Sivistyslautakunta

Puheenjohtaja
Törmä Leila
Varapuheenjohtaja
Jokioja Tiina
Pöytäkirjanpitäjä
Sillanpää Matti
Tarkastajat
Jokioja Tiina, Malin Marketta
Osallistujat
Haapamäki Arsi, Kohtala Paavo, Kuusisto Kosti, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Rahkola Jaana
Varajäsenet
Annala Ossi, Korkiakoski Anita, Korkiakoski Mika, Koskinen Jari, Myllyniemi Tuula, Törmä Noora, Toroskainen Maarit, Vehkapuru Arto
Muu osallistujat
Koivistoinen Hannu
Kokousnumero
1/2021
Kokouspäivä
27.1.2021
Kokouksen alkuaika
17:30
Kokouksen päättymisaika
18:20
Kokouspaikka
Puumilan taitotalo HUOM !!!!
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 28.1.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 29.01.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Tiina Jokioja ja Marketta Malin. Pöytäkirja tarkastetaan 28.01.2021 ja pidetään nähtävänä 29.01.2021 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tiina Jokioja ja Marketta Malin.

§ 3 Sivistyslautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2021

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunnan vuoden 2021 kokoukset pidetään tarvittaessa ja kokouspäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Kokouspaikka on yleensä kunnanviraston kokoushuone ja kokoukset alkavat kello 17.30.

Kokouskutsuna toimitetaan esityslista, joka pyritään postittamaan viimeistään neljä päivää ennen kokouspäivää. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää myös sähköpostilla. Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua koolle myös puhelimen tai sähköpostin välityksellä.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 4 Sivistyslautakunnan pöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pitäminen

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön mukaan kokouksesta kirjoittaa pöytäkirjan puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan nettisivuilla.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että lautakunnan vuoden 2021 pöytäkirjat tarkastaa kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään pöytäkirjan nähtäville laittamispäivään mennessä.

Sivistyslautakunta päättää, että vuonna 2021 sivistyslautakunnan kokouksesta laadittu pöytäkirja julkaistaan soveltuvin osin kunnan nettisivuilla viimeistään seitsemäntenä päivänä kokouksesta. Esityslistat julkaistaan soveltuvin osin kunnan nettisivulla.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 5 Sivistyslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021

Kihniön kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävien hoitamista varten. Asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan käyttösuunnitelmassaan edelleen vastuuyksiköille ja kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella.

Esityslistan liitteet

Meno- ja tulolajitarkkuudella tehty ehdotus talousarvion käyttösuunnitelmaksi sivistyslautakunnan osalta vuodelle 2021 (liite 1)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2021. Käyttösuunnitelmaan voidaan talousarviovuoden aikana tehdä tarpeellisia muutoksia.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 6 Lukuvuoden 2021-2022 työ- ja lomapäivät

Perusopetuslain mukaan kunta päättää koulujen työ- ja loma-ajoista. Laki määrää ainoastaan, että koulutyö aloitetaan elokuussa ja päätetään viikon 22 viimeisenä arkipäivänä (PA 7 §). Lukuvuodessa on 190 työpäivää, mutta muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi osuvat itsenäisyyspäivä, loppiainen tai vapunpäivä vähentävät kukin osaltaan lukuvuoden pituutta yhdellä päivällä (PL 23 §).

Lukuvuonna 2021 – 2022 on 188 työpäivää ja liitteessä nro 2 on ehdotus työpäivistä ja loma-ajoista. Ehdotuksen mukaan lukuvuosi 2021 – 2022 alkaa tiistaina 10.08.2021, syysloma on viikolla 42 ja syyslukukausi päättyy tiistaina 21.12.2021. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 10.01.2022, talviloma on viikolla 9 ja lukuvuosi päättyy lauantaina 04.06.2022.

Esityslistan liitteet

Työ- ja lomapäivät lukuvuonna 2021-2022 ( liite 2)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen nro 2 mukaisen ehdotuksen lukuvuoden 2021 – 2022 työ- ja lomapäiviksi. Kihniön kunnan peruskoulussa lukuvuosi alkaa tiistaina 10.08.2021 ja syyslukukausi päättyy tiistaina 21.12.2021. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 10.01.2022 ja päättyy lauantaina 04.06.2022.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 7 Kihniön yhtenäiskoulun valinnaiskurssien opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodelle 2021-2022

Kihniön yhtenäiskoulun lukuvuodelle 2021– 2022 tarjottavien kurssien tarjotin on valmistunut. Opetussuunnitelmassa on kerrottu myös kurssin viikkotuntimäärä, tavoite ja arviointi.

Esityslistan liitteet:

Yhtenäiskoulun valinnaisaineiden opetussuunnitelmat 2021-2022, liite 3

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy yhtenäiskoulun valinnaisaineiden liitteen 3 mukaiset opetussuunnitelmat lukuvuodelle 2021-2022.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 8 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 30.11.2020

Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 79,8 ja tulojen toteutumaprosentti on 127,4.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 01.01. - 30.11.2020 tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 9 Viranhaltijapäätökset

  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 26.11.2020 – 20.01.2021
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 26.11.2020 - 20.01.2021
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijäpäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 10 Ilmoitus- ja muut asiat

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös VN/28104/2020-OKM, 30.12.2020, Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaiset esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat vuonna 2021.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös VN 25565/2020-OKM, 04.12.2020, Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan yksikköhinta ja ohjaustuntien laskennalliset määrät vuonna 2021.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös VN 27874/2020-OKM, 31.12.2020, Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2021.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, VN/2010/2020-OKM-2, Perusopetuslaissa tarkoitetun aamu- ja iltapäivätoiminnan vuoden 2020 ohjaustuntien laskennallista määrää koskeva oikaisu.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, VN/1990/2020-OKM-9, Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille myönnettävän valtionosuuden rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2020.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö, VN/26109/2020-OKM-1, Päätös valtionavustuksesta vuoden 2020 aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutulomenetysten kompensoimiseksi
  • Kuntaliitto 12 / 2020, 19.11.2020, Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus vuonna 2020
  • Koronapandemian aiheuttamat rajoitustoimet Kihniön sivistyslautakunnan hallinnoimissa toiminnoissa.
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijäpäätökset tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.