Keskusvaalilautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Kaikkonen Sirpa
Varapuheenjohtaja
Hellgren Jussi
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Alkkiomäki Mervi, Hellgren Jussi
Osallistujat
Alkkiomäki Mervi, Marttila Salme, Talasoja Timo
Varajäsenet
Aho Marja-Leena, Erkkilä Marja, Kohtala Paavo, Tarsia Matti
Kokousnumero
10/2021
Kokouspäivä
25.11.2021
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
17:25
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 25.11.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 26.11.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 47 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mervi Alkkiomäki ja Jussi Hellgrén Pöytäkirja tarkastetaan 25.11.21 ja pidetään nähtävänä 26.11.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 48 Keskusvaalilautakunnan sihteerin ja muun henkilökunnan nimeäminen

Vaalilain (714/1998) 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Keskusvaalilautakunta päättää muiden kuin sen kokouksiin vaalilaissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan. Vaalien sujuvan järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista nimittää lain tarkoittamaa muuta henkilöstöä vastaamaan tietoteknisistä asioista sekä toimimaan vaalitietojärjestelmän käytön teknisenä tukena.

Päätösehdotus

Puheenjohtajan ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää, että:

1. keskusvaalilautakunnan sihteerinä aluevaaleissa 2022 toimii talous- ja hallintojohtaja Kristiina Mäkelä ja hänen varallaan talouspäällikkö Marita Törmä.

2. kuntavaalien tietoteknisistä asioista vastaa IPP Oy.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 49 Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen

Vaalilain 17 §:ssä säädetään vaalitoimitsijoista. Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustustossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat.

Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.

Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoäänestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on nimetty tai määrätty kaksi tai useampia, riittää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa on saapuvilla yksi vaalitoimitsija. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. Vuoden 2022 kuntavaalien Kihniön kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Puumilan Taitotalo.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoina aluevaaleissa 2022 toimivat Johanna Kujansuu, Päivi Heinilä, Päivi Shemeikka, Margit Koivukoski ja Paula Luomalahti.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Valitut, palkkatoimisto

§ 50 Sähköisen äänioikeusrekisterin käyttäminen

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan keskusvaalilautakunta päättää siitä, käyttääkö vaalilautakunta vaalipäivän äänestyksessä sähköistä äänioikeusrekisteriä paperimuotoisen vaaliluettelon sijasta tai sen rinnalla.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että aluevaalien 2022 Kihniön äänestysalueen vaalilautakunta käyttää paperimuotoista vaaliluetteloa äänioikeuden käytön merkitsemisessä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 51 Aluevaaleista 2022 kuuluttaminen

Vaalilain 67 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Vaalilain 49 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisesti tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Kihniön kunnanvaltuusto on 23.8.2021 § 44 tehnyt päätöksen kaupungin ilmoitusten tiedoksisaattamisesta.

Liite 1 vaalikuulutus

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää kuuluttaa aluevaaleista liitteenä olevalla kuulutuksella, jossa on vaalilain edellyttämät asiat. Kuulutus julkaistaan Kihniön kunnan verkkosivuilla www.kihnio.fi > ilmoitukset, kunnanviraston ilmoitustaulullla ja Ylä-Satakunta -lehdessä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 52 Keskustapuolueen valtuustoryhmän täydentäminen

Keskusta puolueen valtuutoryhmän muodostaa seitsemän valtuutettu ja seitsemän varavaltuutettua. Valtuutettu Antti Tarsia on menehtynyt ja valtuuston puheenjohtaja on kutsunut hänen tilalleen Keskustapuolueen ensimmäisen varavaltuutetun Matti Niemelän. Valtuustoryhmä on jäänyt vajaaksi varavaltuutettujen osalta.

Uusien varavaltuutettujen määräämisestä säädetään vaalilain 93 §:ssä. Jos varavaltuuettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Varavaltuutetuksi tulee määrätä kuntavaalin perusteella seuraavaksi suurimman vertausluvun saanut ehdokas. Keskustapuolueella ei ole enää nimetä vaaliin osallistuneita varavaltutetuksi, jolloin valtuustoryhmä jää vajaaksi tältä osin.

Edeltävä kohta
§ 56 Keskustapuolueen valtuustoryhmän täydentäminen
Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta toteaa, että Keskustapuolueen osalta kaikkia varavaltuutetun toimia ei saada täytetyiksi. Keskustapuolueen valtuutettuja on yhteensä seitsemän ja varavaltuutettuja kuusi jäljellä olevan toimikauden ajan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 53 Ilmoitusasiat

Keskusvaalilautakunnan kokousaikataulu

16.12.2021 klo 17

21.1.2022 klo 19 Ennakkoäänestys- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen

23.1.2022 Ennakkoäänten laskenta

24.1.2022 Vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta

26.1.2022 Kunnassa annettujen äänten vahvistaminen

Saapuneet kirjeet:

Oikeusminsteriö: Ohjeet aluevaalien järjestämiseksi koronapandemian aikana

Päätösehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.