Kunnanhallitus

Julkaistu

Kunnanhallitus

Kokousnumero 9/2018
Kokouspäivä 10.9.2018
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 20:20
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka Kihniö
Aika 12.9.2018
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
96 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esittelijä Liukku Petri
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokouksen osallistujat.
97 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Esittelijä Liukku Petri
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Erja Silvennoinen ja Heikki Mäkinen.

Pöytäkirja tarkastetaan 10.9.2018 ja pidetään nähtävänä 12.9.2018 kunnanvirastossa klo 9-12 ja kunnan tietoverkossa 12.9.2018-

Päätöksen lisätiedot
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Silvennoinen ja Heikki Mäkinen. Pöytäkirja tarkastetaan 10.9.2018 ja pidetään nähtävänä 12.9.2018 kunannvirastossa klo 9-15 ja kunnan tietoverkossa 12.9.2018-
98 § Kunnanjohtajan informaatioasiat
Esittelijä Liukku Petri
Muut osallistujat Hokkanen Timo

Kunnanjohtaja ja Kolmostien Terveys Oy:n toimitusjohtaja esittelevät ja antavat informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot
Timo Hokkanen oli asiantuntijana tämän asian ajan klo 17.10 - 18.10 kertomassa kotihoidon alihankinta-asiassa. Kihniön kunnanhallitus katsoo, ettei Parkanon kaupunki ole informoinut Sote-sopimuskumppaniaan perusturvan kotihoidon alihankinta-asiassa, Parkanon kaupunginhallituksen päätös 3.9.2018 / § 159. Asiaa ei ole tuotu Kihniön ohjausryhmän kokoukseen. Kihniön kunnahallitus pyytää asiasta selvityksen sekä kutsuu yhteiseen palaveriin menettelytavoista. Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi Parkanon kaupunginhallitus
99 § Kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikan hyväksyminen
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Tietoturva - ja tietosuojapolitiikka on kunnanhallituksen hyväksymä strateginen asiakirja, joka on kannanotto tietoturvan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tietoturvapolitiikan tavoitteena on luoda yhdenmukaiset toimintaperiaatteet ja käytännöt hyvän tietoturvatason toteuttamiseksi. Tietoturva-politiikassa määritellään kunnan tietoturvatyön visio, tavoitteet, vastuut, organisointi ja toteutuskeinot. Politiikan toteuttamisella luodaan edellytykset tietoturvallisen toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kunnassa on 2013 hyväksytty Terveydenhuollon tietoturvapolitiikka.

Asiakirja sisältää tietoturvapolitiikan sekä sen sisään kuuluvan keskeisen osan - tietosuojapolitiikan.

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016, ja sitä sovelletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Asetuksen tavoitteena on varmistaa rekisteröityjen oikeus henkilötietojen suojaan ja yksityisyyteen.

Tietosuoja-asetus velvoittaa yritysten ja julkishallinnollisten toimijoiden huolehtimaan rekisterinpidon, henkilötietojen käsittelyn sekä rekisteröidyn henkilön tietojen käsittelyn laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. EU:n tietosuoja-asetus asettaa henkilötietojen käsittelylle uusia vaatimuksia toimintatapojen, tiedon elinkaaren hallinnan ja tietojärjestelmien osalta. Rekisterinpitäjän on suunniteltava toimintansa siten, että henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot on tarvittaessa esitettävissä läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa.

Tietosuojapolitiikka määrittää ne periaatteet, toimintatavat, vastuut, toimivallat, valvonnan ja seuraamusjärjestelmän, joita noudatetaan Kihniön kunnan tietosuojan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Tämä tietosuojapolitiikka koske henkilötietojen käsittelyä, jossa Kihniön kunta toimii rekisterinpitäjänä.

Tietosuojapolitiikka koskee koko kuntakonsernia ja niitä kunnan sidosryhmiä, jotka toimeksiantojensa puitteissa käsittelevät kunnan omistamaa tai hallinnoimaa tietoa.

Tämä politiikka liitetään tarvittaessa Kihniön kunnan toimeksiantosopimuksiin. Tietosuojapolitiikka on voimassa toistaiseksi. Se on asiakirjana julkinen ja saatavissa Kihniön kunnan verkkosivuilta. Tietosuojapolitiikan tietosuoja- periaatteet perustuvat kansallisiin, yleisiin ja toimialakohtaisiin tietoturvaa, henkilörekistereitä ja hyvää tiedonhallintatapaa ohjaaviin ja velvoittaviin säädöksiin, ohjeisiin ja standardeihin. Lainsäädännön ja ohjeistuksen muutokset otetaan huomioon konsernin tietosuojan kehittämisessä.

Kihniön kunnan tietoturva- ja tietosuojatyöryhmä on valmistellut tietoturva- ja tietosuojapolitiikan


Liitteenä 1 ehdotus tietoturva- ja tietosuojapolitiikaksi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan ehdotuksen Kihniön kunnan tietoturva- ja tietosuojapolitiikaksi.

Päätös Asia jätettiin pöydälle.
Tiedoksi Hallintokunnat
100 § Kihniön kunnan liittyminen Geopark-yhdistyksen jäseneksi
Esittelijä Liukku Petri
Edeltävä kohta Geopark-hankkeen maksuosuuksien muutos

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark –projekti on edennyt siten, että toimenpiteiden toteuttamiseksi on päätetty perustaa Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry. Yhdistyksen perustava kokous pidetään lokakuussa 2018 ja Geopark-hakemus jätetään UNESCOlle marraskuun 2018 aikana.

Perustettavan yhdistyksen tarkoituksena on valmistella Lauhanvuori–Hämeenkangas luonto-matkailualuetta UNESCO Global Geopark -verkoston jäseneksi, toimia hakuprosessissa, ylläpitää Geoparkia jäsenyyden saamisen jälkeen ja toimia virallisena alueellisena Geopark-edustajana ja edunvalvojana Geopark-verkostoissa kotimaassa ja kansainvälisesti. Ennen jäsenyyden saamista alueesta on UNESCOn ohjeiden mukaan käytettävä nimitystä Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -projekti (suomeksi) ja Aspiring Lauhanvuori–HämeenkangasGeopark (englanniksi).

Geopark-yhdistyksen osalta on valmisteltu seuraavaa:

Yhdistyksen toimipiste sijaitsee Parkanossa Metsähallituksen ja LUKE:n yhteydessä, yhdistyksen kotipaikka ja ympäristökasvatuksen toimipiste Kankaanpäässä, matkailun ja ruokapalvelujen toimipiste Kauhajoella.

Matkailulliset info- ja opastuspisteet sijoitetaan kaikkia kuntia palvelevasti. Kuntien välisissä neuvot-teluissa on sovittu rahoitusosuuksista vuosille 2018-2024, ja sen mukaan Kihniön osuus on 8.000 euroa vuodessa.

Lisäksi haetaan hankkeita, joilla kehitetään kymmenen kunnan kattavalle Geopark-alueelle patikka- ja pyöräilyreittejä, laavuja, opastusta sekä mat-kailijoiden tarvitsemia palveluita. Kihniön osalta muutamalla yrityksellä on tässä vaiheessa suunnitelmia Geoparkin hyödyntämiseksi liiketoiminnassaan joten lisää yrityksiä kaivataan mukaan hyödyntämään mahdollisuutta.

Elinvoima- ja yritysvaikutusten arviointi:

Geopark-hankkeella on merkittäviä myönteisiä elinvoima- ja yritysvaikutuksia ja niiden hyödyntämis-mahdollisuuudet parantuvat, mikäli alue hyväksytää UNESCO:n viralliseksi Geoparkiksi. Hanke lisää myös kuntien ja niiden alueella toimivien muiden yhdistysten ja yritysten yhteistyötä.

Oheisaineistona Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark rahoitusosuudet

Liitteenä:

nro 2 Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n säännöt

nro 3 Perustamiskirja: Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark yhdistys

Päätösehdotus

kunnanhallitus päättää:

  • esittää valtuustolle, että Kihniön kunta liittyy Geopark-yhdistyksen jäseneksi ja varaa siihen tarvittavat resurssit kunnissa käsitellyn rahoitussuunnitelman mukaisesti
  • hyväksyä yhdistyksen sääntöluonnoksen sekä perustamisasiakirjan ja valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan mahdollisista vähäisistä teknisluontoisista muutoksista
  • valita edustajansa vuosikokoukseen ja
  • valita edustajan yhdistyksen hallitukseen
Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Kunnahallitus valitsi edustajaksi vuosikokoukseen Juha-Matti Markkolan ja yhdistyksen hallituksen jäseneksi kunnanjohtaja Petri Liukun
Tiedoksi Geopark yhdistys, hankkeen kunnat
101 § Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, kiinteistöverolain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Esittelijä Liukku Petri

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, kiinteistöverolain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta.

Kyseessä on pitkään valmistellun laajan kokonaisuudistuksen 1. vaihe, jossa uudistetaan ensin kiinteistöjen arvostamismenetelmä. Tämä nostaisi kauttaaltaan kiinteistöjen verotusarvoja. Ensi vuoden syksyllä on tarkoitus antaa toinen esitys, joka alentaisi kiinteistöveroprosentteja. Samalla olisi perusteltua asettaa maapohjalle erillinen veroprosentti. Tämä esitys jäisi seuraavan hallituksen annettavaksi.

Uusia arvostamisperusteita sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2020 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa.

Kiinteistöverouudistus lyhyesti:

Kiinteistöverotusta on tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia. Tällä hetkellä rakennusten ja maapohjien verotusarvot ovat jääneet yleisesti jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Uudistuksen tavoitteena on luoda selkeä, ymmärrettävä ja yksinkertainen arvostamisjärjestelmä rakennuksille ja maapohjalle.

Rakennusten verotusarvo perustuisi rakennustyypin keskimääräisiin uudisrakentamiskustannuksiin alueittain. Niistä otettaisiin kuitenkin huomioon vain 70 prosenttia (varovaisuusperiaate). Lisäksi otet-taisiin huomioon rakennuksen koko ja ikä.

Maapohjan verotusarvo perustuisi maapohjan markkinahintaan ja käyttötarkoitukseen. Maanmittauslaitos muodostaisi hinta-aluekartan, jonka mukaisista hinnoista verotusarvo olisi 70 prosenttia. Hinta-alueet ja niille vuosittain määriteltävät aluehinnat perustuisivat toteutuneisiin kiinteistöjen kauppahintatietoihin, osin myös asuntojen kauppahintatietoihin.

Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa tai laskea kiinteistöveroa, mutta verorasitus jakautuisi osin uudella tavalla eri kiinteistöjen kesken.

Lausunnot pyydetään lähettämään 28.9.2018 mennessä sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi. Sähköpostin otsikkoon toivotaan maininta ”Hallituksen esitys laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, kiinteistöverolain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (VM115:00/2018)”.

Valtiovarainministeriö julkaisee saapuneet lausunnot valtioneuvoston verkkosivuilla (http://valtioneuvosto.fi/hankkeet). Jos lausuntonne sisältää salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään salassa pidettävät kohdat sekä niiden JulkL (621/1999) tai muun lain mukaisen salassapitoperusteen lausuntoon.

Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen p. 02955 30239, etunimi.sukunimi@vm.fi.

Oheisena taustatietoa uudistuksestaPäätösehdotus

Kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutumiseksi on tärkeää, että kiinteistöt arvostetaan verottajan toimesta alueellisen käyvän arvon mukaisesti. Verotuksen perimmäinen kysymys on aina käsitys oikeudenmukaisuudesta ja kohtuullisuudesta.

Kihniön kunta toivoo, että toteutettava uudistus lopettaa kiinteistöverotuksen tempoilevan luonteensa. Lisäksi Kihniön kunta toivoo maan hallitukselta malttia kiinteistöverotuksen raja-arvojen jatkuville nostoille. Suomen kylmä pohjoinen ilmasto aiheuttaa asukkaillemme reippaasti Euroopan muita maita korkeammat asumiskustannukset joten suora vertailu muun Euroopan kiinteistöveroasteisiin ei ole perusteltua.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Valtiovarainministeriö, valtiovarainministerio@vm.fi
102 § Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Kivineva yhtiöt Oy
Esittelijä Liukku Petri

Antti - Jussi Kivineva on ilmaissut kiinnostuksensa Mansikkamäki nimisellä tilalla sijaitsevan ns. Tiuran hallin osan vuokraamisesta. Vuokrattavan tilan suuruus on noin 50 m2. Tilaa on tarkoitus käyttää varastotilana.Kuukausivuokra on 59, 24 euroa + kulloinkin voimassa oleva alv ( nyt 24% ),yhteensä 73,46 euroa. Vuokran määrä sidotaan elinkustannusindeksiin.

Vuokraan sisältyy sopimuksen mukaisen kohteen normaalina pidettävä valaistus. Tila vuokrataan kylmänä, lämpöeristämättömänä tilana, jonka lämmitys on kielletty. Ulkoalueiden kunnossapidosta ovat kiinteistön käyttäjät velvollisia huolehtimaan kustannuksellaan.

Vuokralaisella on vuokranantajan suostumuksella ja kustannuksellaan suorittaa kiinteistössä sellaisia lisä- ja muutostöitä, jotka eivät aiheuta erityistä haittaa kiinteistön käytölle. Vuokrakauden päätyttyä lisä-ja muutostyöt jäävät kiinteiltä osiltaan vuokranantajan hyväksi ilman eri korvausta.

Mikäli vuokranmaksu tai muu tämän sopimuksen ehdon täyttyminen viivästyy yli yhden ( 1 ) kuukauden, on kunnalla oikeus irtisanoa tämä vuokrasopimus heti päättyväksi.

Sopimus sitoo vuokralaista heti ja kuntaa sen jälkeen kun kunnanhallitus on sopimuksen hyväksynyt ja se on saanut lainvoiman

Liitteenä 4 sopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 4 mukaisen sopimuksen.

Lisäksi kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä sopimukseen täsmennyksiä ja teknisluonteisia korjauksia.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Kivineva yhtiöt Oy, taloustoimisto
103 § Vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeet
Esittelijä Liukku Petri

Kuntalain 110§ (10.4.2015/410) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi).

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kuntien tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan taloussuunnitelmassa tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna jaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnantavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto-tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Verot ja valtionosuudet

Verotulojen ja valtionosuuksien budjetoinnissa käytetään Kuntaliiton ja vero- hallinnon ennusteita. Verotuloja ennustetaan kertyväksi 6.021.000 € (5.883.196 TP2017). Valtionosuudeksi ennustetaan 6.759.175 €. Suunnitelma ei sisällä veronkorotuksia.

Meno- ja tulomääräraha

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnantavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli heinkuussa 1,4 prosenttia edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tätä ei kuitenkaan huomioida lisäyksenä talousarviossa vaan tasona on 0 korotus, muissa menokohdissa kuin henkilöstömenoissa (sisältää sisäiset menot). Raamista vähennetään kuluvan vuoden kertaluonteiset menot.

Mikäli hallintokunta esittää merkittävää lisäystä menomäärärahoihin, tulee esitys perustella huolellisesti.

Tulot tulee budjetoida realistisesti. Indeksikorotukset huomioidaan vuoden 2019 alusta alkaen. Maksujen ja taksojen taso tarkastetaan syksyllä 2018. Mahdolliset muutokset vuoden 2019 alusta alkaen.

Henkilöstömenot

Nykyinen kunta-alan virka- ja työehtosopimus ja OVTES ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Kilpailukykysopimuksessa sovitut lomarahojen leikkaukset ovat voimassa vielä 30.9. saakka vuonna 2019. Sopimuskaudelle sisältyy paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien. Järjestelyerä on 1,2 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta. Lisäksi tammikuussa maksetaan kertaerä, joka on 9,2 % kuukausi tai vastaavasta palkasta. Yleiskorotus 1.4.2019 lukien. Tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1 % sekä palkkausluvun 11 § mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1 %. OVTESin mukainen korotus 1.4.2019 on 0,99 %.Hallintokunnat laskevat palkkauskustannukset vakanssikohtaisesti. Eläkemenoperusteisen maksun arviointikerroin on 1,08. Taloushallinto määrittää jako-osuudet hallintokunnille.

Sisäiset veloitukset

Hallintokuntien väliset sisäiset veloitukset tehdään nettohinnoin. Sisäiset veloitukset tarkistetaan ennen talousarvion laatimista. Mikäli kustannustasossa tapahtuu olennaisia muutoksia talousarviovuoden aikana, tullaan sisäisiä veloituksia oikaisemaan loppuvuodesta tarpeen mukaan. Hallintokunnan tulee ilmoittaa sisäiset veloitukset myös toiselle hallintokunnalle. Ne on budjetoitava (sisäisenä tuloina ja menoina) täsmälleen ilmoitetun mukaisesti. Tekninen lautakunta tekee budjettiehdotuksensa lokakuun alkupuolella ja jakaa tiedon sisäisistä kuluista muille hallintokunnille.

Tavoitteet ja seurantamittarit

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta.

Valtuuston ja kunnan muiden toimielinten on talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä niihin perustuvissa käyttösuunnitelmissa ja erillisbudjeteissa hyväksyttävä toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet. Toiminnallinen tavoite liittyy nimensä mukaisesti toimintaprosessin ohjaamiseen ja taloudellisilla tavoitteilla ohjataan kunnan tulo- ja pääomarahoitusta sekä resurssien jakoa. Kuntastrategia ohjaa tavoitteiden asettamista.

Tavoitteet on pyrittävä asettamaan siten, että ne kattavat tehtäväalueen perustehtävät ja ovat toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Tavoitteiden seuraamiseen asetetaan mittareita.

Alijäämän kattaminen

Kuntalain mukaan kunnan taseessa olevat alijäämät tulee kattaa vuoden 2020 tilinpäätökseen mennessä. Alijäämän kattamiseksi etsitään edelleen keinoja.

Investoinnit

Lautakunnat tekevät ehdotuksen hallinnonalansa investoinneista. Investoinniksi merkitään yli 10.000 euron hankinnat. Investoinnit käydään läpi ennen kunnahallituksen esitystä.

Aikataulu

  • Lautakunnat valmistelevat talousarvioehdotuksensa 19.11. mennessä
  • Hallitus käsittelee talousarvioehdotuksen 3.12.
  • Valtuusto käsittelee talousarvion 10.12.
  • Kunnanhallitus käsittelee veroprosentit lokakuussa
  • Valtuusto käsittelee veroprosentit marraskuussa (ilmoitettava vimeistään 17.11.verohallinnolle)
Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2019 laadintaohjeen esittelytekstin mukaisesti.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Tekninen lautakunta, sivistyslautakunta
104 § Talouskatsaus 1.1.-31.8.2018
Esittelijä Liukku Petri

Kunnajohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Päätösehdotus

Kunnahallitus merkitsee talouskatsauksen tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
105 § Ilmoitusasiat
Esittelijä Liukku Petri


Kiinteistönluovutusilmoituksia:

6 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § -

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 20.8.2018

46 § Maa-aineislupahakemus, Alvarin Sora ja Murske Oy

47 § Muut asiat

Perusturvalautakunta yta 30.8.2018

39 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

40 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

41 § Arviontikertomus 2017

42 § Palveluntuottajan esitys uudesta alihankkijamahdollisuudesta

43 § parkano kaupungin lausunto maakunnallisen apuvälinekeskuksen perustamisesta ja toteutuksesta 44 § Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten henkilökuljetusten kilpailutus

45 § Talousarvion toteutuminen 31.7.2018

46 § Perusturvapalveluiden viranhaltijapäätökset ajalta 27.6.-29.8.2018

47 § Saapuneet kirjeet

48 § Ilmoitusasiat

Tarkastuslautakunta 4.9.2018

Saapuneet kirjeet:

1. Sasky: Koulutuskuntayhtymähallituksen pöytäkirja 23.8.18

2. Puolustusvoimat: Turvallisuustiedote

3. Parkanon kaupunki: Pöytäkirjanote, liittyminen Geopark-yhdistyksen jäseneksi

4. Parkano kaupunki: Pöytäkirjanote, Parkanon kaupungin lausunto maakunnallisen

apuvälinekeskuksen perustamisesta

5.Sisä-Suomen poliisilaitos: Ilmoitus räjäytystyön suorittamisesta Nerkoontiellä

6. Pirkanmaan Pelastuslaitos: Maksuosuudet TA 2019

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Mäkinen Heikki Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Hokkanen Timo Muut osallistujat
Kärkelä Pilvi Muut osallistujat
Wiinamäki Petteri Muut osallistujat
Lataa pdf