Sivistyslautakunta 2021- 2025

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Nevanperä Mikko
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kaikkonen Sirpa, Koivukoski Mikael, Koskinen Jari, Malin Marketta, Oksanen Silja
Varajäsenet
Annala Taija, Kohtala Paavo, Korkiakoski Mika, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Soininen Kalle, Vierre Ulla
Muu osallistujat
Shemeikka Mika, Shemeikka Olivia
Kokousnumero
8/2021
Kokouspäivä
15.9.2021
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
19:15
Kokouspaikka
Puumilan taitotalo HUOM !!!!
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 15.9.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 16.09.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 67 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Arsi Haapamäki ja Sirpa Kaikkonen. Pöytäkirja tarkastetaan 15.09.2021 ja pidetään nähtävänä 16.09.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arsi Haapamäki ja Sirpa Kaikkonen.

§ 68 Sivistyslautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2021

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunnan vuoden 2021 kokoukset pidetään tarvittaessa ja kokouspäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Kokouspaikka on yleensä kunnanviraston kokoushuone ja kokoukset alkavat kello 17.30.

Kokouskutsuna toimitetaan esityslista, joka pyritään postittamaan viimeistään neljä päivää ennen kokouspäivää. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää myös sähköpostilla. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle myös puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 69 Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön mukaan kokouksesta kirjoittaa pöytäkirjan puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että lautakunnan vuoden 2021 pöytäkirjat tarkastaa kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään pöytäkirjan nähtäville laittamispäivään mennessä.

Sivistyslautakunta päättää, että vuonna 2021 sivistyslautakunnan kokouksesta laadittu pöytäkirja julkaistaan soveltuvin osin kunnan nettisivuilla viimeistään seitsemäntenä päivänä kokouksesta. Esityslistat julkaistaan soveltuvin osin kunnan nettisivulla.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 70 Lukuvuoden 2021-2022 lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen

Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. (PoA 9 §)

Lukuvuosisuunnitelma on laadittu opetussuunnitelman mukaisesti. Kihniön kunnan peruskoulun työajat ovat seuraavat:

Syyslukukausi alkaa 10.08.2021 ja päättyy 21.12.2021.

Kevätlukukausi alkaa 10.01.2022 ja päättyy 04.06.2022.

Syysloma on viikolla 42 eli 18.10. – 24.10.2021.

Talviloma on viikolla 9 eli 28.02. – 06.03.2022.

Joululoma alkaa 22.12.2021 ja päättyy 09.01.2022.

Pääsiäisloma on 15.04. – 18.04.2022.

Muut lomapäivät 26.05. - 27.05.2022.

Luokkatunnit Kihniön yhtenäiskoulussa:

Yhtenäiskoulu 269 h

Erillinen esiopetusryhmä 24 h

Laaja-alainen erityisopetus 26 h

Erityisopetuksen pienryhmät 52 h

________________________________________

Yhteensä 371 h

Tukiopetusta annetaan seuraavasti:

Yhtenäiskoulu 130 h / lukuvuosi

Oppilasmäärät 20.09.2021:

Esioppilaita 16

Erityisopetuksen pienryhmät 10

vuosiluokat 1-5 93

vuosiluokat 6-9 59

________________________________________

Yhteensä 178

Poikkeamat lukujärjestyksiin on kirjattu koulun omaan lukuvuosisuunnitelmaan. Suunnitelmissa on mm. laskettelu-, uinti- ja kevätretkiä, luokkaretkiä ja leirikouluja, yökouluja, kulttuuripäivä, konsertteja sekä erilaisia liikuntaan liittyviä kilpailuja.

Oheismateriaali esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 2021 - 2022.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 71 Suunnitelmien hyväksyminen

Sivistystoimen johtosäännön mukaan lautakunnan tulee hyväksyä erilaiset koulun suunnitelmat sekä järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt, kriisisuunnitelma ja pelastussuunnitelma esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun pelastus- ja kriisisuunnitelmat sekä järjestyssäännöt.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 72 Kevään 2021 yhteisvalinta

Kihniön yhtenäiskoulun vs. opinto-ohjaaja Marko Kuusiluoma on lähettänyt sivistyslautakunnalle tiedoksi listan, johon on kirjattuna 9. luokan oppilaiden sijoittuminen toisen asteen koulutukseen kevään 2021 yhteisvalinnassa.

Oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin esitellään tarkemmin kokouksessa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee selvityksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 73 Talouden osavuosikatsaus 01.01. - 30.06.2021

Tulosyksikkökohtaisen toteutumaraportin per 30.06.2021 mukaan koko sivistystoimen tulojen toteutumaprosentti on 70,7. Menojen toteutumaprosentti on 47,8.

Toimintakate 30.06.2021 oli 42,9


Esityslistan liitteet

Sivistystoimen osavuosikatsaus 01.01. - 30.06.2021 (liite 1)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion osavuosikatsauksen 01.01. - 30.06.2021 (liite 1) tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston tietoon.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 74 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.07.2021

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 73,9 ja menojen toteutumaprosentti on 54,7. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 50,5.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 75 Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien muutokset ja täydennykset 1.8.2021 alkaen

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) perusteita on muutettu Opetushallituksen 16.12.2020 päivätyllä muutoksella. Määräys koskee päättöarvioinnin kriteerien muutoksia ja täydennyksiä. Opetushallituksen määräys 16.12.2020 (OPH-5042-2020)

Opetushallitus on tänään päättänyt muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 luvun 15 Vuosiluokat 7 - 9 alalukua 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7 - 9 ja liitteitä 1 - 3 Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -liitteen mukaisesti.

Tämän määräyksen mukaiset Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit -liitteen tiedot sisällytetään sellaisinaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti laadittuihin paikallisiin opetussuunnitelmiin ja otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Opetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

Vuonna 2014 julkaistuissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltiin arvioinnin linjaukset ja päättöarvioinnin kriteerit alun perin vain arvosanalle 8. Päättöarviointi on kokonaisarviointi sille, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet perusopetuksen aikana. Lukuvuonna 2020-2021 käytettiin vielä voimassaolevien kriteerien perusteita arvosanalle 8. Päättöarvosanan muodostamisen tueksi Opetushallituksessa on nyt laadittu uudet oppimisen tavoitteet ja kriteerit. Uusissa päättöarvioinnin kriteereissä kuvataan, mitä osaamista oppilaalta edellytetään arvosanan 5,7,8 tai 9 saamiseksi.

Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty kaikille oppilaille yhteiset opetuksen tavoitteet, joille opetus ja oppiminen perustuvat. Ne säilyvät ennallaan.

Päättöarvioinnin kriteerityössä laadittiin lisäksi opetuksen tavoitteista johdetut oppilaan oppimisen tavoitteet eri oppiaineissa. Uudet päättöarvioinnin kriteerit perustuvat näihin oppimisen tavoitteisiin, niihin liittyviin keskeisiin sisältöalueisiin sekä arvioinnin kohteisiin eli kaikkiin tietoihin ja taitoihin, joihin arviointi kohdistuu.

Perusopetuksen arvioinnin uudistamisen tavoitteena on lisätä oppilaiden yhdenvertaisuutta ja sen kautta myös koulutuksellista tasa-arvoa. Uusilla päättöarvioinnin kriteereillä tähdätään siihen, että oppilaiden arvosanat olisivat keskenään entistä vertailukelpoisempia esimerkiksi silloin, kun oppilaat hakevat toisen asteen opintoihin.

Perusopetuksen päättöarvioinnin uudet kriteerit löytyvät ao. osoitteesta (liitteessä on yli 300 sivua)

https://www.oph.fi/uutiset/2020/perusopetuksen-paa...

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/perusopetuksen-...


Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit sisällytettäväksi sellaisenaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukaisesti laadittuun paikalliseen opetussuunnitelmaan. Kriteerit otetaan käyttöön 1.8.2021 alkaen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 76 Viranhaltijapäätökset

  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 18.06.2021 – 07.09.2021
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 18.06.2021 - 07.09.2021
  • Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätökset 29.03.2021 - 25.08.2021
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi, eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 77 Ilmoitus- ja muut asiat

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/619/520/2021, Lukupiirit 7. - 9. -luokkalaisille lukutaidon edistämiseksi, avustus 15.000 euroa (80 %)
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/731/520/2021, Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi-ja perusopetukseen koronaepidemian (COVID-19) vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2021–2022, avustus 27.000 euroa (95 %)
  • Selvitys käynnissä olevista hankkeista
  • Lautakunnan työskentelyn perusperiaatteet
  • Kuntosalista käytiin keskustelua.
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Sivistyslautakunta päätti esittää kuntosalin siirtämistä maan pinnalla oleviin vuokratiloihin. Lautakunta valtuutti sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpään jatkamaan neuvotteluja. Neuvottelutyöryhmään nimettiin lisäksi Mikko Nevanperä ja Amalia Yli-Kärkelä.