Kunnanhallitus

Julkaistu

Kunnanhallitus

Kokousnumero 8/2018
Kokouspäivä 20.8.2018
Kokouksen alkuaika 17:07
Kokouksen päättymisaika 21:15
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 21.8.2018

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Paikka Kihniö
Aika 22.8.2018
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
80 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esittelijä Liukku Petri
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot
​Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokouksen osallistujat.
81 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Esittelijä Liukku Petri
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Marjo Niemi ja Mika Shemeikka.

Pöytäkirja tarkastetaan 21.8.2018 ja pidetään nähtävänä 22.8.2018 kunnanvirastossa klo 9-12 ja kunnan tietoverkossa 22.8.2018-

Päätöksen lisätiedot
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Niemi ja Mika Shemeikka. Pöytäkirja tarkastetaan 21.8.2018 ja pidetään nähtävänä 22.8.2018 kunannvirastossa klo 9-15 ja kunnan tietoverkossa 22.8.2018-
82 § Hankekoordinaattorin esittäytyminen
Esittelijä Liukku Petri
Muut osallistujat Mattila Jyrki

Meidän Kihniö -hankkeen hankekoordinaattorina aloittanut Jyrki Mattila esittäytyy kokouksessa.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot
Hankekoordinaattori paikalla klo 17.07 - 17.30.
83 § Kunnanvaltuuston 18.6.2018 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano
Esittelijä Liukku Petri

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 18.6. 2018 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

-Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

-Arviointikertomus vuodelta 2017

-Talousarvion investointiosan sivistystoimen investointien määrärahan käyttötarkoituksen muutos

-Lisämääräraha investointiosaan / taloushallinnon ohjelmahankinnat

-Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kunnanvaltuustolle

-Muut asiat
Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
84 § Lausunnot kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina
Edeltävä kohta Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilintarkastuspöytäkirja ja arviointikertomus

Tarkastuslautakunta asetti arviointikertomuksessa hallintokunnille kysymyksiä, joihin kunnanhallituksen tulee antaa vastaus 1.9. mennessä. Asetetut kysymykset ovat:

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksen toimintakertomuksessa antaman selvityksen mukaan Kihniön kunnalla ei ole realistisia mahdollisuuksia esittää sellaista talousarviota ja toimenpidesuunnitelmaa, millä olemassa olevat ja talousvuosien alijäämät voidaan kattaa.

Tähän viitaten tarkastuslautakunta katsoo, että voimassa oleva taloussuunnitelma sekä alijäämän kattamiseksi suunnitellut ja tehdyt toimenpitett eivät ole riittäviä taseessa olevan alijäämän kattamiseksi taloussuunnittelukauden aikana.

Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan terveyskeskuksen vuodepotilaiden ulkoiluttaminen totutetaan ambulanssiluiskan kautta. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että vuodepotilaiden kulkeminen sisäpihalle järjestettäisiin mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi päiväsalin kautta.

Sivistyslautakunta

Perusopetuksen keskeisenä tavoitteena on luoda oppilaille turvallinen polku varhaiskasvatuksen jälkeen Kihniön yhtenäiskoulun kautta laadukkaan perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin. Tähän tavoitteeseen liittyen tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että koulukiusaamiseen puuttumista seurataan ja että seurannan tuloksista raportoidaan.

Tekninen lautakunta

Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan huoltokirjat on tehty kaikkiin kunnan kiinteistöihin, joissa on asumis- ja työskentelytiloja. Huoltokirjojen käyttöönotto on aloitettu keväällä 2018. 5 Tarkastuslautakunta suosittelee yhtenäisen ohjeistuksen laatimista huoltokirjojen täyttämiseen ja seurantaan.

Hallintokuntien vastaukset

Kunnanhallitus

Kihniön kunta on myynyt omaisuuttaan kuluvana vuonna (Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeet) ja muitakin myyntikohteita ja toimintaratkaisuja on selvityksen alla. Ilman sotemaksun/-sopimuksen sisältöön puuttumista ei ole realistista mahdollisuutta alijäämän kattamiseen. Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa 27.9.17 § 152 ja hylännyt esittelijän ehdotuksen sotemenojen ja palvelutason alentamisesta.

Menojen vähentämisen rinnalla kunnalle tulisi saada enemmän tuloja esimerkiksi verotulojen muodossa. Kuntaan perustettiin elinvoimatoimikunta, joka valmistelee elinkeinoasioita, maankäyttöön liittyviä kysymyksiä, markkinointi ja vetovoimaisuus asioita. Toiveena saada uutta yritystoimintaa kuntaan ja tätä kautta myös verotuloja.

Kunnassa on käynnistynyt hanke "Meidän Kihniö", jonka tärkeänä tavoitteena on elinvoimaisuuden lisääminen.

Kolmostien Terveys Oy on antanut lausuntonaan seuraavaa:

Kihniön Terveyskeskussairaalan osastolla on tällä hetkellä kymmenen potilasta, joista yksi nousee kahden hoitajan avustamana istumaan geriatriseen tuoliin, muut potilaat ovat vuodepotilaita. Potilaiden ulkoiluttamiseen pyritään heidän vointinsa salliessa ja usein ulkoilussa on mukana potilaan läheisiä.

Kihniön terveyskeskussairaalan osastolta ulkoilutetaan potilaita ambulanssiluiskan kautta etupihalla pensaiden suojassa sekä liikkuen katualueella potilaan kunnon niin salliessa. Päiväsalin kautta ulkoilutus ei onnistu, koska ovilla on kynnykset, joista potilasvuodetta tai geriatrista tuolia ei saa kynnyksen yli turvallisesti potilaan eikä hoitajien kannalta. Sisäpihan asvaltin päälle on kasvanut osittain pihan pensas ja asvaltti on sammaleen peitossa. Päiväsalin kautta ulos vieden potilassänky ei mahdu asvaltilla kunnolla liikkumaan, vaan tulee osin nurmen päälle, missä sänky ei liiku. Sängyt tarvitsevat liikkuakseen sellaisen alustan, että siirtäminen on mahdollista ja nurmikko ei ole tällainen alustana. Ulkoilu päiväsalin kautta sisäpihalle ei onnistu myös ulko-oven leveyden takia. Ulko-oven leveys on 81 cm ilman lisäosaa ja uloimman oven lisäosa ei aukea hoitajien taidoilla. Lisälevikkeen kanssa leveys on 105 cm. Sängyn leveys on 95 cm.

Asia ei ole uusi, vaan siitä on puhuttu ja toimittu näin jo vuosien ajan. Nykyisen Kihniön terveyskeskussairaalan käyttötarkoituksen kannalta tulee harkita, mikä on jatkossa kyseisten tilojen tarkoituksen ja tarpeenmukaisuuden käyttö.

Sivistyslautakunta 27.6.2018 § 36

Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2017 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointi-kertomus antaa aihetta.

Sivistyslautakunnan osalta tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota yhteen perusopetuksen keskeiseen tavoitteeseen, turvalliseen polkuun varhaiskasvatuksesta perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin. Tähän tavoitteeseen liittyen tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että koulukiusaamiseen puuttumista seurataan ja että seurannan tuloksista raportoidaan.

Kihniö muiden kuntien ohella osallistuu kahden vuoden välein kouluterveyskyselyyn, jonka tulokset ovat kuntien saatavilla niin valtakunnallisesti kuin kuntakohtaisestikin. Vuoden 2017 keväällä tehdyn koulu-terveyskyselyn tulokset ovat saatavilla. Kouluterveyskyselyssä kyselylomakkeeseen vastasivat 4-5 luokkalaiset sekä 8-9 luokkalaiset. Tässä kyselyssä kysytään myöskin koulukiusaamisesta.

Kihniön yhtenäiskoulussa on käytössä ns. Kivakoulu-ohjelma, jossa pidettävillä tunneilla pyritään eri asioiden kautta ehkäisemään kiusaamista. Kivakoulu-ohjelma sisältää myöskin ratkaisumallit jo olemassa olevan kiusaamiseen lopettamiseen. Kivakoulussa myöskin seurataan konfliktien ratkaisun kestävyyttä seurannalla. Kivakoulun toimenpiteet kirjataan ylös ja arkistoidaan.

Sivistyslautakunta kutsuu terveydenhoitaja Kirsi Kiliqin ja koulukuraattori Katri Toivosen kertomaan lautakunnalle vuoden 2017 kouluterveyskyselyn tuloksista sekä erityisopettaja Helena Ala-Lahden ja vararehtori Pirjo-Riitta Lehtisen kertomaan Kivakoulu-ohjelmasta. Vierailut toteutetaan syksyn 2018 aikana.

Tekninen lautakunta 8.8.2018 § 37

Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2017 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:än perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Teknisen lautakunnan osalta tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on seuraava kirjaus: ” Tarkastuslautakunta on aikaisemmin esittänyt, että kunnan omistamissa kiinteistöissä otetaan käyttöön huoltokirjat, joista selviää mm. kiinteistöön tehdyt korjaustoimenpiteet ja erilaiset tarkastustiedot sekä suunnitelmat toimenpiteiden toteuttamiselle. Tarkastuslautakunnan v 2016 saaman selvityksen mukaan huoltokirjojen laadinta on aloitettu keräämällä pohjatietoja. Tulevaisuudessa ajan tasalla oleva huoltokirja helpottaa kiinteistöjen ylläpitoa. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että huoltokirjojen laadintatyötä jatketaan.

Tarkastuslautakunnan saaman selvityksen mukaan huoltokirjat on tehty kaikkiin kunnan kiinteistöihin, joissa on asumis- ja työskentelytiloja. Huoltokirjojen käyttöönotto on aloitettu keväällä 2018. Tarkastuslautakunta suosittelee yhtenäisen ohjeistuksen laatimista huoltokirjojen täyttämiseen ja seurantaan”.

Tekninen toimi on huoltokirjojen laadinnan jälkeen selvittänyt mahdollisuutta sähköisten huoltokirjojen käyttöönottoon. Huhtikuussa 2018 ohjelmistotoimittaja esitteli tekniselle toimelle palvelukonseptia liittyen kiinteistöjen ylläpidon hallintaan ja johtamiseen. Ko. ohjelmiston käyttöönotto sisältää asiakaskohtaisen tietokannan, käyttäjien perehdytyksen sekä käyttöönoton tuen. Ohjelmisto toimii mobiilisti, joka mahdollistaa paikasta riippumattoman työtehtävien vastaanoton ja toimenpiteiden raportoinnin.

Esittelyn jälkeen ohjelmistotoimittaja teki tarjouksen em. palvelukonseptista ja alustavasti sovittiin, että ohjelmisto (sis. mm. sähköiset huoltokirjat) otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa mikäli ohjelmahankintaan ja käyttöönottoon tarvittava rahoitus hyväksytään talousarviossa.

Koska ohjelmistoon perehdytys tapahtuu toimittajan taholta tulee tarkastuslautakunnan kirjaus ohjeistuksen laatimisesta täytettyä ohjelmistohankinnan yhteydessä.

Ennen mahdollista sähköisen huoltokirjojen käyttöönottoa tekninen toimi käyttää huoltokirjojen manuaalisia versioita, joiden käyttöön/täyttöön annetaan ohjeistus laitosmiehille.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa edellämainitun selvityksen tarkastuslautakunnalle.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Tarkastuslautakunta
85 § Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön hyväksyminen
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Vanhus- ja vammaisneuvosto 15.6.2018 § 4

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasääntö

Vanhusneuvostosta säädetään kuntalain 27 §:ssä ja Vammaisneuvostosta 28 §:ssä sekä kunnan hallintosäännössä (12 §).

Kuntalain 27-28 §:n mukaan ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettavaneuvostot ja huolehdittava niiden toimintaedellytyksistä.

Kihniön kunnassa on ollut vanhusneuvosto nimettynä vuodesta 2000 lähtien. Yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto on toiminut vuodesta 2014.

Vanhus- ja vammaisneuvostolle ei ole aiemmin laadittu toimintasääntöä. Neuvosto laatii ehdotuksen toimintasäännöksi.

Liitteenä toimintasääntöehdotus

VVNEUV

Laaditaan toimintasääntöehdotus kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

VVNEUV Päätös:

Vanhus- ja vammaisneuvosto esittää liitteenä olevan toimintasääntöehdotuksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi vanhus- ja vammaisneuvosto, palkkatoimisto
Liitteet
86 § Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta
Esittelijä Liukku Petri

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kuntarakennelakiin säännökset harkinnanvaraisesta yhdistymisavustuksesta. Avustusta myönnettäisiin uudelle kunnalle, mikäli kuntien yhdistymisessä olisi mukana vaikeassa taloudellisessa asemassa oleva kunta. Avustuksen määrä olisi valtioneuvoston harkinnassa ja se olisi sidoksissa vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan uudelle kunnalle aiheuttamiin taloudellisiin vastuisiin. Avustus tulisi käyttää uuden kunnan talouden vahvistamiseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta.

Ehdotetun säännöksen mukaan uudella kunnalla olisi oikeus avustukseen kolmessa eri tilanteessa. Ensinnäkin avustusta myönnettäisiin tilanteessa, jossa yhdistyminen koskee kuntalain 118 §:ssä tarkoitetun arviointimenettelyn edellytykset täyttävää kuntaa. Varsinaisen arviointimenettelyn käynnistäminen ei olisi avustuksen myöntämisen edellytys. Avustusta ei kuitenkaan voitaisi myöntää pelkästään sillä perusteella, että yhdistymisessä mukana oleva kunta on joskus aiemmin täyttänyt arviointimenettelyn edellytykset.

Toinen harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen oikeuttava tilanne syntyisi silloin, jos yhdistymiseen osallistuvan kunnan asukasta kohden laskettu alijäämä kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä olisi vähintään 500 euroa. Kolmas vaihtoehto avustuksen myöntämiseen olisi se, että yhdistymiseen osallistuvan kunnan talouden tunnusluvut kuntakonserni mukaan luettuna olisivat viimeisessä tilinpäätöksessä täyttäneet kuntalain 118 §:n 3 momentin mukaisista raja-arvoista vähintään kolme.

taloudelliset vaikutukset

Esityksen mukaan harkinnanvaraista yhdistymisavustusta voitaisiin myöntää valtion talousarvion rajoissa. Julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2019-2022 sisältyy määräraha nk. kriisikuntien harkinnanvaraiseen yhdistymisavustukseen vuodesta 2019 alkaen. Määrärahan suuruus on 10 miljoonaa euroa ja se on siirtoa valtion talousarvion momentilta 28.90.30 (valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen).

Esityksen mukaan valtionosuuden vähennys olisi asukasta kohden kaikissa kunnissa yhtä suuri. Julkisen talouden suunnitelmassa esitetyn 10 miljoonan euron määrärahatason mukaan laskettuna valtionosuuden vähennys asukasta kohden olisi siis hieman alle kaksi euroa.

Esityksen tarkoituksena on korottaa vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien yhdistymisavustusta merkittävästi aiemmin käytössä olleen yhdistymisavustuksen lisäosan enimmäistasosta, jolloin lisäosaa maksettiin enintään miljoona euroa yhdistymistä kohden. Näin ollen esitettävällä 10 miljoonan euron määrärahatasolla voitaisiin tukea arviolta 2-3 vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan yhdistymistä vuosittain. Kuntien yhdistymisen tuloksena syntyvän uuden kunnan näkökulmasta esitettävää avustusta voidaan pitää merkittävänä ja se vastaisi huomattavasti aiempaa paremmin vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan uudelle kunnalle aiheuttamiin taloudellisiin vastuisiin.

Esityksen mukaan harkinnanvarainen yhdistymisavustus tulee käyttää uuden kunnan talouden vahvistamiseen. Näin ollen esitettävällä harkinnanvaraisella yhdistymisavustuksella on kuntataloutta kokonaisuutena vahvistava vaikutus.

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.9.2018 klo 16.15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi. Lausunnot pyydetään toimittamaan myös word-tiedostona lausuntoyhteenvedon laatimista varten. Lausunnon voivat antaa muutkin kuin lausuntopyynnössä mainitut.

Luonnos hallituksen esitykseksi on liitteenä 2.
Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että se pitää myönteisenä asiana vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien kuntien yhdistymisavustusta.

On voitu jo havaita, että huomattavasti velkaantuneet kriisikunnat eivät löydä liitoskumppania helposti. Esitetty malli tarjoaa jonkin asteista helpotusta toimivien liitoksien aikaansaamiseksi.

Esitetty 10 miljoonan vuotuinen euromäärä vaikuttaa kuitenkin suhteellisen pieneltä koko maan tarpeisiin nähden. Esitetty malli kaipaa rinnalleen vielä muitakin taloudellisia houkuttimia kuten esim. velkojen uudelleenjärjestely valtion tuella ja korkotukijärjestelyt.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Valtiovarainministeriö, valtiovarainministerio@vm.fi
Liitteet
87 § Lausunto Pirkanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2018 - 2022
Esittelijä Liukku Petri

Viime vuosina hallitus on kiinnittänyt kiitettävästi huomiota väylänpitoon. Väylänpitoon on osoitettu ylimääräistä korjausvelkarahoitusta ja kehittämishankkeista on siirretty rahoitusta alueelliseen perusväylänpitoon. Parlamentaarinen liikennetyöryhmä on ollut yksimielinen tarpeesta jatkaa väylänpidon lisärahoitusta. Lisärahoituksen saaminen jäänee tulevan edus-kunnan päätettäväksi, mutta odotukset sen suhteen ovat korkealla.

Lisärahoitus on helpottanut tienpitäjän tuskaa etenkin taistelussa tiestön rappeutumista vastaan. Korjausvelkapaketin ansiosta on pystytty tiestön kunnon heikkeneminen taittamaan ja ennen kaikkea on pystytty tekemään teiden elinkaaren kannalta kestävämpiä korjaustoimenpiteitä. Huonokuntoisia teitä on yhä paljon ja lähiaikoina huonokuntoiseksi muuttuvia osuuksia vielä huomattavasti enemmän. Lisärahoituksellakin pystytään vain osa korjaamaan ja uusia tulee koko ajan lisää, joten tilanteen muuttaminen edellyttää pitkäjänteistä työtä.

Pari kaivattua alueellista investointia on myös hallituksen rahoituspakettien ansiosta saatu liikkeelle ja Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmän tukemista on uuden MAL-aiesopimuksen mukaisesti pystytty jatkamaan.

Valitettavasti tieverkon kehittämisen osalta rahoituspäätökset ovat viime vuosina kiertäneet Pirkanmaan. Kauttamme kulkevien valtakunnallisten pääväylien merkitys ulottuu selvästi yksittäisen maakunnan rajojen ulko-puolelle. Pirkanmaalla valmius useammankin kannattavan kehittämishank-keen toteuttamiseen lähiaikoina olisi hyvä.

Yleistä

Tienpidon suunnitelmassa kerrotaan vuoden 2018 toimenpiteet tarkemmin ja suuntaviivoja tulevalle viisivuotiskaudelle. Väylänpidon linjaukset laaditaan tarkemmin eduskuntakausittain, mutta niitä tarkistetaan vuosittain.

Toteuttamissuunnitelman lisäksi tässä suunnitelmassa luodaan jo katsausta Pirkanmaan väylänpidon tarpeisiin tulevaa eduskuntakautta silmällä pitäen. Lisäksi tässä suunnitelmassa valmistaudutaan tulevaan maakunta-uudistukseen ja sen myötä tapahtuvaan lakiuudistukseen muokkaamalla suunnitelman sisältöä lakiluonnoksessa edellytettyyn suuntaan.

Tämän suunnitelmakauden alussa sekä korjausvelkarahoitus että perus-väylänpidon lisärahoitus ovat päättymässä, eikä päätöstä niiden jatkosta ole vielä tehty. Se aiheuttaa epävarmuutta tulevien vuosien suunnitteluun, sillä normaali rahoitus ei riitä edes pakollisiin kunnossapidon menoihin.

Toiminnan organisoinnissa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia vuoden 2020 alussa, kun alueellinen tienpito siirtyy tuolloin perustettavien maakuntien yhteistyöalueiden tehtäväksi. Lähinnä tämän uudistuksen takia

tehtävät lakimuutokset sisältävät kuitenkin myös muita muutoksia väylänpi-toon, mihin on jo lähitulevaisuudessa reagoitava. Esimerkiksi teiden luokit-telua tullaan lakiluonnoksen mukaan mahdollisesti muuttamaan.

Teiden kunnossapitoon on myös tulossa merkittäviä muutoksia. Tienhoidon hankintamalleja ollaan tarkistamassa ja asiakkailta saadun palautteen ansiosta kunnossapidon linjauksia tullaan merkittävästi kehittämään. Muu-tosten keskeisenä työkaluna tulee olemaan digitalisaation entistä tehokkaampi hyödyntäminen kaikessa toiminnassa.

Rahoituskehykset vuosina 2019–2022

Vuosien 2019–2022 rahoitustason osalta merkittäviä päätöksiä tehdään parlamentaarisessa liikennetyöryhmässä keväällä 2018.

Nykyisten rahoituskehysten valossa vuonna 2019 perusväylänpidon rahoitus tienpidon osalta hieman vähenee, mutta tasokorjaus vuonna 2020 toisi rahoituksen entiselle tasolle. Rahoitus määritellään vuonna 2020 maakun-nittain, mutta vielä ei ole tehty tarkempia päätöksiä alueellisen jaon perusteista. Lisäksi on varauduttava siihen, että mahdollisesti vuodesta 2019 lähtien tieliikenteen ohjaus rahoitetaan perusväylänpidosta yhtiöittämisuudistuksen vuoksi.

Viimeaikaiset päätökset ja tulevat hankintamallien ja hoidon linjausten muutokset tulevat luultavasti lisäämään hoidon rahoitustarvetta. Rahoitus-kehysten säilyessä suunnitellun kaltaisena hoidon rahoitusosuuden lisääntyminen tarkoittaa ylläpidon rahoitusosuuden vähenemistä. Investointeihin maakunnilla ei ole rahoitusta.

Liitteenä 3 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2018 - 2022, Liite 4 Neuvottelumuistio 12.6.18 toimenpidesuositukset

Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kunnanhallitus korostaa ohjelmassa mainitun Vt 3 Tampere-Vaasa –hankkeentoteuttamisen kiireellisyyttä. Eritoten Hämeenkyrön ohitustien rakentamista suunnitelman mukaisesti pidetään koko vt 3 liikennöitävyyden kannalta oleellisena.

Kunnanhallitus esittää myös vakavan huolestuminen siitä, että tienpidon ja liikenteen alhainen rahoitustaso on johtamassa alueen kehityksen ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta kestämät-tömään tilanteeseen.

Liikennöitävyyden ja ihmishenkiin kohdistuvan turvallisuuden takaaminen maakunnan reuna-alueilla on kyettävä toteuttamaan, oli rahaa tai ei. Esimerkiksi Kihniössä Alavantien kunto alittaa turvallisen liikennöitävyyden tason ja kunta pyytää välittömiä toimenpiteitä asian korjaamiseksi.

Ely:n tiejohdon vieraillessa Kihniössä tiepalaverissä 12.6.2018 käytiin yksityiskohtaisemmin läpi korjaamista vaativat kohteet. Palaverissa ainakin keskustan päällystäminen 2019 sai myönteisen suhtautumisen. Liitteenä 4 on 12.6.18 käydyssä neuvottelussa esillä olleet korjaamiskohteet sekä toimenpidesuositukset.

Lisäksi huomion arvoista on, että myöskään valtatie 23 ja valtatie 3 eivät täytä liikennöitävyydeltään valtatiestön kunto- ja turvallisuustasoa.

Kihniön kunta esittääkin maakunnan edunvalvontaa harjoittavia eri toimijoita mm. Pirkanmaan Ely –keskus ja Pirkanmaan liittoa, yrittäjiä, kauppakamaria sekä maakunnan kansanedustajia yhä tehostetumpaan ja kovenevaan edunvalvontayhteistyöhön valtiovaltaa kohtaan. Pirkanmaan maakunnan suuruus ja vaikuttavuus sekä kasvuhakuisuus tulee näkyä myös liikenteen budjetti- määrärahoissa ja niiden jakautumisessa.

Lopuksi Kihniön kunta haluaa täsmentää, että mt 13359 Nerkoontien päällystämiseen suunnatut rahavarat eivät tule Pirkanmaalle jyvitetystä tienpidon rahoituksesta, vaan ne tulevat suoraan ministeriön ja liikenneviraston rahoituksesta. Edellisestä johtuen Kihniön kunta pitää tärkeänä, että Kihniölle suunnataan resurssia myös maakunnan yhteisistä varoista.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Pirkanmaan ELY janne.lintila@ely-keskus.fi
Liitteet
88 § Puumilan työtilan vuokraaminen
Esittelijä Liukku Petri

Tm:i Sini Yli-Knuuttila on ilmoittanut kiinnostuksestaan vuokrata Puumilan työtila 202 C. Työhuoneen pinta-ala on 14 m2. Kuukausivuokra on 147,56 € / kk sisältäen kulloisenkin voimassa olevan alv:n, nyt 24 %. ( kunnanhallituksen vahvistama hinta).

Vuokra sisältää korvauksen lämmöstä, vedestä ja valaistuksesta sekä tavanomaisen yhdyskuntajätteen jätehuoltomaksut.Lisäksi vuokra sisältäänykyiset ATK – yhteydet (laajakaista). Sopimus on voimassa toistaiseksi 1.8.2018 alkaen.

Oheisena luonnos vuokrasopimukseksi.Päätösehdotus

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja talous- ja hallintojohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan vuokrasopimuksen edellä mainitulla ehdoilla.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Taloustoimisto, vuokralainen
89 § Poikkeamishakemus / vapaa-ajan rakennuksen rakentaminen
Esittelijä Liukku Petri

Tekla 8.8.2018 § 39

Poikkeamishakemus Heikki ja Inkeri Savela/ vapaa-ajan rakennuksen rakentaminen

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on Tommila-niminen 3024 m2:n suuruinen rakennuspaikka, jonka kiinteistötunnus on 250-407-14-45. Rakennuspaikka rajoittuu Nerkoonjärveen noin 37 metrin matkalla.

Esitetty toimenpide:

Poikkeamista haetaan uuden vapaa-ajanrakennuksen 62,8 m2 rakentamiselle vanhan tilalle. Vanha huonokuntoinen vapaa-ajanrakennus puretaan pois.

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla sijaitsee vanha vapaa-ajanrakennus 56 m2, joka on otettu käyttöön vuonna 1972. Lisäksi rakennuspaikalla on saunarakennus, kerrosala noin 26 m2. Vuonna 2015 rakennuspaikalle on haettu rakennuslupa varastorakennukselle 16,5 m2 sekä toimenpidelupa puuvarastolle 7,5 m2. Näitä rakennuksia ei ole vielä lopputarkastettu.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. MRL 72 §:n mukaisesti meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena, täten rakentaminen vaatii kunnan poikkeamislupapäätöksen. Alueen rakentamisessa noudatetaan Kihniön kunnan rakennusjärjestystä. Rakennusjärjestyksen kohdassa 7.1. määrätään rakennusten sijoittamisesta ranta-alueella. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 20 metriä mitattuna terassin etureunasta. Rakentamisen määrä kaavoittamattomalla ranta-alueella alle 5000 m2 rakennuspaikalla määritellään rakennusjärjestyksessä siten, että rakennuspaikalla saa olla enintään yksi loma-asunto, sauna ja aittarakennus, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 125 m2 ja kerrosten lukumäärä enintään 1 ½. Erillisen sauna- ja varastorakennuksen kerrosala saa olla enintään 30 m2. Lisäksi saa rakentaa kylmää varastotilaa 30 m2 ja sen yhteyteen autokatoksen 30 m2 sekä pienen savusaunan enintään 16 m2, mikäli palomääräysten mukaiset etäisyydet täyttyvät.

Naapureiden kuuleminen:

Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta 25.6.2018. Rajanaapureina on kuultu kiinteistöjä 250-407-14-22, 250-407-14-69 ja 250-407-14-44 ja 250-407-14-20. Naapureilla ei ole huomautettavaa asiasta. ( MRL 133§)

Poikkeamisen edellytyksen perustelut:

MRL 171 §:n mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla.

Uusi rakennettava vapaa-ajanrakennus tulisi sijoittumaan vanhan vapaa-ajanrakennuksen nykyiselle paikalle. Rakennusjärjestyksen mukaan muun kuin saunarakennuksen vähimmäisetäisyys rannasta on oltava vähintään 20 m. Olemassa oleva vapaa-ajanrakennus sijaitsee noin 28 metrin päässä rantaviivasta, joten rakennusjärjestyksen mukainen etäisyysvaatimus täyttyy. Etäisyys mitataan terassin etureunasta. Rakennusjärjestyksen mukaisesti rakennuspaikan rakennettu kerrosala saa olla enintään 125 m2, joka sisältää vapaa-ajanrakennuksen, saunan ja talousrakennuksen. Lisäksi kylmää varastotilaa voi rakentaa 30 m2 sekä sen yhteyteen katoksen 30 m2. Nyt tontin rakennettu kerrosala on 82 m2 lämmintä tilaa sekä kylmää varastotilaa 32 m2. Koska vanha vapaa-ajanrakennus 56 m2 puretaan pois ja tilalle rakennettaisiin uusi vapaa-ajanrakennus 62,8 m2, kasvaa rakennuspaikan rakennettu lämmin kerrosala 6,8 m2:llä. Tällöin rakennettu lämmin kerrosala on 88,8 m2, joka jää alle rakennusjärjestyksessä sallitun 125 m2 rajan. Suunniteltu rakentaminen sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa alueen maisema-arvoille eikä luonnon- ja vesiensuojelulle. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai muuten aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo- Manninen

Esittelijä Ehdotus

Tekninen lautakunta puoltaa poikkeuksen myöntämistä uuden vapaa-ajanrakennuksen 62,8 m2 rakentamiselle ja lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Poikkeamisen ehtona on, että rakentamisessa noudatetaan Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen mukaisia määräyksiä rakentamisen määrästä ja etäisyyksistä ranta-alueella. Poikkeamishakemuksen hyväksymisen ehtona on myös, että vanha vapaa-ajanrakennus puretaan pois ennen uuden rakennuksen rakentamista. Uusi vapaa-ajanrakennus tulee sovittaa väritykseltään ja muodoiltaan luontoon ja maisemaan.

Poikkeamislupapäätös on voimassa yhden vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Oheismateriaalina asemapiirros.

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______________

Kunnahallitus 20.8.2018

Oheisena asemapiirros

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy poikkeuksen myöntämisen teknisen lautakunnan esittämin perustein.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Hakijat
90 § Talouskatsaus 1.1.-31.7.2018
Esittelijä Liukku Petri

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheisena toteumaraporttiPäätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.7.2018.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
91 § Kuntastrategian mukainen suunnitelma kuntaliitoksen varalle / työryhmän nimeäminen
Esittelijä Liukku Petri

Kihniön kunnan voimassa olevan strategian mukaan kunta pyrkii säilyttämään itsenäisyyden, mutta varautuu mahdolliseen kuntaliitoksen varalle tekemällä suunnitelman vuoden 2018 loppuun mennessä.

Tätä varten tulisi kunnanhallituksen nimetä asiaa valmisteleva työryhmä. Työryhmältä odotetaan suurimpien / keskeisimpien linjausten vetämistä. Yksityiskohtaiset toimenpiteet kustannusarvioineen esitetään kunkin vuoden talousarvioasiakirjassa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää asiaa valmistelevan työryhmän tai vaihtoehtoisesti kutsutaan koolle ylimääräinen kunnanhallitus.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen kunnanhallituksen kokouksen asian johdosta. Kokoukseen kutsutaan edustaja joka valtuustoryhmästä.
92 § Kunnanjohtajan informaatioasiat
Esittelijä Liukku Petri

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Arsi Haapamäki poistui klo 19.10.
93 § Ilmoitusasiat
Esittelijä Liukku Petri

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

17 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 17, 19-20

Talous- ja hallintojohtaja § 22-23, 25,27

Talouspäällikkö 8 §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 27.6.2018

31 §Perusopetuksen opetussuunnitelman määräaikainen muutos

32 §Kihniön kunnan koulukuljetukset sekä asiointi- ja kutsutaksiliikenne, liikennöitsijöiden valinta

33 §Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen

34 §Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 9 .luokan oppimistasosta

35 §Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 6 .luokan oppimistasosta

36 §Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

37 §Talousarvion toteumaraportti 01.01. – 31.05.2018

38 §Ilmoitusasiat

39 §Salainen

Tekninen lautakunta 8.8.2018

37 § Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

38 § Kihniön ympäristönsuojelumääräysten päivitys

39 § Poikkeamishakemus Heikki ja Inkeri Savela

40 § Kunnanviraston ja Lottalan tilat

41 § Kaavoituskatsaus vuodelle 2018

42 § Vuokatorppa-nimisen kiinteistön jatkotoimenpiteet

43 § Paineviemärin saneeraus ja varavesijohdon rakentaminen, urakoitsijan valinta

44 § Teknisen johtajan informaatioasiat

45 § Muut asiat

Vanhus- ja vammaisneuvosto 15.6.2018

Saapuneet kirjeet:

1. Liikennevirasto: Hyväksymispäätös Maantien 13359 parantaminen

2. Vapo Oy: Pohjavesitarkkailu Pirttineva

3. Vapo Oy: Pohjavesitarkkailu Sydänmaanneva

4. Kaavoituskatsaus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot
Kunnahallitus päätti käyttää otto-oikeutta Teknisen lautakunnan kokouksen 8.8.2018 § 38 osalta ja palauttaa ympäristönsuojelumääräykset uudelleen valmisteluun. Ympäristönsuojelumääräysten § 6 osalta tulee ottaa huomioon 2017 lainmuutoksen tuomat mahdollisuudet. Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin.
Tiedoksi Tekninen lautakunta
94 § Lisäys ostolaskujen vastaanottajiin ja hyväksyjiin
Esittelijä Liukku Petri
Valmistelija Mäkelä Kristiina
Edeltävä kohta Laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät

Kunnanhallituksen 14.5.2018 hyväksymään kunnan ostolaskujen vastaanottajiin lisätään seuraavat laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät:

  • yhtenäiskoulun emäntä, vastaanottaa ruokahuoltoa koskevat laskut, hyväksyy sivistystoimenjohtaja ja hänen olessa estynyt talous- ja hallintojohtaja
  • hankekoordinaattori vastaanottaa hankeen " Meidän Kihniö" laskut, hyväksyy kunnanjohtaja ja hänen ollessa estynyt talous- ja hallintojohtaja
Päätösehdotus

Lisätään ostolaskujen vastaanottajiin ja hyväksyjiin:

  • yhtenäiskoulun emäntä, vastaanottaa ruokahuoltoa koskevat laskut, hyväksyy sivistystoimenjohtaja ja hänen olessa estynyt talous- ja hallintojohtaja
  • hankekoordinaattori vastaanottaa hankeen " Meidän Kihniö" laskut, hyväksyy kunnanjohtaja ja hänen ollessa estynyt talous- ja hallintojohtaja
Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Tiedoksi Taloustoimisto, hallintokunnat
Liitteet
95 § Kunnanhallituksen puheenjohtajan informaatioasiat
Esittelijä Liukku Petri

Kunnanhallituksen puheenjohtaja antaa informaatiota ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösehdotuksen yksimielisesti. Puheenjohtaja toimi myös pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa. Kunnanjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja poistuivat klo 20.30 eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Markkola Juha-Matti Pöytäkirjanpitäjä
Niemi Marjo Tarkastajat
Shemeikka Mika Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muut osallistujat
Wiinamäki Petteri Muut osallistujat
Lataa pdf