Selvitys ja suunnitelma

Selvitys jätevesijärjestelmästä

Selvityksen perusteella asukkaat ja viranomaiset voivat arvioida, täyttääkö jätevesijärjestelmä sille asetetut uudet vaatimukset vai pitääkö jätevesien käsittelyä tehostaa ennen vuotta 2014.

Vanhoilla kiinteistöillä selvitys on laadittava 1.1.2006 mennessä. Jos vesikäymälää ei ole, on selvitys laadittava 1.1.2008 mennessä. Sekä selvitys että käyttö- ja huolto-ohje säilytetään kiinteistössä ja esitetään tarvittaessa valvontaviranomaiselle.

Jätevesijärjestelmän selvityksessä mm.
  • kuvataan kiinteistön jätevesien käsittelytapa
  • arvioidaan ympäristöön joutuva kuormitus
  • on asemapiirros, johon on merkitty jätevesijärjestelmän sijainti ja jätevesien purkupaikat
  • esitetään jätevesijärjestelmästä ne kohdat, joita pitää säännöllisesti hoitaa, huoltaa ja valvoa.
Tiedot selvitykselle asetetuista vaatimuksista saa jätevesiasetuksesta ja sen liitteestä.

Selvitys jätevesijärjestelmästä, käyttö- ja huolto-ohje sekä päiväkirja

Käyttö- ja huolto-ohje

Jätevesijärjestelmää käytetään ja huolletaan käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaan. Tämä takaa puhdistamon toiminann. Uusi omistaja tarvitsee käyttö- ja huolto-ohjeet osatakseen hoitaa ja käyttää ostamansa kiinteistön puhdistuslaitteistoa. Lisäksi asukas voi ohjeiden perusteella tilata helposti hoito- ja huoltopalveluja alan yrityksiltä.

Käyttö- ja huolto-ohjeiden tulee sisältää ohjeet koko jätevesijärjestelmälle. Vähimmäisvaatimukset erilaisille jäteveden käsittelylaitteiden käyttö- ja huolto-ohjeille on annettu asetuksessa.

Suunnitelma jätevesijärjestelmästä

Suunnitelma tarvitaan, kun kiinteistölle rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai vanhaa järjestelmää laajennetaan tai puhdistusta tehostetaan. Suunnitelma liitetään rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen.

Suunnitelman tulee olla yksityiskohtainen, jotta järjestelmä voidaan rakentaa ja rakentamista valvoa.

Suunnitelmassa esitetään muun muassa
  • asemapiirros
  • paikalla tehty selvitys tontista, rakennuksista yms.
  • jätevesijärjestelmän rakenne ja toimintaperiaate
  • suunniteltu puhdistustulos
  • arvio jätevesien ympäristökuormituksesta
Suunnittelu vaatii osaamista ja sen hallitsevat parhaiten vesihuoltoon perehtyneet suunnittelijat, jotka tekevät tarvittavat selvitykset paikan päällä. Yhteystietoja voi tiedustella kunnan teknisestä toimistosta.

(Lähde: Hyvä jätevesien käsittely -opas)