Sivistyslautakunta 2021- 2025

Kunnanedustaja
Vehmasto Jenni
Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Nevanperä Mikko
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Leinonen-Jokioja Sami, Oksanen Silja
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Koivukoski Mikael, Koskinen Jari, Malin Marketta, Oksanen Silja
Varajäsenet
Annala Taija, Kohtala Paavo, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Soininen Kalle, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Shemeikka Mika
Kokousnumero
1/2022
Kokouspäivä
26.1.2022
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
18:50
Kokouspaikka
Kihniön yhtenäiskoulun ruokasali
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 26.1.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 27.01.2022
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Silja Oksanen ja Sami Leinonen-Jokioja. Pöytäkirja tarkastetaan 26.01.2022 ja pidetään nähtävänä 27.01.2022 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Silja Oksanen ja Sami Leinonen-Jokioja

§ 3 Sivistyslautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2022

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunnan vuoden 2022 kokoukset pidetään tarvittaessa ja kokouspäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Kokouspaikka on yleensä kunnanviraston kokoushuone ja kokoukset alkavat kello 17.30.

Kokouskutsuna toimitetaan esityslista, joka pyritään postittamaan viimeistään neljä päivää ennen kokouspäivää. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää myös sähköpostilla. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle myös puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 4 Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön mukaan kokouksesta kirjoittaa pöytäkirjan puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että lautakunnan vuoden 2022 pöytäkirjat tarkastaa kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään pöytäkirjan nähtäville laittamispäivään mennessä.

Sivistyslautakunta päättää, että vuonna 2022 sivistyslautakunnan kokouksesta laadittu pöytäkirja julkaistaan soveltuvin osin kunnan nettisivuilla viimeistään seitsemäntenä päivänä kokouksesta. Esityslistat julkaistaan soveltuvin osin kunnan nettisivulla.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 5 Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022

Kihniön kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävien hoitamista varten. Asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan käyttösuunnitelmassaan edelleen vastuuyksiköille ja kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella.

Esityslistan liitteet

Meno- ja tulolajitarkkuudella tehty ehdotus talousarvion käyttösuunnitelmaksi sivistyslautakunnan osalta vuodelle 2022 (liite 1)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2022. Käyttösuunnitelmaan voidaan talousarviovuoden aikana tehdä tarpeellisia muutoksia.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 6 Kirjaston ja perusopetuksen yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Tällä sopimuksella sovitaan Kihniön kirjaston ja perusopetuksen välisestä yhteistyöstä, kattaen esiopetuksen ja vuosiluokat 1.-9. Esiopetuksen, koulun ja kirjaston toiminnan kohderyhmä ja tavoitteet ovat yhteneväisiä: kaikki tahot pyrkivät edistämään lasten ja nuorten lukutaitoa ja hyvinvointia. Tämä yhteistyösopimus perustuu sekä kirjastolakiin (1492/2016 1-20§) että esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) ja opetussuunnitelman (OPS2016) perusteisiin. Yhteistyön avulla kirjasto toteuttaa lain määrittelemiä tehtäviään ja esiopetus ja koulu saa tukea opetustehtävässään. Sopimus on osa aluehallintoviraston avustamaa Koti,koulu ja kirjasto -hanketta.

Esityslistan liitteet

Kirjaston ja perusopetuksen yhteistyösopimus ( liite 2)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy kirjaston ja perusopetuksen välisen yhteistyösopimuksen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 7 Lukuvuoden 2022-2023 työ- ja lomapäivät

Perusopetuslain mukaan kunta päättää koulujen työ- ja loma-ajoista. Laki määrää ainoastaan, että koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (PA 7 §). Lukuvuodessa on 190 työpäivää, mutta muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi osuvat itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä vähentävät kukin osaltaan lukuvuoden pituutta yhdellä päivällä (PL 23 §).

Lukuvuonna 2022 – 2023 on 187 työpäivää ja liitteessä nro 3 on ehdotus työpäivistä ja loma-ajoista. Ehdotuksen mukaan lukuvuosi 2022 – 2023 alkaa tiistaina 09.08.2022, syysloma on viikolla 42 ja syyslukukausi päättyy keskiviikkona 21.12.2022. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 09.01.2023, talviloma on viikolla 9 ja lukuvuosi päättyy lauantaina 03.06.2023.

Esityslistan liitteet

Työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2022-2023 ( liite 3)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 3 mukaisen ehdotuksen lukuvuoden 2022 – 2023 työ- ja lomapäiviksi. Kihniön kunnan peruskoulussa lukuvuosi alkaa tiistaina 09.08.2022 ja syyslukukausi päättyy keskiviikkona 21.12.2022. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 09.01.2023 ja lukuvuosi päättyy lauantaina 03.06.2023.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 8 Kihniön yhtenäiskoulun valinnaiskurssien opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2022-2023

Kihniön yhtenäiskoulun lukuvuodelle 2022– 2023 tarjottavien kurssien tarjotin on valmistunut. Opetussuunnitelmassa on kerrottu myös kurssin viikkotuntimäärä, tavoite ja arviointi.

Esityslistan liitteet:

Yhtenäiskoulun valinnaisaineiden opetussuunnitelmat 2022-2023, liite 4

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun valinnaisaineiden liitteen 4 mukaiset opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2022-2023.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 9 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 30.11.2021

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 98,3 ja menojen toteutumaprosentti on 83,7. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 80,6.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 10 Viranhaltijapäätökset

  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 18.11.2021 – 18.01.2022
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 18.11.2021 - 18.01.2022
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi, eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 11 Ilmoitus- ja muut asiat

  • Valtiovarainministeriö, päätös VN/32353/2021, 30.12.2021. Päätös kunnan peruspalvelujen valtionsuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2022.
  • Valtiovarainministeriö, päätös VN/32355/2021, 30.12.2021. Päätös kuntien kotikuntakorvausten perusosasta vuodelle 2022
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös VN/34157/2021, 31.12.2021. Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2022
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös VN/33935/2021-OKM, 30.12.2021, Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaiset esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2022.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös VN 31486/2021-OKM, 07.12.2021, Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2022.
  • Kuntaliitto 16 / 2021, 03.12.2021, Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus vuonna 2021
  • Hyvinvointia kirjastosta - hankkeen tulosten esittely, Marjo Kylmänen esittelee
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja hankkeen tulosten esittelyn tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 12 Vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kihniön kunnan kuntosali on sijainnut liikuntasalin kellarikerroksessa. Aika ajoin on esitetty toiveita saada kuntosali esteettömäksi. Lisäksi viime vuosina kuntosalia on jouduttu pitämään kiinni kosteusongelmien vuoksi. Lautakunta linjasi kokouksessaan 15.09.2021, että etsitään mahdollisuuksia sijoittaa kuntosali katutasoon.

Käytyjen neuvottelujen tuloksena on saatu neuvoteltu vuokrasopimus Kiinteistö Oy Kihniön kauppapaikka- nimisen yhtiön (Y 1761474-6) kanssa entisen M-marketin tilojen vuokraamisesta Kihniön kunnan kuntosaliksi.

Tilan kuukausivuokra on 900 e + alv 24 %. Vuokrahinta on kiinteä koko sopimuskauden. Lisäksi vuokraajan maksettavaksi tulee kulut sähköstä ja vedestä, sekä muista käyttökuluista, kuten esim. lumitöistä ja hiekoituksesta.

Vuokra-aika on 11.01.2022 - 31.12.2024. Sopimuksen uusimiseen on optio. Vuokrankanto alkaa 01.05.2022, mutta vuokraaja saa kohteen haltuun heti.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy neuvotellun vuokrasopimuksen Kiinteistö Oy Kihniön Kauppapaikka-nimisen yhtiön (Y 1761474-6) kanssa ajalle 11.01.2022 - 31.12.2024.

Sivistyslautakunta antaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpäälle valtuuden allekirjoittaa vuokrasopimus Kihniön kunnan puolesta sekä antaa hänelle oikeuden tehdä vuokrasopimukseen tarpeen vaatissa pieniä teknisluontoisia korjauksia.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.