta tarkastellaan uuden lukuvuoden alkaessa.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön valinnasta.

Päätösehdotus

1. Sivistyslautakunta päättää, että seuraavat tehtävät täytetään toistaiseksi

- luokanopettajan virka 1.8.2022 alkaen.

- laaja-alaisen erityisopettajan virka 1.8.2022 alkaen.

2. Sivistyslautakunta päättää, että seuraavat tehtävät täytetään määräaikaisesti lukuvuodeksi 2022 - 2023 eli 01.08.2022 - 31.07.2023:

- esiluokanopettajan virka

- luokanopettajan virka

Lisäksi haetaan tuntiopettajia seuraaville oppiaineille: käsityö, musiikki, biologia, maantieto, terveystieto, kuvataide, kotitalous, liikunta

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 17 Kihniön yhtenäiskoulun 9.luokan leirikoulu Levillä 13.03 - 19.03.2022

Kihniön yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaita (12 kpl) on lähdössä sivistyslautakunnassa hyväksytyn lukuvuosisuunnitelman mukaisesti leirikouluun Leville 13.- 19.03.2022. Kokouksessa on nähtävänä tuntiopettajien Niko Niemen ja Niko Peltosen lähettämä lupa-anomus leirikoulun järjestämiseen. Leirikoulun ohjelmaan sisältyy tutustumista saamelaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan, elämysmatkailua, laskettelua ja muuta liikuntaa.

Kokonaisvastuu leirikoulusta on tuntiopettaja Niko Peltosella. Valvojiksi lähtevät hänen lisäkseen tuntiopettaja Niko Niemi sekä 2 huoltajaa. Oppilaat vanhempineen ovat keränneet pääosin kaikki matkarahat. Matkat Leville tehdään junalla Seinäjoelta, jonne vanhemmat hoitavat kuljetuksen.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta antaa luvan Kihniön yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaille leirikoulumatkan tekemiseen Leville 13. - 19.03.2022. Tuntiopettaja Niko Peltonen määrätään matkalle mukaan valvovaksi opettajaksi. Lisäksi kaikki mukaan lähtevät aikuiset toimivat valvojina matkan aikana.

Leirikoulussa ovat voimassa tiukennettuina koulun järjestyssäännöt, joihin jokainen oppilas on tutustunut ja ne hyväksynyt.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 18 Kuntalaisaloite Pyhäniemen ja Kihniön keskustan välisen valaistun latuosuuden muuttaminen koiraladuksi / Kihniön koiraharrastajat ry. ja Kihniön matkailuyhdistys ry.

Aloite Pyhäniemen ja Kihniön keskustan välisen valaistun latuosuuden muuttaminen koiraladuksi.

Ehdotamme, että valaistu latuosuus Pyhäniemen ja Kihniön keskustan välillä muutettaisiin koiraladuksi eli siinä sallittaisiin hiihtäminen koiran kanssa. Tämä palvelisi paikallisia koiraharrastajia, kausiasukkaita sekä Pyhäniemen mökkikylän lomalaisia. Koirahiihto on erittäin tehokas urheilumuoto koiralle ja omistajalleen. Koirahiihdossa järjestetään myös kilpailuja eri sarjoissa sm-tasolle saakka.

Koiralatujen suosio kasvaa ympäri maan kotimaan matkailun suosion kasvettua koronapandemian myötä. Myös koirien määrä Suomessa on lisääntynyt entisestään ja määräksi arvioidaan jo yli 700 000. Koirasta on myös tullut yhä tärkeämpi perheenjäsen ja harrastuskaveri, jonka koulutukseen panostetaan ja joka otetaan myös mukaan mökkilomalle. Pyhäniemessäkin lomailee omistajiensa kanssa paljon koiria, sillä kaikkiin mökkeihin koirat ovat tervetulleita. Pyhäniemen ja Kihniön luonto ja ulkoilumahdollisuudet ovat koiranomistajan unelma ja varmasti syy siihen miksi ihmiset valitsevat Pyhäniemen lomakohteekseen. Koiralatu olisi hyvä jatkumo koirauimarannalle, joka on saanut paljon kiitosta.

Ladun muutos koiraladuksi ei vaatisi suuria kustannuksia. Vain muutama opas,-ja sääntökyltti ladun varteen. Yhdistyksemme auttaa näiden laatimisessa. Koirauimarannan kanssa on todettu, että ihmiset noudattavat ohjeita ja pitävät ympäristön siistinä. Yhdistyksemme voisi tulevaisuudessa myös järjestää kursseja ja antaa opetusta kuinka koirahiihto aloitetaan ja saada koiranomistajat innostumaan hiihtoharrastuksesta yhdessä parhaan nelijalkaisen ystävänsä kanssa!

Muutama linkki aiheesta:

https://www.traildog.fi/sivu/koirahiihto-ja-koiraladut

Juttua aiheesta vuodelta 2019:

https://www.koiramme.fi/jutut/koiraurheilu/603-latupolitiikka-syrjii-koirahiihtaejiae

Kihniön koiraharrastajat ry

Kihniön matkailuyhdistys ry


Kunnanhallitus siirsi asian sivistyslautakunnan käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta toteaa, ettei Pyhäniemen ja Kihniön keskustan välistä valaistua latuosuutta muuteta koiraladuksi. Sen sijaan kunta pyrkii mahdollistamaan joko Kankarijärvelle ja/tai Sulkuejärvelle vedetyt ladut, joita voi käyttää ko. tarkoitukseen. Ensi kaudelle on alustavat suunnitelmat koiraladun aikaansaamiseksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 19 Viranhaltijapäätökset

  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 19.01.2022 – 22.02.2022
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 19.01.2022 - 22.02.2022
  • Kirjastojohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 26.08.2021 - 22.02.2022
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 20 Ilmoitus- ja muut asiat

  • Opetushallitus 18.02.2022; Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on julkaistu. Päivitetyt paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2022 alkaen.
  • Huoltovarmuuskeskuksen tilaamat koronan kotitestit oppilaille tulivat koululle 24.02.2022. Jaettiin oppilaille samana päivänä.
  • Sivistyslautakunta tutustui ennen kokousta uuteen kuntosaliin ja oli hyvin tyytyväinen näkemäänsä.
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.