Sivistyslautakunta 2021- 2025

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Nevanperä Mikko
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Koivukoski Mikael, Malin Marketta
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Koivukoski Mikael, Koskinen Jari, Malin Marketta, Oksanen Silja
Varajäsenet
Annala Taija, Kohtala Paavo, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Soininen Kalle, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Shemeikka Mika
Kokousnumero
9/2021
Kokouspäivä
24.11.2021
Kokouksen alkuaika
18:45
Kokouksen päättymisaika
20:20
Kokouspaikka
Yhtenäiskoulun kuvataiteen luokka
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 24.11.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 25.11.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 79 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mikael Koivukoski ja Marketta Malin. Pöytäkirja tarkastetaan 24.11.2021 ja pidetään nähtävänä 25.11.2021 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikael Koivukoski ja Marketta Malin

§ 80 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2022

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-2024 on liitteessä nro 1.

Yleistä: Palkankorotukset on huomioitu vuodelle 2022. Eläkemenoperusteiset maksut on kirjattu kullekin tulosyksikölle aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannuksia on vähennetty Kuntamaiseman raportin mukaisesti ja kunnanhallituksen erikseen päättämän raamin mukaisesti.

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatus on keskitetty Kihniössä Kettukallion päiväkotiin. Kunnallinen perhepäivähoito loppui 31.07.2020 lukien.

Lain velvoitteen mukaisesti kaikille alle kouluikäisille sekä erityishoitoa tarvitseville taataan paikka varhaiskasvatukseen. Koululaiset ovat päivähoidossa ainoastaan silloin, kun he tarvitsevat hoitoa aamulla ennen koulun alkua.

Kihniön kunta osallistuu ev.-lut. seurakunnan järjestämään kesäaikaisen leikkikenttä-toiminnan kustannuksiin.

Lasten kotihoidon tukea saa tällä hetkellä 12 perhettä, joista pienten lasten varsinaista kotihoidontukea 8 perhettä. Lapsia, joista kotihoidon tukea maksetaan on yhteensä 14.

Peruskoulu: Kunnan saama valtionosuus pysyy suunnilleen ennallaan. Kirjanpitoon tulee kirjata kotikuntakorvaustulot ja –menot. Tulevana vuonna ko. kirjaus aiheuttaa sivistystoimelle n. 30.000 euron kulut. Tuloja kirjataan n. 35.000 euroa. Kihniössä toimii yksi yhtenäiskoulu, joka käsittää vuosiluokat 1 – 9 ja jolla on yksi rehtori.

Uudessa opetussuunnitelmassa velvoitetaan opettamaan oppilaille tietotekniikkaa läpäisyperiaatteella jokaisessa oppiaineessa. Koulun tietotekniset varusteet ovat aiempien hankintojen ja projektien johdosta kohtalaisessa kunnossa. Talousarviovuonna uusitaan opettajien tietokoneet ja puhelimet. Muuten laitteiden uusimista tehdään jatkuvasti ja talousarviossa varataan rahaa siihen.

Kunnan kaikki esioppilaat käyvät esikoulua Kihniön yhtenäiskoululla omassa erillisessä esiopetusryhmässä. Esi-, perus-, ja erityisopetuksen opettajien apuna on koulunkäynnin ohjaajia.

Koululaiskuljetuksissa ollaan pääosin vuoden 2021 tasolla. Koulukuljetusten kilpailutus käytiin vuonna 2021. Uudet sopimukset ovat voimassa 31.7.2024 saakka. Sen jälkeen on mahdollista sopia vielä 1+1 optiovuosista. Kuljetuskustannukset tulevat hieman nousemaan.

Laaja-alaisen erityisopettajan työaika on varattu pääosin alakoulun oppilaiden ja esioppilaiden käyttöön. Tavoitteena on edelleen se, että laaja-alainen erityisopettaja keskittyy nuorimpien oppilaiden puheongelmien ja oppimisvaikeuksien hoitamiseen. Yhtenäiskouluun on perustettu syyslukukauden 2016 alusta erityisopetuksen pienryhmä, jossa työskentelee erityisluokanopettaja ja koulunkäynnin ohjaaja. Toinen pienryhmä, jossa työskentelee erityisluokanopettaja ja koulunkäynnin ohjaaja aloitti vuoden 2019 alussa. Erityisopetus on eriytetty talousarviossa omaksi momentikseen.

1. ja 2. luokan oppilaille tarkoitettu aamu- ja iltapäivätoiminta jatkui syksyllä 2021, koska toimintaan halukkaita oli tarpeeksi. Toiminta on vapaaehtoista ja siitä peritään kuukausimaksu käytetyn ajan mukaan. Toiminnan ohjaajina ovat koulunkäynnin ohjaajat. Toimintaa järjestetään edelleen syksyllä 2022, mikäli halukkaita osallistujia on tarpeeksi.

Tukipalvelut:

Talousarviossa on valtakunnallisten säädösten mukaisesti eriytetty hallinto, ruokahuolto ja siivous omiksi tukipalveluyksiköiksi, joiden kustannukset jaetaan eri momenteille.

Hallinto: Hallinnon henkilöstökuluihin on varattu yhdistetyn sivistystoimenjohtajan ja rehtorin viran (100 %) ja toimistosihteerien (30 % + 15 %) palkkausmenot sekä 35 % Wilma-vastaavan palkkakuluista. Sivistystoimenjohtajan tehtävät yhdistettiin yhtenäiskoulun rehtorin tehtäviin 1.8.2017 alkaen. Sivistyslautakunnan palkkioihin ja matkakorvauksiin varatut määrärahat ovat sivistyslautakunnan hallinnon kohdassa.

Ruokahuolto: Yhtenäiskoulun keittiön henkilökunnan henkilöstökulut sekä raaka-aineiden määrärahat jaetaan eri momenteille suunnilleen ruokailijoiden suhteessa.

Siivous: Siistijöiden henkilöstökulut sekä tarvittavat pesulapalvelut ja puhdistusainemäärärahat jaetaan eri momenteille mitoituksen mukaan siistijöiden työajan suhteessa.

Muu sivistystoimi:

Kirjaston tavoitteena on tarjota kaikille kansalaisille tietoa kulttuuria, viihdettä ja mahdollisuuden opiskeluun. Kihniön kirjasto pitää yllä jo vakiintunutta yhteistyötä koulujen kanssa ja edistää lasten ja nuorten lukuharrastusta mm. lukudiplomien ja kirjavinkkausten muodossa.

Yhteistyö Parkanon kaupunginkirjaston kanssa jatkuu sekä kirjastonjohtaja-palveluiden ostamisen että aineiston yhteiskäytön muodossa. Kihniön liityttyä PIKI -yhteiskirjastojärjestelmään v. 2012 on laajempikin seudullinen yhteistyö tullut osaksi jokapäiväistä toimintaa. Asiakkaiden ulottuvilla on helposti ja nopeasti koko Pirkanmaan kirjastojen kokoelmat. Kihniön omatoimikirjasto, jonka perustamiseen AVI:lta on saatu avustusta, avattiin vuoden 2021 elokuussa.

Musiikki- ja kansalaisopistojen määrärahat säilyvät edellisen vuoden tasolla. Näillä mahdollistetaan perusopintojen suorittaminen sekä tarjotaan harrastusmahdollisuuksia.

Vapaa-aikatoimessa tavoitteena on säilyttää toiminta lähes nykytasolla ja järjestää monenlaisia liikuntamahdollisuuksia ja muuta toimintaa eri-ikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Vapaa-aikaohjaajan toimi on vakinaistettu 01.10.2009 alkaen ja muutettu kokoaikaiseksi 1.1.2019 alkaen.

Vuodelle 2022 on talousarvioon varattu liikuntatoimen avustuksiin 11.000 euroa. Urheilukoulujen järjestämistä varten vapaa-aikatoimi antaa yhdistyksille ja järjestöille välineet, tilat ja liikuntapaikat. Uimakoulut kesällä 2022 järjestää Kihniön Urheilijat yhteistyössä kunnan kanssa Jalasjärven uimahallissa.

Nuorisotoimen avustuksiin on talousarviossa varattu 11.500 euroa , josta 4H-yhdistykselle maksettavan palkkausavustuksen määrän päättää kunnanhallitus.

Museotoimintaan on haettu vuodelle 2022 avustusta esinemuseon esineiden näytteille asettamisen, nimeämisen ja esitteiden uudistamiseen.

Kulttuurisihteerin tehtäviä hoitaa vapaa-aikaohjaaja. Kulttuuritoimi järjestää erilaisia tapahtumia ja näyttelyitä määrärahojen puitteissa. Edelleen järjestetään Kihniö-päivän sekä veteraani- ja itsenäisyyspäivän juhlatilaisuudet. Seurakunnan kanssa tehdään yhteistyötä juhlien järjestelyiden lisäksi kesäisin tiekirkon ja esinemuseon esittelytoiminnassa. Kulttuuritoimi varautuu tukemaan Art Festivo -viikon järjestelyjä sekä palkkaa oppaan Puumilaan yhdeksi kuukaudeksi kesällä 2022.

Esityslistan liitteet:

Sivistystoimen talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 (tekstiosa) (liite 1)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen sivistyslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 81 Liikuntatoimen palkittavien valinta vuodelle 2021

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 21.03.2007 (13 §) Kihniön kunnan liikuntatoimen palkitsemissäännöt. Sääntöjen mukaisesti perusteltuja ehdotuksia palkittavista on pyydetty liikuntaa harrastavilta kihniöläisiltä yleishyödyllisiltä yhdistyksiltä. Valitut palkitaan itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2021.

Vapaa-aikaohjaaja on käsitellyt tulleet ehdotukset.

Ehdotuksia vuoden 2021 liikuntatoimen palkittavista oli pyydetty sunnuntaihin 21.11.2021 mennessä.

Vuoden urheilija: Jaak Roosimägi, triathlon

Jaak on triathlonissa kisaillut ja sitä harjoitellut usean vuoden ajan. Jaakin näkee usein uimassa Pyhäniemessä tai lenkillä juosten tai polkupyörällä. On myös aktiivisesti osallistunut katujuoksuihin ja Sulkue-hölkkään.


Vuoden kuntoilija: Sami Westerholm

Sami on todella aktiivinen liikkuja ja hyvä valinta kuntoilijaksi. Hän harrastaa myös triathlonia ja sen myötä tekee pitkiä uinti-, pyöräily- ja juoksulenkkejä. Myös kuntosali ja erityisesti soutulaite on Samin mieleen. Aktiivinen osallistuja juoksutapahtumissa.


Vuoden seuratyöntekijä: Arttu Latvajärvi

Arttu on liikunnan moniosaaja. Päälajinaan salibandy ja pelaa maalivahtina SBT PaPon miesten 2. divisioonajoukkueessa. Vetää Kihniössä salibandykerhoja nuorille ja talvella kaukalopallokerhoja. On mukana aktiivisesti kunnan ja urheiluseura KihU:n urheilutoiminnassa.


Päätösehdotus

Sivistyslautakunta valitsee vuoden 2021 liikuntatoimen palkittaviksi seuraavat henkilöt: vuoden urheilijaksi Jaak Roosimägin, vuoden kuntoilijaksi Sami Westerholmin ja vuoden seuratyöntekijäksi Arttu Latvajärven.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Jaak Roosimägi, Sami Westerholm, Arttu Latvajärvi

§ 82 Eron myöntäminen Hanna Katajamäelle

Opinto-ohjaaja Hanna Katajamäki on 03.11.2021 lähettämässään kirjeessä irtisanoutunut Kihniön kunnan sivistystoimen perusopetuksen opinto-ohjaajan virasta 01.01.2022 lukien.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta myöntää eron Hanna Katajamäelle opinto-ohjaajan virasta 1.1.2022 lukien siten, että viimeinen työssäolopäivä on 31.12.2021.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Hanna Katajamäki

§ 83 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.10.2021

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 97,0 ja menojen toteutumaprosentti on 78,1. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 74,0.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 84 Viranhaltijapäätökset

  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 08.09.2021 – 17.11.2021
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 08.09.2021 - 17.11.2021
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi, eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 85 Ilmoitus- ja muut asiat

  • Hallinto-oikeuden päätös
  • Selvitys käynnissä olevista hankkeista
  • Kuntosali
  • Koronapassin käyttöönotto
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Koronapassin käyttöönotosta kunnassa vastaa kunnanhallitus. Sivistyslautakunta antaa sivistystoimenjohtajalle oikeuden päättää ne sivistystoimen toimialan tilaisuudet, jossa koronapassia voidaan käyttää.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.