Toimenpidelupa ja ilmoitusmenettely

Kaikkeen rakentamiseen ei tarvita rakennuslupaa, vaan toimenpidelupa tai ilmoitus riittää. Toimenpidelupa tai ilmoitus tarvitaan myös sellaisiin rakennelmiin, joita ei pidetä rakennuksina, mutta toimenpiteellä on vaikutusta esimerkiksi maisemakuvaan. Toimenpidelupa voidaan vaatia myös rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen.

Hankkeiden toimenpideluvanvaraisuus perustuu (Maankäyttö ja rakennuslain) MRL 126.1 §:ään tai luvanvaraisuus on määritelty MRA 62 §:ssä.

MRA 63 §:ssä on säädetty luvanvaraisuuden helpotuksista ja ilmoitusmenettelystä: kunta voi rakennusjärjestyksessään määrätä mm. mihin toimenpiteisiin sovelletaan ilmoitusmenettelyä.

Kunnan rakennusjärjestyksen pykälässä 2 § on määritelty rakennusluvan-, toimenpideluvan- ja ilmoituksenvaraiset hankkeet.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivää ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Ilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja laadusta sekä tarvittaessa naapurin suostumus/kuuleminen.

Rakentaminen tai muu toimenpide tulee tehdä asemakaavan salliman rakennusoikeuden ja muiden kaavamääräysten tai rakentamistapaohjeiden mukaisesti.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää ilmoituksen sijasta rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurin oikeusturvan kannalta on tarpeen. (MRL 129 § 2 mom). Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen ole 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta muuta edellyttänyt.

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.