Sivistyslautakunta

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Jokioja Tiina
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Haapamäki Arsi, Kohtala Paavo
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kohtala Paavo, Kuusisto Kosti, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Rahkola Jaana
Varajäsenet
Annala Ossi, Korkiakoski Anita, Korkiakoski Mika, Koskinen Jari, Myllyniemi Tuula, Törmä Noora, Toroskainen Maarit, Vehkapuru Arto
Muu osallistujat
Koivistoinen Hannu
Kokousnumero
4/2021
Kokouspäivä
20.5.2021
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
18:50
Kokouspaikka
Puumilan taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 21.5.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 24.05.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Arsi Haapamäki ja Paavo Kohtala. Pöytäkirja tarkastetaan 21.05. ja pidetään nähtävänä 24.05. alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arsi Haapamäki ja Paavo Kohtala.

§ 31 Liikunta- ja nuorisotoimen avustusten jako 2021

Edeltävä kohta
§ 22 Liikunta- ja nuorisotoimen avustusten jako 2021
Päätösehdotus

1. Sivistyslautakunta päättää myöntää nuorisotoimen avustuksia seuraavasti:

Palkkausavustus:

- 4H-yhdistys 6.500 euroa (kunnanhallituksen 31.03.2021 päätös)

Yleis- ja kohdeavustukset:

- Kihniön Saalem -yhdistys ry 1.000 euroa

- Kihniön Nuorisoseura

- yleisavustus 1.000 euroa

- kohdeavustus 400 euroa

- Kihniön Vapaaseurakunta 2.000 euroa

- Kihniön Katajaiset 400 euroa

- 4H-yhdistys 200 euroa (stipendiavustus)

Avustusmääräraha jaetaan kokonaisuudessaan.

2. Sivistyslautakunta päättää myöntää liikuntatoimen yleis- ja kohdeavustuksia seuraavasti:

Kihniön Urheilijat

- yleisavustus 3.000 euroa

- kohdeavustus 2.000 euroa (matkakulu)

- kohdeavustus 1.000 euroa (ohjaus)

Parkanon Seudun Hengitysyhdistys

- yleisavustus 500 euroa

Gospel Karting ry

- yleisavustus 1.000 euroa

Avustusmäärärahaa jää jakamatta tässä vaiheessa 3.500 euroa.

Esteellisyys
4H:n osalta Jaana Rahkola ja Tiina Jokioja
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Avustusta hakeneet yhdistykset

§ 32 Eron myöntäminen Pirjo-Riitta Lehtiselle

Luokanopettaja Pirjo-Riitta Lehtinen on 06.05.2021 lähettämässään kirjeessä irtisanoutunut luokanopettajan virasta 01.08.2021 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta myöntää eron Pirjo-Riitta Lehtiselle luokanopettajan virasta 1.8.2021 lukien siten, että viimeinen työssäolopäivä on 31.07.2021.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Pirjo-Riitta Lehtinen

§ 33 Perusopetuksen luokanopettajan valinta

Perusopetuksen luokanopettajan virka julistettiin haettavaksi 14.04.2021 Kihniön kunnan ilmoitustaululla, TE-palveluiden sivulla, kunnan nettisivuilla ja Ylä-Satakunta lehdessä.

Viimeinen hakupäivä oli 30.04.2021 ja virkaan toivottiin henkilöä, jolla on pätevyys myös englannin opettamiseen. Viran sijoituspaikkana on Kihniön yhtenäiskoulun 4. vuosiluokka. Virkaan haki määräajassa 3 henkilöä, joista kaksi oli hakuhetkellä haettavaan virkaan muodollisesti päteviä. Haastatteluryhmä, johon kuuluivat luokanopettajat Elina Joensuu, Pirjo-Riitta Lehtinen ja rehtori Matti Sillanpää, haastatteli hakijat.

Vakinaiseen virkaan valittavan henkilön tulee olla viran täyttöhetkellä muodollisesti pätevä. Hakijoista laadittu yhdistelmä jaetaan kokouksessa lautakunnalle oheismateriaalina. Hakuasiakirjat on arkistoitu sivistystoimistoon.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön valinnasta.

Hakijoista KM Eveliina Rajalalla on kaksoiskelpoisuus: luokanopettajan sekä englannin aineenopettajan pätevyys. Eveliina Rajala on toiminut resurssiopettajana Kihniön yhtenäiskoululla lukuvuodet 2019-2020 ja 2020-2021. Hän on tullut erinomaisesti toimeen työyhteisön ja vanhempien kanssa sekä hoitanut tehtävänsä kiitettävästi.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää valita perusopetuksen luokanopettajan virkaan KM Eveliina Rajalan 01.08.2021 alkaen 5 kuukauden koeajalla. Valinta suoritetaan ehdollisena siten, että valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa.

Ensimmäiselle varasijalle valitaan KM Janette Mäki.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
hakijat

§ 34 Rehtorin varahenkilön valitseminen Kihniön yhtenäiskoululle

Sivistystoimenjohtajan tehtävien yhdistyttyä rehtorin tehtäviin 01.08.2017 alkaen todettiin yhdistelmäviran hoitamisesta käydyissä neuvotteluissa, että viran menestyksellinen hoitaminen onnistuu paremmin, jos rehtorille on valittu varahenkilö, joka vastaa koulun toiminnasta rehtorin alaisuudessa hänen poissa ollessaan. 10.08.2017 alkaen rehtorin varahenkilönä on toiminut luokanopettaja Pirjo-Riitta Lehtinen.

Yhtenäiskoulun opettajilta on kysytty halukkuutta rehtorin varahenkilön tehtävään. Halukkaita ei ollut, mutta luokanopettaja Elina Joensuu on antanut tehtävään suostumuksensa.

Rehtorin varahenkilön toimenkuva ja palkkausperusteet (OVTES) on määritelty syksyllä 2017.

Hallintosäännön mukaan yhtenäiskoulun rehtorin varahenkilön valitseminen kuuluu sivistyslautakunnalle.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää valita Kihniön yhtenäiskoulun rehtorin varahenkilöksi toistaiseksi 01.08.2021 alkaen luokanopettaja Elina Joensuun.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Elina Joensuu

§ 35 Kihniön yhtenäiskoulun 9.luokan leirikoulu Ylöjärven Kuruun 26.05 - 28.05.2021

Kihniön yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaita (10 kpl) on lähdössä sivistyslautakunnassa hyväksytyn lukuvuosisuunnitelman mukaisesti leirikouluun Ylöjärven Kuruun 26.- 28.05.2021. Kokouksessa on nähtävänä luokanvalvoja, lehtori Inka Liimolan lähettämä lupa-anomus leirikoulun järjestämiseen. Leirikoulun ohjelmaan sisältyy retkeilyä ja monenlaista liikuntaa. Leirikoulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä tiukennettuina.

Kokonaisvastuu leirikoulusta on lehtori Inka Liimolalla. Valvojaksi lähtee hänen lisäkseen tuntiopettaja Niko Niemi. Oppilaat vanhempineen ovat keränneet pääosin kaikki matkarahat. Matkat Kuruun tehdään tilauslinja-autolla.


Päätösehdotus

Sivistyslautakunta myöntää luvan Kihniön yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaille leirikoulumatkan tekemiseen Ylöjärven Kuruun 26. - 28.05.2021. Lehtori Inka Liimola määrätään matkalle mukaan valvovaksi opettajaksi. Lisäksi kaikki mukaan lähtevät aikuiset toimivat valvojina matkan aikana.

Leirikoulussa ovat voimassa tiukennettuina koulun järjestyssäännöt, joihin jokainen oppilas on tutustunut ja ne hyväksynyt.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Inka Liimola

§ 36 Irtaimiston poistoehdotus vuodelta 2020

Sivistyslautakunnalle on tehty irtaimiston poistoehdotukset vuodelta 2020.

Poistettavat tavarat ovat rikkinäisiä tai vanhentuneina käyttöön soveltumattomia.

Esityslistan liitteet: Poistoehdotukset vuodelta 2020, liite 1

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy irtaimiston poistoehdotukset vuodelta 2020, liite 1.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 37 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2021-2022

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2021 – 2022 on päivitetty.

Esityslistan liitteet: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2021-2022, liite 2

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman, lukuvuodelle 2021 – 2022, liite 2

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 38 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2021 alkaen eduskunnan hyväksymän lain mukaisesti (1052/2020). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin perittävä maksu on 288 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on edelleen 27 euroa.

Maksua määriteltäessä noudatetaan seuraavia taulukossa olevia maksuprosentteja ja tulorajoja 1.8.2021 alkaen:

Perheen koko
henkilöä

Tuloraja
€/kk

Korkein
maksuprosentti

2

2798

10,7

3

3610

10,7

4

4099

10,7

5

4588

10,7

6

5075

10,7

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 189 euroa.

Alla oleva taulukko kertoo tulorajojen muutoksesta lakimuutoksen yhteydessä.

Perheen koko
henkilöä

Tulot 1.8.2020
alaraja – yläraja €/kk

Tulot 1.8.2021
alaraja – yläraja €/kk

2

2384 – 4830

3050 – 5485

3

3004 – 5452

3862 – 6297

4

3380 – 5816

4351 – 6786

5

3750 – 6189

4840 – 7275

6

4122 – 6561

5327 – 7762

Esityslistan liitteet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen. (liite 3)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 3 mukaiset varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 voimaan tuleviksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Annika Aittoniemi

§ 39 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.03.2021

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 36,4 ja menojen toteutumaprosentti on 22,9. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 20,0.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 40 Viranhaltijapäätökset

  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 07.04.2021 – 11.05.2021
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 07.04.2021 - 11.05.2021
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee päätökset tietoonsa saatetuksi, eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 41 Ilmoitus- ja muut asiat

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös KM/269/520/2021, Tasa-arvon edistäminen esi- ja perusopetuksessa 2022, avustus 24.000 euroa (80 %)
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös OKM/263/520/2021, Varhaiskasvatuksen tasa-arvon edistäminen ja laadun kehittäminen 2022, avustus 21.000 euroa (80 %)
  • Aluehallintovirasto, päätös LSSAVI/17556/2020, Liikuntaleiri Kihniö-Parkano, 3.500 euroa (90 %)
  • Aluehallintovirasto, päätös LSSAVI/18770/2020, Liikuntapaikkarakentaminen Kettukallion lähiliikuntapaikka, 148.000 euroa (35 %)
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.