Kunnanhallitus 2021-2025

Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu
Varapuheenjohtaja
Silvennoinen Erja
Esittelijä
Liukku Petri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Jytilä Kirsi, Niemenmaa Nina, Niemi Marjo, Ojala Janne, Shemeikka Mika, Toivonen Katri
Varajäsenet
Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Törmä Leila
Muu osallistujat
Markkola Juha-Matti, Pusa Leila, Wiinamäki Petteri
Kokousnumero
3/2022
Kokouspäivä
7.3.2022
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:45
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 7.3.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 8.3.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Shemeikka Mika ja Toivonen Katri. Pöytäkirja tarkastetaan 7.3. ja pidetään nähtävänä 8.3. kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Shemeikka ja Erja Silvennoinen.

§ 37 Kokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajat valitaan seuraavasti:

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Saskyn ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 17.3. klo 16 Teams-kokouksena. Sataedun yhtymäkokousaika on 25.5. klo 14.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymien yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus nimeää Sataedun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Matti Sillanpään ja varalle Rami Kuusela sekä Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen Leila Tömän ja varalle Kirsi Jytilä.

Tiedoksi
kirjaamo@sasky.fi, sataedu@sataedu.fi

§ 38 Salomaan perinnön käyttösuunnitelma 2022

Kunta sai valtionperinnön (Salomaa), jonka vastaanottamisesta kunnanhallitus teki päätöksen vuonna 2009. Perintö luovutettiin kunnalle käytettäväksi vanhusten huoltoon, lastensuojeluun sekä sotaveteraanien ja –invalidien kuntoutus- ja tukipalveluihin.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan varojen käyttösuunnitelma esitetään kunnanhallitukselle. Aikaisemmin suunnitelman laati perusturvalautakunta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä yhteistoiminta-alueelle, toiminta jäi Kihniön kunnalle. Salomaan perinnön hoitajaksi kunnanhallitus (23.1.17/ 9 §) nimesi - talous- ja hallintojohtajan.

Kuluvan vuoden jälkeen perinnön varoja käytetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen perinnön alkuperäisille kohderyhmille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kunnan järjestettäväksi 1.1.2023 alkaen.

Liite 1

Päätösehdotus

Kunnahallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan Salomaan perinnön käyttösuunnitelman.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 39 Yhtiöjärjestysmuutos Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n yhtiökokouksen asialistalle sekä tarvittaessa asian saattaminen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Kihniön kunta omistaa Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n (”KSS”) osakkeita 1.620 kappaletta ( 3,16 % yhtiöstä) käyvältä markkina-arvoltaan n. 2.200.000 €. Kihniön kunta vaatii vanhentuneen vuodelta 1948 peräisin olevan yhtiöjärjestyksen uusimista tai ainakin päästä tilanteeseen, jossa se itse pystyisi päättämään KSS osakkeiden vapaasta vaihdannasta käypään arvoon perustuen. Nykyomistajista myös Ähtäri, Keuruu ja Alavus olisivat Kihniön käsityksen mukaan kiinnostuneita samasta tavoitteesta.

KSS:n yhtiöjärjestyksessä on vanha lunastuslauseke vuodelta 1948, jonka mukaan ( suora lainaus)

”Osakkeiden siirto ei ole muun saannon kuin perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla voimassa yhtiöön nähden:

a) ensisijassa, jos joku yhtiön toiminta-alueen kunta hallituksen tarjouksen perusteella lunastaa tarjotut osakkeet ja on kunnilla keskenään oikeus lunastaa osakkeita aikaisempaa osakemääräänsä vastaavassa suhteessa;

b) toisessa sijassa, jolleivät kunnat lunasta osakkeita ja jos hallitus tällöin päättää lunastaa tarjotut osakkeet vararahaston hyväksi, käyttämällä tarkoitukseen saman rahaston varoja.

Ellei siirrettäviksi aiottuja osakkeita saada edellä mainitulla tavalla sijoitetuksi, on hallituksen hyväksyttävä siirto kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus siirrosta on tehty. Siirtoilmoituksen yhteydessä on osakekirja näytettävä.

Osakkeita siirrettäessä hinta ei saa ylittää osakkeiden verotusarvoa.”

Osakkeiden verotusarvo ei vastaa likimainkaan niiden käypää arvoa, vaan on murto-osa siitä.

KSS:n osakkeenomistajat ovat keskustelleet yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, jotta lunastuslausekkeesta päästäisiin tai jotta ainakin lunastushinta saataisiin kohtuulliseksi. Yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tarvitaan OYL 5 luvun 27 §:n mukaan ns. määräenemmistö eli ylimääräisessä yhtiökokouksessa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Kihniön käsityksen mukaan Virtain kaupunki haluaa ja pystyy yhtiöjärjestyksessä olevasta äänileikkurista huolimatta estämään yhtiöjärjestyksen muutoksen yhtiökokouksessa.

Neuvotteluita asian johdosta on käyty yhteensä noin 10 vuoden ajan. Kihniön kunta on ollut mukana neuvotteluissa aktiivisesti vuodesta 2019. Kihniön kunta on käynyt neuvotteluita kahdenvälisesti Virtain kaupungin kanssa, omistajakuntien kuntajohtajat ovat olleet useasti koolla yhtiöjärjestyksen muuttamisen tiimoilta. Lisäksi neuvotteluita on viimevuosina käyty myös yhtiön ja omistajakuntien kesken ja edelleenkin ilman tulosta.

Virtain kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 10.1.2022 seuraavan ohjeen omistajakuntien neuvotteluun:

Kaupunginhallitus toteaa, että energiamarkkinat ovat tällä hetkellä murroksen alla. Kaupunginhallitus katsoo, että Koillis-Satakunnan sähkö Oy:n nykyinen yhtiöjärjestys on osakeyhtiölain mukainen ja vastaa hyvin alkuperäistä yhtiön tarkoitusta eli palvella alueen asukkaiden sähkön saantia. Kaupunginhallitus toteaa, että yhtiöjärjestyksen muutokselle ei ole tarvetta.

Virtain kaupunginhallituksen 10.1.2022 tekemä päätös osoittaa konkreettisesti. että noin 10 vuotta kestäneitä neuvotteluita KSS:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ei ole edellytyksiä jatkaa.

Koillis-satakunnan Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään 24.5.2022. Mikäli osakkaat haluavat esittää asioita yhtiökokouksen esityslistalle tulee ne toimittaa osakeyhtiön hallitukselle noin kuukautta ennen yhtiökokousta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus:

  • Päättää, että Kihniön kunta esittää Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa vanhentuneen yhtiöjärjestyksen muutosta.
  • Antaa oikeuden lakimiespalvelujen käyttämiseen.
  • Päättää, että mikäli yhtiökokouksen päätös on Kihniön kunnan kannalta kielteinen, asiaan haetaan ratkaisua / kohtuullisuutta tuomioistuimen kautta.

Lisäksi Kihniön kunta vetoaa Koillis- Satakunnan Sähkö Oy:n suurempiin omistajiin: Alavus, Keuruu, Ähtäri, joille myös osakkeiden taloudellinen merkittävyys on moninkertainen Kihniöön nähden, että he tekisivät vastaavan sisältöisen päätöksen. Yhteistä päämäärää tulee puolustaa yhdessä, tilanteessa, jossa vastapuolen kanta on lukkiutunut (Virtain kaupunginhallituksen päätös 10.1.2022 ) ja sitä ei voi neuvotteluilla edistää.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Alavus, Keuruu, Ähtäri

§ 40 Kuntalaisaloite / Ajantasalla oleva hallintosääntö on julkaistava Kihniön verkkosivuilla

Kuntalaisaloitepalvelussa on tehty seuraava aloite:

"Kihniön kunnan nykyinen hallintosääntö on vuodelta 2020. Siihen on sen jälkeen tehty lukuisia muutoksia, joista ei ole tehty ajantasaista koostetta.

Kunnan johto vetoaa toiminnassaan hallintosääntöön. Kuntalaisen on liian vaikea tietää millainen versio hallintosäännöstä on kulloinkin voimassa."

Aloitteen johdosta todetaan seuraavaa:

Hallintosääntö on tullut voimaan 1.1.2018

Hyväksymisen jälkeen hallintosääntöön on tehty seuraavat muutokset:

KV 20.4.2020 Luku 12 esittelyteksti valtuuston kokoukset, lisäys sähköinen kokous

92 § kokouskutsu

127 § päätöksentekotavat

128 § uusi pykälä sähköinen kokous ja asiakirjan numerointi tästä eteenpäin päivitetty

KV 21.6.2021 Luku 8

67 § talousarvio ja taloussuunnitelma

Luku 17

159 § kokouspalkkion korotus

161 § vuosipalkkioiden korotus

KV 23.8.2021 23 § elinvoimatoimikunnan tehtävät

30 § sivistystoimenjohtajan toimivalta

88 § valtuuston toiminnan järjestelyt

113 § pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen

KV 8.11.2021 Luku 7

Tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestäminen

64 § Kunnanhallituksen tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon tehtävät

Asiakirjan viimeiselle sivulle merkitään yleisen käytännön mukaan asikirjaan tehtävät muutokset. Muutokset on luettavissa sieltä. Hallintosääntö löytyy kunnan www-sivuilta Asiointi ja päätöksenteko >>strategia, ohjelmat, hankkeet, säännöt, asiakirjat.

Päivitetty versio lisätään muutosten jälkeen ko. sivuille. Aloitteen tekoajankohtana on kunnan sivuilla ollut elokuun 2021 valtuuston päätöksen jälkeen päivitetty versio. Marraskuun 2021 valtuuston hyväksymät muutokset sisältävä versio on lisätty tammikuussa 2022 sivuille.

Valmistelija
Mäkelä Kristiina
Päätösehdotus

Edellä annetun selvityksen perusteella kunnanhallitus toteaa, ettei aloite aiheuta enempää toimenpiteitä. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Rytilä Jaakko

§ 41 Kuntalaisaloite Pyhäniemen ja Kihniön keskustan välisen valaistun latuosuuden muuttaminen koiraladuksi / Kihniön koiraharrastajat ry. ja Kihniön matkailuyhdistys ry.

Edeltävä kohta
§ 18 Kuntalaisaloite Pyhäniemen ja Kihniön keskustan välisen valaistun latuosuuden muuttaminen ko...
Päätösehdotus

Sivistyslautakunnan antaman selvityksen perusteella kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Tiedoksi
Kihniön koiraharrastajat, Kihniön matkailuyhdistys, valtuusto

§ 42 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 43 Saapuneet kuntalaisaloitteet

Kuntalaisaloitepalvelun kautta kuntaan on toimitettu seuraava aloite:

Kihniön kunnan on viivytyksettä siirryttävä maalämmön käyttöön. Aloitteen tekijä XX.

Kunnanhallitus lähettää aloitteen valmisteltavaksi tekniselle lautakunnalle.

Aloite on kokonaisuudessaan luettavissa www kuntalaisaloite.fi palvelussa.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneen aloitteen ja lähettää sen valmisteluun.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 44 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

3 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys
Ojala Janne (hallintolaki 28.1 §:n 3)
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Janne Ojala esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan, eikä osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

§ 45 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 6

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 16.2.2022

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 19 Lausuntopyyntö, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Takakangas-Pihlajaharju tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta

§ 20 Lausuntopyyntö, Parkanon tekninen lautakunta; Takakangas-Pihlajaharju tuulivoimapuiston kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

§ 21 Metsästysmajan kokoontumistilahakemus

§ 22 Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

§ 23 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 24 Muut asiat

Sivistyslautakunta 2.3.2022

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 15 Nuorisovaltuuston jäsenen oikeus osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin

§ 16 Sivistystoimen täytettävät virat ja tehtävät

§ 17 Kihniön yhtenäiskoulun 9.luokan leirikoulu Levillä 13.03 - 19.03.2022

§ 18 Kuntalaisaloite Pyhäniemen ja Kihniön keskustan välisen valaistun latuosuuden muuttaminen koiraladuksi / Kihniön koiraharrastajat ry. ja Kihniön matkailuyhdistys ry.

§ 19 Viranhaltijapäätökset

§ 20 Ilmoitus- ja muut asiat

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat ja viranhaltijapäätöksen tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 46 Ilmoitusasiat

Saapuneet:

1. Pirkanmaan Ely: Asiakirjapyyntö ja lausuntopyyntö uusista selvityksistä, Kihniön kansakoulun rakennussuojeluasia

2. Pirkanmaan Te-palvelut: Tammikuun tilannekatsaus, tyttömyysaste Kihniö 6,9 %

3. Perusturvaltk yta: Ote pöytäkirjasta; osallistuminen Pirkanmaan RRF-hankehakuun

Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 47 Oikaisuvaatimus koskien Kihniön kunnanhallituksen päätöksiä pykälät 26 ja 27 kokous 14.2.2022

Tyytymättömänä Kihniön kunnanhallituksen päätökseen 14.2.2022 pykälät 26 ja 27 Myyränkankaan ia Mäntyperän tuulivoimapuistoista ja kaavoituksen aloittamisesta

Teuvo Koskinen esittää seuraavaa. Salpatuuli on tehnyt sopimuksia joidenkin maanomistajien kanssa tuulivoimaloiden paikoista.

Näissä sopimuksissa voimalan paikan omistajalle on luvattu 70 prosenttia vuokrasta ja 30 prosenttia luvataan lähimmän 500 metrin omistajille pinta-alojen suhteessa. Tarjous on voimakkaasti ensimmäisenä sopimuksen tehneitä suosiva mikäli hankkeen vetäjällä on oikeus vaikuttaa kaavoitukseen. Esimerkiksi Parkanon Alkkianvuoren alueella sopimukset perustuvat siihen, että voimalan maapohjan omistajalle luvataan vain n. 20 prosenttia ja loppukorvaus jaetaan koko kaava-alueen maanomistajille pinta-alojen suhteessa. Tällainen linja sopimuksissa on myös muualla lähialueella kuten Kankaanpää Kooninkallio, Honkajoki Lauhala Karvia Kantti.

Soittaessaan Abo windin edustaja (Myyränkankaan hankkeen ostanut tuulivoimatoimija) pahoitteli, että sopimus on nyt teille epäoikeudenmukainen, koska Salpatuuli on tehnyt toisten kanssa sopimuksen eivätkä he halua siitä poiketa. Tämä vaarantaa jo lähtökohtaisesti kaavoituksessa maanomistajien tasapuolisen kohtelun, koska mitä ilmeisimmin kaavoituksessa on hanketoimijalla sananvaltaa voimaloiden sijoituspaikkoihin.

Myöskään kunnan edun mukaista ei ole, että maanomistajien vuokratuotot tulevat harvalukuiselle voimalapaikan omistajajoukolle, sen sijaan, että ne tulisivat paikkakuntalaisille tasaisemmin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n sisältövaatimukset huomioon ottaen, kaava on laadittava niin, ettei sillä seikalla ketkä maanomistajat ovat tehneet sopimuksen tuulivoimayhtiön kanssa ja ketkä eivät, saa olla merkitystä siihen kenen omistamalle maalle tuulimylly sijoitetaan. Mikäli näin tapahtuu, on kaavan laatimiseen vaikuttaneet muut kuin maankäytölliset seikat, mikä tarkoittaa sitä, että kunta on käyttänyt harkintavaltaansa muuhun tarkoitukseen, kuin mihin harkintavalta on sille maankäyttö- ja rakennuslaissa annettu.

Edellä olevaan viitaten vaadin, että kunnanhallituksen edellä olevat päätökset lähetetään uudelleen valmisteltaviksi, ja kunta ei hyväksy aloitetta tuulivoimayleiskaavn laatimisesta Myyränkankaalle, eikä siihen liittyvää sopimusta Abo windin kanssa. Lisäksi kunta ei myöskään hyväksy Mäntyperän Tuulipuisto Oy:n osallitumis- ja arviointisuunnitelmaa eikä aseta sitä nähtäville.

Kaavavalmistelun eteneminen nykyisessä muodossa ja hanketoimijoilla vaarantaa sekä maanomistajien tasapuolisen kohtelun että maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten toteutumisen.


Päätösehdotus

Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjan 14.2.2022 oikaisuvaatimusohjeesta ilmenevällä tavalla päätöksistä 26 § ja 27 § ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimus jätetään näin ollen tutkimatta.

Esteellisyys
Toivonen Katri, Jytilä Kirsi (hallintolaki 28.1 §:n 3)
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Katri Toivonen ja Kirsi Jytilä esittivät estellisyytensä käsiteltävään asiaan, eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Tiedoksi
Koskinen Teuvo