Tekninen lautakunta

Puheenjohtaja
Ala-Katara Severi
Varapuheenjohtaja
Koivisto Markus
Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Pöytäkirjanpitäjä
Kujansuu Johanna
Tarkastajat
Keskinen Irja, Koivisto Markus
Osallistujat
Jokioja Tiina, Keskinen Irja, Koivisto Juha, Korkiakoski Mika
Varajäsenet
Sillanpää Niina
Muu osallistujat
Silvennoinen Erja
Kokousnumero
9 / 2020
Kokouspäivä
17.11.2020
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:25
Kokouspaikka
Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 17.11.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 18.11.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja

§ 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 78 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Irja Keskinen ja Markus Koivisto. Pöytäkirja tarkastetaan 18.11.2020 ja pidetään nähtävänä 18.11.2020 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Irja Keskinen ja Markus Koivisto.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 79 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2021

Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi vuodelle 2021 ja talousarvioteksti vuodelle 2021.

Oheismateriaalina talousarvioesitys vuodelle 2021 ja talousarvioteksti 2021.


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy oheismateriaalin mukaisen talousarvioesityksen vuodelle 2021 ja talousarviotekstin 2021.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 80 Kaavoituskatsaus vuodelle 2020

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:ssä säädetään kaavoituskatsauksesta seuraavaa:

”Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. (29.12.2006/1441).

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla”.

Liite 1.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta tutustuu kaavoituskatsaukseen ja hyväksyy sen sekä päättää asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla julkisesti nähtäville ajalle 18.11.–23.12.2020 kunnan viralliselle ilmoitustaululle ja kunnan internetsivuille.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 81 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Ojaniemen alue
- Parkanon Vesi Oy:n lasku; tilannekatsaus

Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 82 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 83 Poikkeamishakemus

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on noin 2,2 hehtaarin suuruinen Nuottaranta-niminen tila. Kiinteistötunnus on 250-407-15-45. Rakennuspaikka rajoittuu Nerkoonjärveen noin 295 metrin matkalla.

Esitetty toimenpide ja hakemuksen perustelut:

Poikkeamista haetaan 175 m2 asuinrakennuksen rakentamiselle, 35 m2:n varasto/autokatoksen rakentamiselle sekä 30 m2 talousrakennukselle. Vakituisen asumisen toiminnot vaativat enemmän tilaa kuin vapaa-ajanasumiseen varatut kerrosalaneliöt sallivat. Lisäksi hakijalla on aikomus käynnistää kaavamuutosprosessi, jolla viereinen RA-merkinnällä varustettu tontti siirretään mielekkäämpään sijaintiin ottaen huomioon tuleva rakennuspaikkojen luonne. Tässä yhteydessä myös nyt kyseessä oleva RA –tontti muutettaisiin AO-tontiksi.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne

Alueella on voimassa Kirvesniemen rantakaava, missä alue on merkitty RA-alueeksi.

Rantakaavan merkinnän RA mukaan alue on tarkoitettu lomarakennuspaikkojen alueeksi, jolle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna-ja talousrakennukset. Näiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 m2. Tämän lisäksi saa rakentaa 30 m2 kylmää varastotilaa.

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla on olemassa oleva vapaa-ajanrakennus, jonka kerrosala on 78 m2. Lisäksi rakennuspaikalla on 3 talousrakennusta, jotka ovat noin 25 m2/ rakennus. Olemassa olevat rakennukset puretaan pois.

Naapurien kuuleminen:

Naapurien kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta. Naapureina on kuultu kiinteistöjä 250-407-15-70 ja 250-407-15-57. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeesta.

Rakentamisrajoitus josta poikkeusta haetaan:

Alueella on voimassa Kirvesniemen rantakaava. Rakennuspaikka on osoitettu lomarakennuspaikaksi RA-merkinnällä. Rantakaavan määräyksissä rakennusoikeuden määrästä rantarakennuspaikalle todetaan, että rakennusoikeuden suurin sallittu määrä on 100 m2. Tämä sisältää vapaa-ajanrakennuksen ja tarvittavat talousrakennukset. Lisäksi saa rakentaa kylmää varastotilaa 30 k-m2. Yhteenlaskettu tuleva kerrosala kyseisellä rakennuspaikalla tulisi poikkeusluvan myöntämisen jälkeen olemaan 240 m2. Rakentamisrajoitukset, joihin hakemuksessa haetaan poikkeusta on rakennuksen käyttötarkoitus sekä rakennuspaikan sallittu rakennusoikeus.

Poikkeamisen edellytykset ja päätösehdotuksen perustelut:

MRL 171 §; päätösvalta poikkeusluvan myöntämisessä on kunnalla.

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Vakituisen asumisen tarkoituksenmukainen tilantarve on eri luonteinen kuin vapaa-ajanrakentamisen. Rakennuspaikan koko on 2,2 hehtaaria. Verrattaessa samankokoisen kaavoittamattoman rakennuspaikan rakennusjärjestyksen mukaista rakennusoikeutta, joka on yhteensä (150 m2+30 m2) 180 m2 ei ylitys ole perusteettoman iso suunnitellulle käytölle. Naapureilla ei ole huomautettavaa hankkeeseen. Etäisyys lähimpään naapuriin on noin 135 metriä, joten rakentaminen ei oletettavasti aiheuta naapurille haittaa. Lisäksi rakennuspaikalle on toimiva kulkuyhteys ja se sijaitsee kohtuullisella 5 kilometrin etäisyydellä kunnan palveluista. Rakennus liitetään Nerkoon vesiosuuskunnan vesijohtoverkkoon. Jätevesiviemäröinti toteutetaan ajantasaisen jätevesiasetuksen määräysten mukaisesti

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö –ja rakennuslaki 116 §, 117 § ja 171 §.

Oheisaineistona otteet rantaosayleiskaavasta, sijaintikartasta ja asemapiirroksesta.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen


Esittelijä
Oraluoma Tarmo
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että edellä esitetyin perusteluin poikkeamiseen suostuttaisiin. Rakennuspaikalle hakija käynnistää myöhemmin kaavamuutoksen, jonka yhteydessä rakennuspaikka muutetaan AO-tontiksi. Ennen poikkeuslupaa vastaavan rakennusluvan myöntämistä on rakennuspaikka lohkottava kaavan mukaiseksi rakennuspaikaksi. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kunnanhallituksen poikkeamispäätös.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kunnanhallitus