Keskusvaalilautakunta

Puheenjohtaja
Yli-Kujala Minna
Varapuheenjohtaja
Peltomäki Jarkko
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Kohtala Paavo, Talasoja Timo
Osallistujat
Alkkiomäki Mervi, Talasoja Timo
Varajäsenet
Aho Marja-Leena, Annala Taija, Kalliomäki Raimo, Kohtala Paavo, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula
Kokousnumero
4/2021
Kokouspäivä
14.5.2021
Kokouksen alkuaika
16:00
Kokouksen päättymisaika
16:35
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 14.5.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 14.5.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Kihniön kunnan hallintosäännön 151 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päättää, että kokouksesta laaditun pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten aakkosjärjestyksessä valittua jäsentä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Timo Talasoja ja Paavo Kohtala. Pöytäkirja tarkastetaan 14.5.2021 ja pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla 14.5.2021-

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 24 Ehdokaslistojen yhdistelmän hyväksyminen

Keskusvaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän 10.5.2021 suoritetun arvonnan perustella.

Liite 1

Päätösehdotus

Vaalilain 41 §:n mukaisesti ja 10.5.2021 suoritetun arvontaan perustuen hyväksytään ehdokaslistojen yhdistelmä 13.6.2021 toimitettavia kuntavaaleja varten. Ylä-Satakunta -lehdessä julkaistava ilmoitus päätetään antaa luettelomuodossa.

§ 25 Ennakkoäänestyksen ja kirjeäänestyksen asiakirjojen tarkastaminen ja säilyttäminen

Vaalilain 62 §:n mukaan kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on viipymättä huolehdittava siitä, että oman kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähetekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnalle sen määräämällä tavalla sekä siitä, että muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnille postitse tai muulla luotettavalla tavalla. Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on otettava kuittaus lähetekuorten vastaanottamisesta siltä, jolle kuoret luovutetaan.

Muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret toimitetaan aina postitse 1. luokan kirjeinä eteenpäin. Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestys- ja kirjeäänestyasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on aluevaaleissa 2022 pidettävä siten, että perjantaina 11.6.2021 ennen kello 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä.

Ennakkoäänestyasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat tulee tarkastaa omina kokonaisuuksinaan.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää ennakkoäänestys- ja kotiäänestysasiakirjojen säilyttämisestä.


Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että:

1. keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin ja hallinnon sihteerin avaamaan lähetekuoret ja alustavasti tarkastamaan lähetekirjeet mm. niin, että väärälle vaaliviranomaiselle mahdollisesti tulleet asiakirjat ehditään toimittamaan oikeaan osoitteeseen.

2. keskusvaalilautakunnan sihteeri huolehtii siitä, että ennakkoäänestyksessä päivittäin äänestyksen päätyttyä lähetekuoret siirretään kunnanviraston lukittuun lähiarkistoon säilytettäväksi ja edelleen keskusvaalilautakunnalle toimitettavaksi.

3. laitosäänestyksessä vaalitoimikunta ja kotiäänestyksessä vaalitoimitsija tuovat lähetekuoret kunkin äänestyskierroksen päätyttyä keskusvaalilautakunnan sihteerille, joka toimittaa ne säilytykseen lukittuun lähiarkistoon ja edelleen keskusvaalilautakunnalle.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Ennakkoäänestyksen toimitsijat, kotiäänestyksen toimitsijat

§ 26 Varakirjautumistunnusten jakelu kunnan vaaliviranomaisille

Varakirjautumismenetelmä on varotoimi Suomi.fi-kirjautumiseen (pankkitunnukset, mobiilivarmenne, sähköinen henkilökortti) kohdistuviin palvelunestohyökkäyksiin. Varakirjautumistunnuksia käytetään vain vaalituen ilmoittaessa siitä erikseen. Vaalituki lähettää varakirjautumistunnukset keskusvaalilautakunnille postitse. Eduskuntavaalien osalta tunnuksia on yhteensä neljät: yhdet ennakkoäänestyksen kenraaliharjoituksia, yhdet vaalipäivän kenraaliharjoituksia, yhdet ennakkoäänestystä ja yhdet vaalipäivää varten.

Varakirjautumistunnusten käyttöönottoon on oltava valmius

 • ehdokasasettelun vahvistamispäivänä 14.5.2021
 • ennakkoäänestyksen aikana 26.5.-8.6.2021
 • alustavan tuloksen tallentamista varten vaalipäivänä 13.6.2021

 • Ennakkoäänestyksen aikana tunnuksia käyttäisivät yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat. Vaalipäivänä tunnuksia käyttäisi vain keskusvaalilautakunta. Jos kirjautuminen vaalitietojärjestelmään estyisi vaalipäivänä, vaalilautakunnat käyttäisivät paperista vaaliluetteloa ja keskusvaalilautakunta hoitaisi äänestäjien ja äänten lukumäärien tallennuksen keskitetysti varakirjautumistunnusten avulla. Mikäli kunnassa äänet tallennetaan tuloslaskentajärjestelmään paikallisesti äänestyspaikoilla, voi keskusvaalilautakunta jakaa vaalipäivän tunnukset myös vaalilautakunnille. Varakirjautumistunnuksia testataan vaalien kenraaliharjoituksissa 17.5.2021 (ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus) ja 20.5.201 (vaalipäivän kenraaliharjoitus).

  Kunnan keskusvaalilautakunnan on varauduttava varakirjautumistunnusten käyttöönottoon tekemällä suunnitelma, miten varakirjautumistunnusten käyttöönotosta tiedotetaan ja miten ne jaetaan kunnan vaalitoimitsijoille ennakkoäänestyksen aikana

  Tunnukset voi jakaa toimitsijoille 1) heti vaalituen ilmoituksen jälkeen, jos jakelu hoidetaan välittömästi esimerkiksi tekstiviestitse tai viemällä tunnukset paikan päälle tai 2) etukäteen, jos tunnusten tietoturvallinen säilyttäminen ennakkoäänestyspaikalla on mahdollista.

  Jos keskusvaalilautakunta arvioi, että ennakkoäänestys on mahdollista toimittaa kirjautumiskatkon aikana manuaalisesti, voi se myös päättää olla ottamatta varakirjautumistunnuksia käyttöön ennakkoäänestyksen aikana. Tämä tarkoittaa käytännössä, että kunnan ennakkoäänestyspaikassa käy äänestäjiä sen verran vähän, että keskusvaalilautakunnan on resurssien puolesta mahdollista kirjata myöhemmin kaikki manuaalisesti vastaanotetut äänioikeuden käytöt ns. jälkikirjauksina.

  Varakirjautumistunnusten käyttöön vaalipäivänä keskusvaalilautakunnalla on kuitenkin oltava valmius alustavan tuloksen tallentamiseksi.

  Päätösehdotus

  Keskusvaalilautakunta päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteeri:

  • toimittaa varakirjautumistunnukset paikan päälle tai lähettää tekstiviestillä ennakkoäänestyspaikan toimitsijoille tarvittaessa. Tunnukset säilytetään tietoturvallisessa paikassa.
  • ottaa käyttöön vaalipäivän varakirjautumistunnuksen tarvittaessa ja säilyttää tunnuksen tietoturvallisessa paikassa.
  Päätös
  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi
  Vaalitoimitsijat

  § 27 Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden määrääminen

  Vaalilain 17 §:n mukaisesti keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijan, vaalilautakunnan tai –toimikunnan jäsenen ei ole suositeltavaa olla keskusvaalilautakunnassa, koska keskusvaalilautakunta toimii laillisuuden arviojana.

  Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

  Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00 puhelimitse tai kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle puh. 03-44 411, os. Kihniöntie 46, 39820 Kihniö. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kotiäänestysilmoituslomakkeita on saatavana kunnanvirastosta sekä tulostettavissa kunnan www-sivuilta. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen aikana. Kotiäänestyksen ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle erikseen.

  • Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä.

  Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja re­kisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. On syytä huomata, että oma sekä edellä mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilö ei ole vaalikelpoinen vaalitoimikuntaan tai vaalitoimitsijaksi.

  Aikaisemmin kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi voitiin määrätä vain vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Estettä ei ole nykyisinkään sille, että keskusvaalilautakunta määrää heitä edelleenkin tähän tehtävään.

  Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on määrättävä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat vaalitoimitsijoina äänestäjän luona.

  Päätösehdotus

  Keskusvaalilautakunta määrää kotiäänestyksen toimitsijaksi vaalitoimikuntaan valitut jäsenet ja varajäsenet. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat vaalitoimitsijoina äänestäjän luona.

  1. Koivukoski Mikael

  2. Taupila Sinikka

  3. Korkiakoski Anita

  varajäsenet

  1. Koivukoski Mirka-Maria

  2. Annala Raili

  3. Lehtinen Jyri

  Päätös
  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi
  Valitut

  § 28 Koronaohjeita vaaliviranomaisille kuntavaaleissa

  Oikeusministeriö on päivittänyt oikeusministeriön ja THL:n ohjeistukseen keskusvaalilautakunnille, kotiäänestyksen vaalitoimitsijalle ja vaalilautakunnalle. Muutokset sisältävät lisäohjeistusta karanteenissa ja eristyksessä olevien äänestämiseen ja vaalivirkailijoiden rokottamiseen. Eristyksessä olevien äänestäminen tulee olemaan mahdollista kotiäänestyksessä ja mahdollisesti vaalipäivänä ohjeessa kuvatuilla reunaehdoilla ja tartuntatautilääkärin päätöksellä. Ajantasaiset ohjeet löytyvät vaalit.fi-sivulta: https://vaalit.fi/kuntavaalit-ja-koronavarautuminen.

  Liitteenä 2-4 ohjeistukset

  Päätösehdotus

  Merkitään tiedoksi oikeusministeriön ja THL:n ohjeistus ja toimitetaan ne vaaliviranomaisille.

  Päätös
  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi
  vaalitoimikunnan ja vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet

  § 29 Muut asiat

  Päätösehdotus

  Keskusvaalilautakunta päättää, että:

  -Tuloslaskennan vastuuhenkilöksi nimetään Kristiina Mäkelä.

  -Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän kalusteiden ja muun tarpeiston paikoilleen saattamisesta sekä vaalipäivän liputuksesta vastaa tekninen toimi.

  -Vaalimainoskehikoiden pystytys annetaan teknisen toimen hoidettavaksi. Mainostilaa puolueilla on yhden mainoksen verran kaksipuoliselle taululle (mainos molemmin puolin).

  -Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja sihteeri kouluttavat vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan

  -Vaaliavustajan hankkiminen varsinaisen vaalipäivän äänestykseen päätetään antaa vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtäväksi.

  Päätös
  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi
  Tekninen toimi, vaalilautakunnan puheenjohtaja

  § 30 Ilmoitusasiat

  Kokousaikataulu:

  • pe 11.6.2021 klo 19.00 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
  • su 13.6.2021 (vaalipäivä) klo 17.00 alkaen Ennakkoäänten laskeminen
  • ma 14.6.2021 klo 10.00 alkaen äänten tarkastuslaskenta
  • ke 16.6.2021 klo 17.00 alkaen Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen
  Päätösehdotus

  Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

  Päätös
  Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.