Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluviranomaisena Kihniö kunnassa toimii Tekninen lautakunta.

Kihniön kunta
(03) 444 11


Ympäristötarkastajan palvelut toteutetaan ostopalveluna Parkanon kaupungilta.

Ympäristötarkastajan yhteystiedot löytyvät täältä


Ympäristönsuojeluviranomaisen perimät maksut löytyvät tästä linkistä.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut löytyvät tästä linkistä.


Ympäristönsuojelun tavoitteena on hyvä ympäristön tila ja ekologisesti kestävä kehitys. Ympäristönsuojelussa painotetaan haittojen ennalta ehkäisyä. Keinoina ovat lainsäädäntö, taloudellinen ohjaus, erilaiset vapaaehtoiset ohjauskeinot sekä ympäristötietoisuuden lisääminen.

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. (Lähde: www.kunnat.net)

Ympäristöviranomaisten tehtävät

Kunnille kuuluu paikallinen vastuu ympäristönsuojelun edistämisestä ja valvonnasta. Lisäksi ne käsittelevät pienten laitosten tarvitsemat ympäristöluvat.

Aluehallintovirasto käsittelee suurten tuotantolaitosten ympäristöluvat ja vesilain mukaiset luvat.

ELY-keskus toteuttaa ympäristönsuojelua ja vastaa ympäristölainsäädännön valvonnasta alueellaan.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) tuottaa tietoa ja kehittää menetelmiä vesien-, ilman- ja maaperänsuojelun sekä jätehuollon ja kemikaalivalvonnan edistämiseksi. Lisäksi SYKE osallistuu asiantuntijana ympäristölainsäädännön valmisteluun.

Ympäristöministeriö vastaa valtakunnallisesta ympäristöpolitiikasta ja hallinnonalan ohjauksesta sekä strategisesta suunnittelusta. Ympäristöministeriö asettaa tavoitteet ympäristönsuojelulle, valmistelee ja kehittää ympäristölainsäädäntöä ja johtaa kansainvälistä yhteistyötä.

Lähde: www.ymparisto.fi