Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus

Kunnallinen vesihuolto ja viemäröinti eivät ulotu Kihniössä taajaman ulkopuolelle haja-asutusalueelle. Haja-asutusalueella jätevedet tulee puhdistaa kiinteistökohtaisilla maa- tai panospuhdistamoilla.

Haja-asutuksen jätevedenkäsittelyä ohjaava asetus talousjätevesien käsittelystä edellyttää jokaisen huolehtivan jätevesien puhdistamisesta asetuksen määräämällä tavalla myös haja-asutusalueella. Asetuksessa ei määrätä käytettävää puhdistuslaitteistoa, vaan määritellään taso, kuinka paljon valitun järjestelmän tulee jätevettä puhdistaa. Vanhoilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmä tulee saneerata asianmukaiseen kuntoon vuoden 2013 loppuun mennessä.

Ympäristön ja terveyden kannalta paras ja usein myös taloudellisin ja huolettomin ratkaisu on käsitellä käymälä- ja pesuvedet eri järjestelmissä. Valtaosa terveydelle haitallisista mikrobeista, rehevöittävistä ravinteista ja happea kuluttavista aineista on ulosteissa ja virtsassa, joita ei pidä sekoittaa vähemmän haitallisiin pesuvesiin.

Ohjeita kiinteistön jätevesijärjestelmän valintaan haja-asutusalueella antaa Opas jätevesien maailmaan sekä esite Puhtaiden jätevesien puolesta - Avain tulevaisuuteen (pdf) .

Selvityksen jätevesijärjestelmästä voi antaa Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liiton lomakkeella .