Tekninen lautakunta 2021-2025

Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
Varapuheenjohtaja
Sillanpää Niina
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Jokioja Tiina
Osallistujat
Aho Timo, Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Silvennoinen Erja, Vierre Ulla
Varajäsenet
Soininen Kalle
Muu osallistujat
Ojala Janne, Shemeikka Olivia
Kokousnumero
8/2021
Kokouspäivä
27.10.2021
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:10
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 27.10.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 28.10.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja

§ 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 68 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Jokioja Tiina ja Kuusela Rami. Pöytäkirja tarkastetaan 27.10.2021 ja pidetään nähtävänä 28.10.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 69 Moottorikelkkareitin reittisuunnitelman hyväksyminen / Ylä-Satakunnan Moottori ja Kelkka Kerho ry

RAKYMP

Ylä-Satakunnan Moottori ja Kelkka Kerho ry on hakenut maastoliikennelain mukaista moottorikelkkareitin reittisuunnitelman hyväksymistä Parkanon keskustan ja Kihniön aseman väliselle reitille.

Suunniteltu reitti kulkee Parkanon keskustasta Parkanonjärven yli Yliskylään ja sähkölinjaa ja vanhaa rautatietä pitkin Parkanon rajalle ja edelleen Kihniön asemalle vanhaa rautatietä pitkin. Kihniöllä reitti yhdistyy olemassa oleviin reitteihin Nerkoonjärvelle ja muualle Kihniön ja Ylä-Pirkanmaan reiteille. Reitillä ei ole huoltopisteitä eikä levähdysalueita, joten siellä ei synny jätteitä. Teiden ylityksiin on saatu lupa ELY-keskukselta.

Hakemuksen mukaan reitti ei aiheuta ympäristölle haittaa. Reittiä käytetään vain 3 kk vuodessa. Reitti on tarkoitettu jäsenille ja päiväluvan osta-neille. Reittiä voi myös patikoida ja maastopyöräillä lumettomaan aikaan. Reitin maanomistajilta on saatu suostumukset reitille ja maanomistajien lista on toimitettu suunnitelman mukana.

Reitti kulkee pääosin vanhaa rautatietä ja sähkölinjaa pitkin, missä ei voi kasvaa puuta. Reitti ei aiheuta haittaa ympäristölle, asutukselle tai yleiselle virkistyskäytölle. Parkanossa reitti kulkee Mäntylänharjun pohjavesialueen läpi vanhaa rautatietä. Vaikutusta pohjavesiin ei ole eikä alueella ole yhdyskunnan vedenottoa. Parkanon puolella reitti kulkee myös Ahvenuksen ja Nälkähittenkankaan Natura 2000 –alueiden läheltä, mutta reitti ei vaikuta alueiden suojeluarvoihin.

Mäkikylän metsästäjät ry:n ja Linnankylän Riistaveikot ry:n mukaan reitin lähellä ei ole myöskään metsäkanalintujen soidinpaikkoja, joihin reitti vaikuttaisi. Kelkkailu on myös yleensä jo ohi lintujen soidinaikaan.

Asian käsittely
Moottorikelkkareittisuunnitelma on kuulutettu Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan kotisivuilla 10.8.-14.9.2021 välisen ajan. Lisäksi suunnitelman vireilläolosta on ilmoitettu Ylä-Satakunta –lehdessä 11.8.2021. Suunnitelman johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Reittisuunnitelmasta on pyydetty myös Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto, koska reitti sivuaa Natura-alueita ja kulkee pohjavesialueen läpi.

ELY-keskuksen 15.9.2021 antaman lausunnon mukaan sen tiedossa ei ole reitin vaikutusalueella kohteita, jotka olisivat erityisen herkkiä talviaikaisen moottorikelkkailun vaikutuksille. Mikäli reitti kulkee jo olemassa olevaa uraa pitkin eikä reitin rakentamiseksi ole tarpeen poistaa puustoa tai muokata maaperää, huomattavia haittoja luonnolle tai muulle ympäristölle ei toden-näköisesti aiheudu.

Lausunnossa esitetään lisäksi kohteita, jotka tulee huomioida, mikäli reitin rakentamiseksi joudutaan poistamaan puustoa tai muokkaamaan maaperää. Kyseisiä kohteita ovat mm. liito-oravan reviiri Vaasantien varrella, Järvenpään laitumen perinnebiotooppi Parkanonjärven pohjoisosassa, kaksi lähdettä reitin lähellä, paikallisesti arvokas geologinen muodostuma Kirkkovuori sekä Ahvenuksen ja Nälkähittenkankaan Natura 2000 -alueet.

Hakijan 16.9.2021 toimittaman vastineen mukaan reitti kulkee pääosin sähkölinjojen alla, niin reitiltä ei ole jouduttu kaatamaan puita tai tekemään uusia ojia. Reittiä ei levennetä, vaan se pysyy nykyisellään. Reitistä ei ole haittaa luonnolle tai eläimille. Reitin varrella ei ole taukopaikkoja.

Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt reittisuunnitelman Parkanon alueen osalta 28.9.2021.

Lainsäädäntö Maastoliikennelain 15 §:n mukaan moottorikelkkareitistä on laadittava reitti-suunnitelma, jonka hyväksymisestä päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Moottorikelkkareittiä ei saa perustaa, jos sen käyttämisestä aiheutuisi luonnolle tai muulle ympäristölle, luontaiselinkeinolle, maa- ja metsätaloudelle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle huomattavaa haittaa. Reitistä aiheutuva vahinko on korvattava maanomistajalle.

Maastoliikennelain 14 §:n mukaan myös reitin pitäjän hyväksyy kunnan ym-päristönsuojeluviranomainen päättäessään reittisuunnitelmasta. Reitin pitäjänä voi olla esim. kunta tai yhteisö.

Maastoliikennelain 16 §:n mukaan moottorikelkkareitti perustetaan reitti-suunnitelmapäätöksen jälkeen joko reittitoimituksella tai kirjallisilla sopimuksilla reitin pitäjän ja maanomistajien kanssa.


Liitteenä reittisuunnitelma Kihniön osalta ja ELY-keskuksen lausunto. Yksityiskohtaiseen reittisuunnitelmaan voi tutustua internet-sivustolla www.kelkkareitit.fi

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Ylä-Satakunnan Moottori ja Kelkka Kerho ry:n reittisuunnitelman Kihniön kunnan alueen osalta. Samalla lautakunta hyväksyy reitin pitäjäksi Ylä-Satakunnan Moottori ja Kelkka Kerho ry:n.

Moottorikelkkareitti tulee perustaa maanmittauslaitoksen reittitoimituksella vuoden sisällä suunnitelman hyväksymisestä tai kirjallisilla sopimuksilla maanomistajien kanssa.

Päätöksen perustelut

Suunniteltu reitti ei saatujen selvitysten ja lausunnon perusteella aiheuta maastoliikennelain tarkoittamaa huomattavaa haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle eikä maa- ja metsätaloudelle tai virkistyskäytölle. Reitin pitäjä on toiminut myös pitkään moottorikelkkareittien pitäjänä.

Sovelletut oikeusohjeet

Maastoliikennelaki (1710/1995) 14, 15, 20, 31 §

Kuntalaki (410/2015) 134 §

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea muutosta tekemällä siitä oikaisuvaatimuksen tekni-selle lautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista 28.10.2021. Oikaisuvaatimus tulee tehdä 10.11.2021 mennessä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 70 Kaavateiden ja kiinteistöjen piha-alueiden koneellinen talvihoito/option käyttö

Kihniön kunta/tekninen osasto on pyytänyt 21.10.2019 tarjousta Kihniön kunnan kaavateiden ja kiinteistöjen piha-alueiden talvihoidosta.
Sopimuskausi oli 18.11.2019 - 30.4.2021 ja urakoitsijaksi valittiin Koneurakointi Nevanperä. Sopimuskauteen sisältyy optioehto yksi (1) vuotta.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää käyttää sopimukseen sisältyvän optioehdon.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Koneurakointi Nevanperä

§ 71 Urakoitsijan valinta / Jääkiekkokaukalon pohjatyöt

Kihniön kunta / Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia ajalla 18. - 25.10.2021 jääkiekkokaukalon pohjatöiden urakasta ja tarjouspyyntö on julkaistu kunnan internet-sivustolla 18.10.2021.

Hankinta on kansallisen hankinta-arvon alittava ja hankintamuotona oli avoin menettely.

Tarjouksen valintaperusteena on hinnaltaan halvin.

Tarjouksia saatiin määräaikaan 25.10.2021 klo 9 mennessä 1 kpl.

Hyväksytyt tarjoukset:

Koneurakointi Jari Kivistö Oy 21.684,00 € (alv 0%)

Oheismateriaalina:
- tarjousten avauspöytäkirja (kokouksessa nähtävänä)

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita jääkiekkokaukalon pohjatöiden rakentamisen urakoitsijaksi hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen Koneurakointi Jari Kivistö Oy, tarjouspyynnön 18.10.2021 ja tarjouksen pvm. 24.10.2021 mukaisin ehdoin siten, että urakkahinta on 21.684,00 euroa (alv 0%).

Sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävällä urakkasopimuksella, joka voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

Hankintalain 75 §:n mukaan hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen sekä asianosaisten tiedonsaantioikeuteen sovelletaan julkisuuslakia (621/1999). Hankinta-asiakirjat tulevat asianosaisille julkisiksi hankintaa koskevan päätöksenteon jälkeen, mutta muille vasta sen jälkeen, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 72 Lisämääräraha vuoden 2021 talousarvioon

Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää kunnanvaltuusto.

Teknisten palvelujen alueella ICT-kulut ovat suuret ja talousarviota laadittaessa oli epäselvyyttä kirjauspisteestä (sisäinen/ulkoinen), tästä johtuen kulut aiheuttavat ylitystä 15.300,00. Laitosmiespalveluissa palkkamenot eivät ole jakautuneet, kuten oli tarkoitus budjettia laadittaessa. Tämä johtuu töiden jakaantumisesta eri kohteille (luminen talvi). Ylitys on 13 500,00. Konekeskuksen puolella ylimääräistä kulua on tullut Lämpörakenteen hallitilan vuokrauksesta traktoritalliksi. Tässä kohtaa ylitystä 5 000,00. Lisäksi kirjaston investointimenoihin lisämäärärahaa tarvitaan 6 500,00.


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2021 talousarvioon, käyttötalouteen, teknisten palvelujen alueelle myönnetään yhteensä 33 800,00 euroa lisämäärärahaa sekä kirjaston investointimenoihin 6 500,00 euroa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

§ 73 Kihniön Mäntyperän tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen käynnistäminen

Salpatuuli osuuskunta suunnittelee kolmen (3) enintään 8 MW tuulivoimalan rakentamista Kihniön kunnan Mäntyperän alueella.
Voimaloiden etäisyys Kihniön keskustasta länteen on 7,5 km. Suunniteltavat voimalat ovat kokonaiskorkeudeltaan enintään 260 m.

Mäntyperän tuulipuisto Oy ja Kihniön kunta sopivat tuulivoimarakentamista ohjaavan tuulivoimayleiskaavan laatimisen käynnistämisestä kyseiselle alueelle. Kaavoitettava alue on kokonaan Kihniön kunnan alueella.
Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena tuulivoimayleiskaavana ja sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §). Alueen rajaus voi tarkentua kaavasuunnittelun edetessä. Kihniön kunta toimii kaavoituksessa vastaavana viranomaisena.
Kaavoituskustannukset ja mahdollisen YVA-menettelyn kustannukset maksaa Mäntyperän tuulipuisto Oy.

Kaavoituskonsulttina ja kaavan laatijana toimii arkkitehti Esa Säkkinen.

Kyseessä on yleiskaavatasoinen kaavoitus ja rakentaminen yksityisille maille. Mäntyperän tuulipuisto Oy:llä on kaavoitettavan alueen osalta voimassa olevat vuokrasopimukset maanomistajien kanssa.

Mäntyperän tuulipuisto Oy vastaa itse tuulipuiston tarvitsemien uusien teiden rakentamisesta ja olemassa olevien teiden kunnostamisesta/vahvistamisesta. Myös näiden teiden ja alueiden kunnossapidosta vastaa Mäntyperän tuulipuisto Oy rakentamisen ja tuotantotoiminnan ajalta.

Alueelle ei ole tarkoitus järjestää kunnallista vesihuoltoa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että tuulivoimayleiskaavan laatiminen käynnistetään Kihniön kunnan Mäntyperän alueella.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 74 Poikkeamishakemus

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 2550 m2:n suuruinen rakennuspaikka, jonka kiinteistötunnus on 250-407-2-123. Rakennuspaikka rajoittuu Nerkoo - järveen noin 52 metrin matkalla.

Oheismateriaalina asemapiirros.

Esitetty toimenpide:

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen määräyksestä, jonka mukaan kaavoittamattomalle alle 5000 m2 tontille saa rakentaa 125 vapaa-ajanrakennuksen, saunan ja aitan.

Hakija haluaa rakentaa rantasaunan 10 m2.

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla sijaitsee jo aiemmin rakennettu vapaa-ajanrakennus 90 m2. Rakennukselle on haettu vuonna 2005 lupa laajennukselle. Lisäksi vuonna 2019 on myönnetty poikkeuslupa vapaa-ajanrakennuksen laajennukselle 60 m2:lla. Rakennuspaikan yhteen laskettu rakennettu lämmin kerrosala on tällä hetkellä 150,6 m2.

Lisäksi rakennuspaikalla on ollut sauna 34 m2, joka on hakijan mukaan purettu pois sekä grillikatos 10 m2. Katosta ei lasketa kerrosalaan.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

Kyseisellä Kivelänniemen alueella on voimassa oleva Kivelänniemen rantakaava, mutta kyseinen tontti sijaitsee kaavan ulkopuolella. Tontin rakennusoikeuden määrittämiseksi sovelletaan Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä ja ohjeita rakentamisen määrästä ja sijainnista. Tontin koon mukaan määräytyvä rakennusoikeus on 2550 m2 kokoisella tontilla 125 m2 mökki, sauna ja aitta + 30 m2 kylmää varastotilaa + 30 m2 katosta + 16 m2 savusauna, mikäli palomääräysten mukaiset etäisyydet täyttyvät.

Naapureiden kuuleminen:

Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta. Rajanaapureina on kuultu kiinteistöjä 250-407-2-167 ja 250-407-2-165.

Naapureilla ei ole huomautettavaa asiasta. ( MRL 133§)

Poikkeamisen edellytyksen perustelut:

MRL 171§ mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla.

Rakennusjärjestyksen mukaisesti kaavoittamattomalla alueella sijaitsevan alle 5000 m2 tontin rakennusoikeus on 125 m2, joka sisältää vapaa-ajanrakennuksen, saunan ja aitan. Lisäksi saa rakentaa kylmää varastotilaa 30 m2, 30 m2 katosta sekä 16 m2 savusaunan, mikäli palomääräysten mukaiset etäisyydet täyttyvät.

Poikkeamisella ei ylitetä rakennusjärjestyksen mukaista kokonaisrakennusoikeutta tontilla. Vanha sauna 34 m2 on hakijan mukaan purettu pois. Kiinteistön yhteenlaskettu kerrosala olisi poikkeamisen jälkeen 160, 6 m2 + 10 m2 grillikatos. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavalle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Kiinteistö ei kuulu Kivelänniemen rantakaava-alueeseen, vaan on juuri kaavan ulkopuolella. Viereisillä rantakaavaan kuuluvilla tonteilla rakennusoikeus on 100 m2 käsittäen vapaa-ajanasunnon ja saunan. Näin isot erot vierekkäisillä kiinteistöillä aiheuttavat kiinteistöjen omistajille eri arvoisen tilanteen kiinteistönsä käyttämisen suhteen ja aiheuttavat painetta rantakaavan päivittämiselle.

Rakentaminen tulee sopeuttaa rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Saunarakennus tulee sijoittaa rakennusjärjestyksen ohjeen mukaisesti vähintään 15 metrin päähän rantaviivasta, etäisyys mitataan terassin etureunasta.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo- Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin ja lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Poikkeamisen ehtona on, että kyseisen kiinteistön kohdalla mahdollinen rakentamien tarkastellaan jatkossa kaavoituksellisin keinoin. Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 75 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-401-22-6 / keskeytys

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen vakinaisen ja vapaa-ajan asuinkiinteistön on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen kanssa yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Vapaa-ajanasunnoilla on mahdollisuus viedä jätteet myös aluekeräyspisteeseen tai jäteasemalle. Kaikissa vaihtoehdoissa liittymisestä sovitaan Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.

Poikkeamista liittymisestä voi hakea, mikäli asuinrakennus on perustelluista syistä täysin käyttämätön tai tyhjillään. Poikkeamisen liittymisestä käsittelee jätehuoltoviranomainen, jona toimii Lakeuden jätelautakunta. Mahdollisista pakkotoimista liittymisen osalta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristötarkastaja on kehottanut 16.10.2019 kiinteistön RN:o 250-401-22-6 omistajaa liittymään jätteenkuljetukseen 31.11.2019 mennessä. Tämän jälkeen kiinteistölle on lähetetty 19.8.2020 kuulemiskirje, jossa on varattu kiinteistön omistajalle mahdollisuus vastineen antamiseen 30.9.2020 mennessä uhalla, että tämän jälkeen kiinteistö voidaan määrätä liittymään jätteenkuljetukseen uhkasakkomenettelyllä.

Lakeuden Etappi Oy:ltä ja jätehuoltoviranomaiselta saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-401-22-6, ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistön omistaja ei ole toimittanut myöskään vastinetta kuulemiskirjeen johdosta tai ollut muutoinkaan yhteydessä asian osalta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Tekninen lautakunta 27.10.2021

Lakeuden Etappi Oy:ltä saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-401-22-6 on liittynyt jätteenkuljetuksen piiriin, joten aisan käsittely voidaan keskeyttää.


Edeltävä kohta
§ 33 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-401-22-6
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää keskeyttää määräyksen käsittelyn, koska kiinteistö on liittynyt järjestetyn jätehuollon piiriin.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 76 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

Tulevia kilpailutuksia

  • latukoneen kuljettaja talvikausiksi ajalle 11/2021 - 4/2023 + 1 vuoden optio
  • Koivikon investointitöiden eteneminen
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 77 Muut asiat

- Rakennustarkastajan päätökset 09.09. - 21.10.2021
- Paloaseman liikenneturvallisuus

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.