Sivistyslautakunta

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Jokioja Tiina
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Oksanen Silja, Rahkola Jaana
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kohtala Paavo, Kuusisto Kosti, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Rahkola Jaana
Varajäsenet
Annala Ossi, Korkiakoski Anita, Korkiakoski Mika, Koskinen Jari, Myllyniemi Tuula, Törmä Noora, Toroskainen Maarit, Vehkapuru Arto
Muu osallistujat
Koivistoinen Hannu
Kokousnumero
2/2021
Kokouspäivä
5.3.2021
Kokouksen alkuaika
18:00
Kokouksen päättymisaika
19:50
Kokouspaikka
Puumilan taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 8.3.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 09.03.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 12 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Silja Oksanen ja Jaana Rahkola. Pöytäkirja tarkastetaan 08.03. ja pidetään nähtävänä 09.03. alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Silja Oksanen ja Jaana Rahkola.

§ 13 Nuorisovaltuuston jäsenen oikeus osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin

Kuntalain (210/2015) § 26:n mukaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen. Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa. Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8§:ssä.

Kunnanhallitus asetti Kihniön uuden nuorisovaltuuston kokouksessaan 25.01.2021 ja nimesi siihen tälle toimikaudelle yhdeksän jäsentä.

Nuorisovaltuusto on järjestäytymiskokouksessaan 01.02.2021 valinnut keskuudestaan nuorisovaltuuston edustajaksi sivistyslautakuntaan Emma Pystykosken sekä varaedustajiksi Olivia Shemeikan ja Vili Virtasen.

Kihniön kunnan hallintosäännön 135 §:n mukaan lautakunta päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että nuorisovaltuuston jäsen Emma Pystykoski tai nuorisovaltuuston valitsema varaedustaja voi osallistua sivistyslautakunnan kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Salaisten asioiden käsittelyyn osallistumisoikeutta ei ole.

Esteellisyys
Emma Pystykoski
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 14 Sivistyslautakunnan toimintakertomus 2020

Lautakunnan on laadittava toiminnastaan kertomus kultakin kalenterivuodelta. Liitteenä nro 1 on sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2020.

Esityslistan liitteet:

Sivistyslautakunnan toimintakertomus 2020, liite 1

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 15 Sivistystoimen täytettävät virat ja tehtävät

Kihniön yhtenäiskoulun yläkoulun oppilasmäärän tilapäinen väheneminen vaikuttaa myös opetusjärjestelyihin. Luokanopettajat hoitavat kuluvana lukuvuotena monen yläkoulun aineen aineenopetuksen (mm. musiikki, käsityö (tekstiili), kuvataide, historia ja yhteiskuntaoppi, kotitalous, englanti)

Yksi luokanopettajista eläköityy kuluvan lukuvuoden jälkeen. Kunnan lasten määrän vähetessä viimeistään neljän vuoden kuluttua osasta alakoulun luokista tulee yhdysluokkia. Opettajien eläköitymiskartoituksen perusteella on perusteltua laittaa tämä luokanopettajan virka kuitenkin vielä auki toistaiseksi (vakinaisesti).

Tuntiopettajia tarvitaan seuraaviin aineisiin maantieto, biologia, terveystieto, liikunta, kuvataide, musiikki sekä käsityö (tekninen) , lisäksi esikouluun tarvitaan opettaja.

Englannin kielen lehtori opettaa tulevana lukuvuonna myös ruotsin ja saksan kieltä. Resurssiopettajaa ei palkata.

Vakinaisia koulunkäynnin ohjaajia on yhtenäiskoulussa seitsemän. Määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia on neljä. Tarvittava määrä koulunkäynnin ohjaajia palkataan ajalle 10.08.2021 - 04.06.2022.

Varhaiskasvatukseen ei palkata kolmatta varhaiskasvatuksen opettajaa. Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrää arvioidaan syksyllä lasten määrän mukaan.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön valinnasta.

Päätösehdotus

1. Sivistyslautakunta päättää, että seuraavat tehtävät täytetään toistaiseksi

- luokanopettajan virka 1.8.2021 alkaen.

2. Sivistyslautakunta päättää, että seuraavat tehtävät täytetään määräaikaisesti lukuvuodeksi 2021 - 2022 eli 01.08.2021 - 31.07.2022:

- esiluokanopettajan virka

Lisäksi haetaan tuntiopettajia seuraaville oppiaineille: käsityö, musiikki, biologia, maantieto, terveystieto, kuvataide, liikunta

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 16 Viranhaltijapäätökset

  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 21.01.2021 – 02.03.2021
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 21.01.2021 - 02.03.2021
  • Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätös 4.2.2021
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 17 Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtyminen

Pirkanmaan alueellinen pandemiatyöryhmä on tehnyt ke 03.03. päätöksen etäopetuksen käyttöönoton suosittamisesta Pirkanmaalla 8.3. - 28.3.2021 väliseksi ajaksi. Aluehallinto virasto on päätöksellään 4.3. sulkenut opetustilat 7-9 luokkalaisilta. Opetuksen järjestäjän tulee tehdä arviot opetuksen turvallisesta järjestämisestä sekä tehdä päätös poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä perusopetuslain 20 a §:n nojalla.

Päätöksessä tulee käydä ilmi muun muassa poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden välttämättömyys, kesto, soveltuva opetuksen järjestämispaikka, mitä kouluja, vuosiluokkia ja opetusryhmiä päätös koskee sekä miten opetus, oppimisen ja koulunkäynnin tuki, kouluruokailu ja muut opintososiaaliset etuudet sekä oppilashuolto järjestetään poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana.

Päätös voidaan tehdä vain kuukaudeksi kerrallaan.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että

- Kihniön yhtenäiskoulun luokat 7-9 siirtyvät poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin eli etäopetukseen 08.03. - 28.03.2021 väliseksi ajaksi Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän suosituksen ja Aluehallintoviraston sulkupäätöksen mukaisesti.

- Kihniön yhtenäiskoulun rehtori päättää tarkemmista käytännön järjestelyistä koskien opetusjärjestelyjä, oppimisen ja koulunkäynnin tukea, kouluruokailua ja muita opintososiaalisia etuja sekä oppilashuoltoa.

- sivistystoimenjohtajalle myönnetään väliaikainen oikeus tehdä päätökset poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä perusopetuslain 20 a §:n nojalla. Oikeus on voimassa lain voimassaoloajan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.