Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja
Ala-Katara Severi
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Annala Hanna, Korkiakoski Mika
Osallistujat
Annala Hanna, Jokioja Tiina, Koivisto Juha, Korkiakoski Mika
Muu osallistujat
Silvennoinen Erja
Kokousnumero
3/2021
Kokouspäivä
24.3.2021
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:19
Kokouspaikka
Puumila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 24.3.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 25.3.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja

§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 21 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Hanna Annala ja Mika Korkiakoski. Pöytäkirja tarkastetaan 24.3.2021 ja pidetään nähtävänä 25.3.2021 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 22 Toimintakertomus vuodelta 2020

Lautakunnan on laadittava toiminnastaan kertomus kultakin kalenterivuodelta.
Liitteenä (1) on teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus

§ 23 Kaavoitusaloite tuulivoimaosayleiskaavan laatimiseksi Lylyharjun alueelle

Johdanto

Ilmatar Lylyharju Oy esittää oikeusvaikutteisen tuulivoimaosa-yleiskaavan laadinnan aloittamista Kihniön kunnan luoteisrajalle, Ratikylän luoteispuolelle. Lylyharjun tuulivoima-alue jatkuu myös Kurikan ja Parkanon kaupunkien alueelle.

Hakeva yhtiö

Ilmatar Lylyharju Oy on Kihniön kuntaan rekisteröity yritys, joka on Ilmatar Energy Oy:n (”Ilmatar”) täysin omistama tytäryhtiö. Ilmatar on suomalainen energiayhtiö, joka kehittää, rakentaa ja käyttää tuulivoimakohteita Suomessa tavoitteenaan muuttaa suomalaista energiantuotannon rakennetta ympäristöystävällisempään suuntaan. Ilmatar tulee seuraavien vuosien aikana rakentamaan n. 1000 MW uutta tuulivoimatuotanto- kapasiteettia Suomeen. Tuottamansa sähkön Ilmatar toimittaa yritys- ja kuluttaja-asiakkailleen.

Tuulivoimahankkeen kuvaus

Ilmatar suunnittelee Lylyharjun alueelle yhteensä maksimissaan 16 voimalan tuulivoimapuistoa. Näistä voimalapaikoista maksimissaan seitsemän sijoittuisi Kihniöön tämän kaavoitusaloitteen mukaiselle alueelle ja loput sijoittuisivat Parkanoon (4 kpl) ja Kurikkaan (5 kpl). Tuulivoimalat tulevat olemaan toteuttamisajankohdan teknologian mukaisia. Kaavarajaus, voimaloiden sijoittelu ja voimaloiden kokonaismäärä tarkentuvat kaavaprosessin aikana huomioiden kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut. Ympäristövaikutukset minimoidaan tarkalla suunnittelulla. Ilmatar esittää, että kolmen kunnan alueella tapahtuva kaavoitus ja YVA-menettely suoritetaan samanaikaisesti.

Kaavaprosessi ja projektin aikataulu

Ilmatar ehdottaa kaavoitusprosessille seuraavaa alustavaa yleisaikataulua

Kaavoitusaloitteen hyväksymisen jälkeen (arviolta helmikuu 2021) Ilmatar Oy kilpailuttaa kaavakonsultin, jonka kunta hyväksyy omien sääntöjensämukaisesti.

Kaavoitussopimuksen laatiminen Kihniön kunnan ja Ilmatar Lylyharju Oy:n välille arviolta helmi-maaliskuu 2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja YVA-suunnitelma valmistellaan keväällä 2021 ja asetetaan nähtäville kesällä 2021.

OAS ja YVA-suunnitelmaan saadut lausunnot ja mielipiteet huomioiden valmistellaan kaavaluonnos ja YVA-selostus, joka valmistuu mm. tarvittavista selvityksistä riippuen arviolta 2021 lopussa tai 2022 keväällä ja asetetaan sen jälkeen nähtäville.

Kaavaluonnokseen ja YVA-selostukseen saadut lausunnot ja mielipiteet huomioiden valmistellaan kaavaehdotus vuonna 2022.

Kaavan hyväksymiskäsittely kunnanvaltuustossa sijoittuisi vuosien 2022-2023 vaihteeseen.

Kaavan hyväksymisen jälkeen haetaan rakennusluvat.

Rakentaminen voisi alkaa alustavasti vuonna 2024, jolloin tuulivoimapuisto voisi olla tuotannossa vuonna 2025-2026.

Tuulivoimapuisto on tuotannossa teknologisesta kehityksestä riippuen noin 30-40 vuotta, jonka jälkeen tuulivoimatoimija purkaa laitteistot ja maisemoi alueen. Muu rinnakkainen toiminta (mm. metsätalous ja virkistyskäyttö) on alueella sallittua myös tuulivoimaloiden käytön aikana.

Maanomistus

Ilmatar on solminut maanvuokrasopimukset suunnitellulla Lylyharjun tuulivoima-alueella suurimman osan alueen maanomistajien kanssa. Jäljellä olevien kiinteistönomistajien kanssa neuvotellaan maanvuokrasopimuksesta prosessin aikana.

Kaava-alue

Suunnitellun Lylyharjun tuulivoimahankkeen Kihniön puoleinen kaava-alue sijoittuu Kihniön kunnan luoteiskulmaan Ratikylän luoteispuolelle. Kaava-alueen alustava rajaus on esitetty tämän kaavoitusaloitteen liitteenä.

Kihniön voimalat tulevat sijoittumaan suurelta osin Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitetulle tuulivoimaloiden alueelle. Kihniön kaava-alue mahdollistaa arviomme mukaan maksimissaan 7 tuulivoimalan sijoittamisen. Etäisyyttä alustavasti hahmottelemiltamme voimalapaikoilta lähimpään asutukseen on yli 1,5 kilometriä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tarkat voimalasijainnit, voimaloiden lukumäärä ja lopullinen kaava-alueen rajaus tullaan suunnittelemaan muun muassa kaavaprosessin aikana tehtyjen selvitysten pohjalta.

Vaikutusten huomioiminen prosessissa

Tulemme selvittämään tuulivoimapuiston vaikutukset kattavasti kaavaprosessin aikana, jolloin tehdään muun muassa laaja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Lopulliset voimalasijainnit, voimalamäärä ja lopullinen kaava-alue tullaan laatimaan muun muassa kaavoituksen aikana tehtävien selvitysten tuloksien pohjalta.

Kaavoitusprosessin aikana tullaan luontoselvitysten lisäksi laatimaan kattavat arvioinnit muun muassa maisema, melu- ja välkevaikutuksista. Odotettavissa olevia vaikutuksia havainnollistaaksemme olemme esittäneet kuitenkin jo tämän kaavoitusaloitteen liitteenä alustavat melu- ja välkemallinnuskartat. Karttojen mallinnuksissa käytetyt voimalatyypit ovat alustava arvio siitä, minkälaisia voimaloita voisi olla yleisesti käytössä, kun tuulivoimahankkeen luvat ovat saaneet lainvoiman. Molemmat mallinnukset on toteutettu voimaloiden kokonaiskorkeudella 290 metriä maanpinnasta. Melumallinnuksen voimalan lähtöäänitaso on sama kuin tällä hetkellä markkinoilla olevalla 6,2 megawatin voimalalla. Alustavien välkevaikutuksien arvioinnissa olemme käyttäneet voimalaa, jonka tornin korkeus olisi 175 metriä ja roottorihalkaisija 230 metriä (siiven pyyhkäisykorkeus maksimissaan 290 metriä). Lopulliset toteutettavat voimalatyypit tulevat olemaan markkinoilta rakennuslupien myöntämisen jälkeen yleisesti saatavilla olevia voimalatyyppejä.

Kustannusten jakautuminen

Ilmatar Lylyharju Oy tulee vastaamaan kaavoituksen kustannuksista erikseen tehtävän kaavoitussopimuksen ehtojen mukaisesti. Ilmatar Lylyharju Oy teettää lakisääteisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja vastaa tarvittavien suunnitelmien, selvitysten ja vaikutusarviointien kustannuksista. Ilmatar ehdottaa, että Kihniön kunta vastaa kaavaprosessin lakisääteisistä hallinnollisista kustannuksistaan osayleiskaavan käsittelyvaiheisiin liittyvissä lakisääteisissä tehtävissä.

Lisätietoja asiasta antaa:

Noora Jaakamo noora.jaakamo@ilmatar.fi

050 406 3136

Liitteenä 2 karttaliitteet.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Ilmatar Lylyharju Oy:n esityksen oikeusvaikutteisen tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan aloittamisesta Kihniön kunnan luoteisrajalle, Ratikylän luoteispuolelle. Tuulivoimaloita on tarkoitus rakentaa alueelle enintään seitsemän kappaletta.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Ilmatar

§ 24 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

§ 24 Kaavan laatija on tehnyt kaava-aineistoon tarvittavat lisäykset ja muutokset ja esittää Ranta-Jokipiin ym. ranta-asemakaavan muutoksen ja laajennuksen hyväksymistä.

Liite 3

Edeltävä kohta
§ 6 Ranta-Jokipii ym. ranta-asemakaavan muutos ja laajennus
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun kaavamuutoksen ja laajennuksen ja esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

§ 25 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Keskustellaan asuntojen vuokratasosta

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 26 Muut asiat

Saapuneet kirjeet

- Lakeuden Jätelautakunta, yhteistoimintasopimuksen päivittäminen
- Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa;
Tuomo Vainio: liikkumiseen ja nivelkärsäisten näytteenottoon
- Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa;
Jari Julkunen: kääväkäs- ja muidn sieninäytteiden ottoon liittyvä liikkuminen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.