Erityisopetus

Erityisopettaja
Helena Ala-Lahti

(Puh. (03) 444 1310 tai 044 754 1310

 

Erityisopetus

Erityisopetuksen tavoitteena on tukea oppilasta siten, että hänellä on  

tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppivelvollisuus edellytystensä

mukaisesti yhdessä ikätoveriensa kanssa. Oppimisvaikeuksien ollessa

erilaisia, myös oppilaalle suunnatttu tuki vaihtelee. Tuen tarjoamisessa

lähtökohtana on yleinen tuki. Sitä on esimerkiksi kodin ja koulun

yhteistyö, oppilaan ohjaus, oppilashuolto, opetuksen eriyttäminen

ja tukiopetus. Kaikille oppilaille suunnatun tuen ollessa riittämätöntä

otetaan käyttöön tehostettu tuki.

 

Tehostetulla tuella tarkoitetaan käytössä olevien tukimuotojen

määrällistä ja laadullista tehostamista. Tällöin oppilaan tuen tarve

on pysyväluonteista. Kaikille oppilaille yhteisten tukimuotojen

lisäksi tehostettua tukea on osa-aikainen erityisopetus, jota Kihniössä

antaa laaja-alainen erityisopettaja. Laaja-alainen erityisopettaja työs-

kentelee oppilaiden kanssa, joilla on pulmia mm. lukemisen, kirjoittamisen,

puheen, matematiikan ja vieraiden kielten oppimisessa. Osa-aikaista

erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena,

pienryhmässä tai yksilöllisesti.

 

Joskus oppilaan tuen tarve on niin suuri, että hän tarvitsee tukea pääosin

erityisopetuksena annettuna opetuksena. Tällöin oppilas kuuluu erityisen tuen

piiriin ja hänelle tehdään erityisen tuen päätös. Oppilas, joka on siirretty erityis-

opetukseen, voi jatkaa opiskeluaan omassa lähikoulussaan tai huoltajien ja

koulun niin arvioidessa, siirtyä luokkamuotoiseen erityisopetukseen. Luokka-

muotoinen erityisopetus järjestetään pääosin koulun pienryhmässä.