Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja
Ala-Katara Severi
Varapuheenjohtaja
Koivisto Markus
Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Annala Hanna, Koivisto Markus
Osallistujat
Annala Hanna, Jokioja Tiina, Keskinen Irja, Koivisto Juha, Korkiakoski Mika
Muu osallistujat
Silvennoinen Erja
Kokousnumero
6/2021
Kokouspäivä
11.8.2021
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:05
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 11.8.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 12.8.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja

§ 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

§ 52 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Markus Koivisto ja Merja Tarsia. Pöytäkirja tarkastetaan 11.8.2021 ja pidetään nähtävänä 12.8.2021 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markus Koivisto ja Hanna Annala.

§ 53 Lausunto Lylyharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma)

Ympäristövaikutusten arviontisuunnitelma vaaditaan, kun voimaloiden lukumäärä ylittää 10 kappaletta ja kokonaisteho 45 MW. Lylyharjun tuulipuiston suunnittelualue kattaa yhteensä noin 2520 hehtaarin suuruisen alueen ja se sijoittuu kolmen eri kunnan alueelle, Kihniön, Parkanon ja Kurikan. YVA-menettelyssä tarkasteltavana on kaksi hankevaihtoehtoa ja niin kutsuttu 0-vaihtoehto. Toteutusvaihtoehtoina tarkastellaan YVA-ohjelmavaiheessa 16 ja 14 voimalan vaihtoehtoa. 0-vaihtoehdossa hanketta ei toteuteta. Sähkösiirron osalta tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa. Sähkösiirto on tarkoitus toteuttaa maakaapelilla. Suunniteltujen voimaloiden korkeus on 290 metriä ja yksikköteho 6-10 MW/ voimala.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-lakia ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA-menettely on kaksivaiheinen prosessi, joka muodostuu arviointiohjelma –ja arviointiselostusvaiheesta.

Arviontiohjelma

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaihtoehtoista, kuvaus ympäristön nykytilasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä.

Arviointiselostus

Arviointiselostuksessa esitetään tulokset laadituista ympäristövaikutusten arvioinneista. Arviointi laaditaan YVA-ohjelman mukaisen suunnitelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen ( Pirkanmaan Ely) perusteella. YVA-selostuksessa esitetään hankkeen tiedot tarkistettuna sekä yhtenäinen arvio hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Lausunto:

Kihniön tekninen lautakunta lausuu Lylyharjun ympäristövaikutusten arviontiohjelmasta;

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma vaikuttaa sisältävän pääpiirteittäin ne asiat, jotka lain mukaan arviointiohjelmassa tulee esittää; ympäristövaikutusten arviointiohjelman tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaihtoehtoista, kuvaus ympäristön nykytilasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. Nämä seikat on arviointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi. Kysymyksessä on kuitenkin hanke, joka vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25-30 vuotta. Positiivisia vaikutuksia hankkeella on todennäköisesti kunnan elinvoimaan. Hanke vastaa ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joihin Suomi on sitoutunut. Vaikutukset saattavat osaltaan olla negatiivisia joillekin osa-alueille, esimerkiksi maisemalliset arvot, matkailu, linnusto. Lähialueiden asukkaille tuulivoimahanke on merkittävä. Jotta osallisuus toteutuisi, hankkeen selvitykset tulee tehdä huolella. Tärkeää on valmius muokata suunnitelmaa arviointiohjelman mukaisten selvitysten tulosten perusteella siten, että hankkeen aiheuttamat mahdolliset haitat saadaan minimoitua. Lisäksi erityistä huomiota tulee selvityksissä kiinnittää siihen, että Kihniön alueelle on suunnitteilla kolme eri tuulipuistoaluetta. Näiden yhteisvaikutusten selvittäminen on tärkeä tehdä huolellisesti.

Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta antaa edellä mainitun lausunnon Lylyharjun tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja esittää kunnanhallitukselle lausuntoa hyväksyttäväksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 54 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Investoinnit

Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 55 Muut asiat

- Rakennustarkastajan päätökset 20.5. - 5.8.2021 (liite 1)
- Saapuneet kirjeet; Tutkimuslupa liikkumiseen ja näytteenottoon Metsähallituksen hallinnoimilla suojelu-, suojeluun varatuilla ja muilla alueilla koko maassa: Teemu Tahvanainen - sammal- ja maaperäeliöstönäytteiden otto (liite 2).

Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.